Hotarare AGEA 27.03.2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 27 martie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 27 martie 2019 (AGEA)

 

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGEA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

 

Anexat:

Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 27 martie 2019

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

--------------------------------------------------

 

HOTARAREA NR. 2/27 martie 2019

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

 

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

 

In data de 27 martie 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la Sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGEA fiind deschisa de catre presedintele de sedinta, Domnul Jude Aristotel Marius, in calitate de administrator al societatii, imputernicit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 14 din 20 martie 2019 sa exercite atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru sedinta AGEA din 27 martie 2019.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGEA, pe Domnul Stoican Liviu.

 

In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere mijloace fixe, incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. si S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti S.R.L, cu un an de zile, incepand cu data de 1 aprilie 2019.

 

Articol 2

Se imputerniceste presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 27 martie 2019, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

JUDE ARISTOTEL MARIUS

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

STOICAN LIVIU