Hotarare AGA O din data de 28 mai 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 28 mai 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

HOTARAREA nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 28 mai 2020

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 28 mai 2020, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 72,19682% din capitalul social si 72,19682% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1^1, 2, 3, 4 si 5 dupa cum urmeaza:

 

1.1. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 85,32219% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Adrian Goicea, in calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durata de patru luni incepand cu data de 30 mai 2020 si pana la data de 29 septembrie 2020.

 

1.2. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 85,32219% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea doamnei Luiza Popescu, in calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durata de patru luni incepand cu data de 30 mai 2020 si pana la data de 29 septembrie 2020.

 

1.3. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 85,32219% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Oleg Burlacu, in calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durata de patru luni incepand cu data de 30 mai 2020 si pana la data de 29 septembrie 2020.

 

1.4. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 85,32219% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Valentin Jean Comanescu, in calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durata de patru luni incepand cu data de 30 mai 2020 si pana la data de 29 septembrie 2020.

 

1.5. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 85,32219% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea doamnei Mihaela Constantinovici, in calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durata de patru luni incepand cu data de 30 mai 2020 si pana la data de 29 septembrie 2020.

 

1.6. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 85,32219% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Ciprian Constantin Dumitru, in calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durata de patru luni incepand cu data de 30 mai 2020 si pana la data de 29 septembrie 2020.

 

1.7. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 85,32219% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba numirea domnului Mircea Cristian Staicu, in calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu o durata de patru luni incepand cu data de 30 mai 2020 si pana la data de 29 septembrie 2020.

 

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 85,32219% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculata conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin LG nr. 111/2016, cu modificari, respectiv 13976 lei brut.

 

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 91,57625% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobata prin Hotararea AGOA nr. 1/06.03.2020 si se imputerniceste reprezentantul Secretariatului General al Guvernului in Adunarea Generala a Actionarilor pentru a semna in numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

 

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 23 iunie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Catalin NITU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Catalin NITU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

 

Catalin NITU

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat