Hotarare AGOA 04.03.2020

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 04 martie 2020

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 04 martie 2020 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 2/04.03.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

HOTARAREA NR. 2 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor  Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 4 martie 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 4 martie 2020, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 77.7589% din capitalul social si 77.7589% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 8958490 de voturi Pentru reprezentand 97.851250% din numarul total de voturi exprimate, cu 175879 de voturi Impotriva reprezentand 1.921080% din numarul total de voturi exprimate si cu 20844 de voturi Abtinere, reprezentand 0.227670% din numarul total de voturi exprimate, aproba finantarea ″Planului de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale in perioada 2019 - 2028″.

Art.2. Cu 8850979 de voturi Pentru reprezentand 96.676930% din numarul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Impotriva reprezentand 3.095390% din numarul total de voturi exprimate si cu 20844 de voturi Abtinere, reprezentand 0.227670% din numarul total de voturi exprimate, aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2020 si a estimarilor pentru anii 2021 – 2022.

Art.3. Cu 8780464 de voturi Pentru reprezentand 95.906710% din numarul total de voturi exprimate, cu 353905 de voturi Impotriva reprezentand 3.865610% din numarul total de voturi exprimate si cu 20844 de voturi Abtinere, reprezentand 0.227670% din numarul total de voturi exprimate, aproba revizuirea unor indicatori cheie de performanta, financiari, cuprinsi in Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA in perioada 2017 – 2021.

Art.4. Cu 8780464 de voturi Pentru reprezentand 95.906710% din numarul total de voturi exprimate, cu 353905 de voturi Impotriva reprezentand 3.865610% din numarul total de voturi exprimate si cu 20844 de voturi Abtinere, reprezentand 0.227670% din numarul total de voturi exprimate, aproba actul aditional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA, in forma publicata pe pagina de internet a societatii si imputernicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului in AGA, in persoana domnului Nechita Vlad-Paul pentru a semna, in numele companiei, actele aditionale la contractele de mandat ce cuprind modificarile aprobate la punctul 3 al ordinii de zi a prezentei sedinte.

Art.5. Cu 8869279 de voturi Pentru reprezentand 96.876820% din numarul total de voturi exprimate si cu 285934 de voturi Abtinere, reprezentand 3.123180% din numarul total de voturi exprimate, ia act de informarea privind deficientele constatate de catre organele de control in aplicarea art.43 din O.U.G. nr.114/2018 .

Art.6. Cu 9155169 de voturi Pentru reprezentand 99.999520% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000480% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 20 martie 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.7. Cu 9155169 de voturi Pentru reprezentand 99.999520% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000480% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

 

Presedinte Consiliul de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel