Hotarare AGEA 28.12.2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 28 decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 

·         Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 28 decembrie 2018  (AGEA)

 

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGEA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

 

 

Anexat:

Hotararea nr. 14 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 28 decembrie 2018

 

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

____________________________________________________________

 

 

HOTARAREA NR. 14/28 decembrie 2018

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A  intrunita in sedinta, la prima convocare,  in data de 28 decembrie 2018, ora 14:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, adopta urmatoarea:

H O T A R A R E

Articol 1

Se aproba in principiu majorarea capitalului social al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL cu aportul in natura al mijloacelor fixe, proprietate S.N.G.N. ROMGAZ S.A., care concura la activitatea de inmagazinare la o valoare care va fi determinata de catre un expert independent autorizat, desemnat in conformitate cu prevederile legale.

 

Articol 2

Se imputerniceste presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 28 decembrie 2018, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NISTORAN DORIN-LIVIU

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

STOICAN LIVIU