Hotarare AGEA 15.01.2020

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 15 ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 15 ianuarie 2020  (AGEA);

·         In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 15 ianuarie 2020, in urma voturilor exprimate, nu s-a adoptat nici o decizie in legatura cu punctul 1 de pe ordinea de zi si, ca urmare, hotararea de la punctul 2 avand caracter accesoriu, ramane fara obiect.

 

Cerintele cvorumului pentru ambele sedinte, AGEA si AGOA, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 si alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 si art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

 

Anexat:  Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 15 ianuarie 2020

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

 

-----------------------------------------

 

HOTARAREA NR. 1/15 ianuarie 2020

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

In data de 15 ianuarie 2020, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Domnul Botond Balazs, in calitate de administrator al Societatii, imputernicit sa prezideze sedinta AGEA, din data de 15 ianuarie 2020, potrivit imputernicirii acordate de Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, Presedintele Consiliului de Administratie; imputernicire inregistrata la ROMGAZ cu nr. 1655/15.01.2020.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGEA, pe Domnul Bobalca Cornel.

 

In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se aproba majorarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L., prin aportul in natura la capitalul social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concura la activitatea de inmagazinare, in conditiile legii.

 

Articol 2

Se imputerniceste Consiliul de Administratie al S.N.G.N. Romgaz S.A. in vederea coordonarii procesului de emitere a unor parti sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L., in schimbul aportului in natura al S.N.G.N. Romgaz S.A..

 

Articol 3

Se imputerniceste Consiliul de Administratie al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a intreprinde toate demersurile si a indeplini toate procedurile necesare si legale pentru finalizarea cu succes a operatiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L..

 

Articol 4

Se aproba modificarea obiectului principal de activitate al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L. de la clasa CAEN 5210 - “Depozitari”, la clasa CAEN 0910 - “Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale”.

 

Articol 5

Se aproba modificarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L., dupa cum urmeaza:

 

“CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societatii este:

-       Domeniul principal de activitate este «Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale », caruia ii corespunde grupa CAEN 091

 

activitatea principala:

-       clasa CAEN 0910 - activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

 

activitati secundare

-       clasa CAEN 5210 -  depozitari;

clasa CAEN 7022 - activitati de consultanta pentru afaceri si management;

clasa CAEN 4221 – lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;

clasa CAEN 7112 – activitati de inginerie si de consultanta tehnica legate de acestea;

clasa CAEN 4321 – lucrari de instalatii electrice;

clasa CAEN 7120 – activitati de testari si analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;

clasa CAEN 2562 – operatiuni de mecanica generala;

clasa CAEN 5224 – activitati de manipulare”.

 

Articol 6

Se imputerniceste Directorul General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L., actualizat cu modificarile aprobate.

 

Articol 7

Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 15 ianuarie 2020, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

BOTOND BALAZS

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

BOBALCA CORNEL