Hotarare AGEA 16.03.2020

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 16 martie 2020

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

 In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 16 martie 2020 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 3/16.03.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Medias, din data de 16 martie 2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA, societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 16 martie 2020, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76.5288% din capitalul social si 76.5288% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 8726942 de voturi Pentru reprezentand 96.854360% din numarul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Impotriva reprezentand 3.145150% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, aproba urmatoarele:

1.     Infiintarea, impreuna cu Central European Gas Hub, a societatii ROMANIAN GAS HUB SERVICES S.A.;

2.     Actul constitutiv al societatii ROMANIAN GAS HUB SERVICES S.A.;

3.     Imputernicirea domnului Ion Sterian, in calitate de director general al S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A., sau a unui imputernicit al acestuia, in baza unui mandat acordat expres, sa deruleze toate formalitatile legale necesare infiintarii societatii ROMANIAN GAS HUB SERVICES S.A. si sa semneze toate documentele aferente formalitatilor respective, inclusiv actul constitutiv al societatii.

Art.2. Cu 9010332 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 1 aprilie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.3. Cu 9010332 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel