Hotarare AGEA 10.02.2020

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 10 februarie 2020

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 10 februarie 2020 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 1/10.02.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

HOTARAREA NR. 1 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 10 februarie 2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 10 februarie 2020, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 77.7020% din capitalul social si 77.7020% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 9127674 de voturi Pentru reprezentand 99.772160% din numarul total de voturi exprimate, cu 20800 de voturi Impotriva reprezentand 0.227360% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000480% din numarul total de voturi exprimate, aproba incheierea unui contract de achizitie a serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare, cu o durata de 12 luni, cu posibilitate de prelungire prin incheierea unui Act aditional, precum si mandatarea directorului general al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. sa semneze acest contract.

Art.2. Cu 9148474 de voturi Pentru reprezentand 99.999520% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000480% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 26 februarie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.3. Cu 9148474 de voturi Pentru reprezentand 99.999520% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000480% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel