Hotarare AGA O din data de 28 aprilie 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 28 aprilie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTARAREA nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 28 aprilie 2020

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 28 aprilie 2020, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 72,25045% din capitalul social si 72,25045% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 si 19 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba situatiile financiare separate ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2019, potrivit Notei nr. 11127/19.03.2020.

2. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba situatiile financiare consolidate ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2019, potrivit Notei nr. 11638/20.03.2020.

3. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba, potrivit Notei nr. 11128/15.03.2020, repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2019, in suma de 96.030.957 lei cu urmatoarele destinatii:

Destinatia

Suma (lei)

Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019

96.030.957

Repartizare profit contabil pe urmatoarele destinatii:

Rezerva legala (5%)

5.354.023

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute – scutirea de plata a impozitului pe profitul reinvestit

51.752.203

Alte repartizari prevazute de lege - venituri realizate in anul 2019 din alocarea capacitatii de interconexiune (net de impozitul pe profit si de rezerva legala) – repartizare partiala, in limita profitului net

38.924.731

Profit nerepartizat

-

4. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacitatii de transport pe liniile de interconexiune in anul 2019, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare neimpozabile si impozabile la modificarea destinatiei, potrivit Notei nr. 11137/19.03.2020.

5. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare impozabile la modificarea destinatiei, potrivit Notei nr. 11141/19.03.2020.

6. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2019, cu dividend brut de 0,48 lei/actiune, potrivit Notei nr. 12179/24.03.2020.

7. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.

8. Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste data de 03 iunie 2020 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

9. Cu privire la punctul 17 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste data de 04 iunie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

10. Cu privire la punctul 18 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste data de 25 iunie 2020 ca „data platii” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2019.

11. Cu privire la punctul 19 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Catalin NITU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Catalin NITU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

Catalin NITU

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

Membru Directorat