Hotarare AGOA 06.06.2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

 

Data raportului: 06 iunie 2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 06 iunie 2019 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

 

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 5/06.06.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

 

HOTARAREA NR. 5 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor  Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 6 iunie 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare,  convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 6 iunie 2019, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 66.8458% din capitalul social si 66.8458% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 7381075 de voturi Pentru reprezentand 93.783680% din numarul total de voturi exprimate, cu 489224 de voturi Impotriva reprezentand 6.216060% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, aproba dividendul brut pe actiune in valoare de 21.66 lei/actiune, aferent anului financiar 2018 si a datei de 16 iulie 2019 ca data a platii dividendelor.

Art.2. Cu 783657 de voturi Pentru reprezentand 9.957120% din numarul total de voturi exprimate, cu 7086642 de voturi Impotriva reprezentand 90.042630% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, nu aproba dividendul brut pe actiune in valoare de 37,89 lei/actiune, aferent anului financiar 2018.

Art.3. Cu 6888840 de voturi Pentru reprezentand 87.761300% din numarul total de voturi exprimate, cu 632194 de voturi Impotriva reprezentand 8.053920% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018, dupa cum urmeaza:

1.     Repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:

-   Dividende cuvenite actionarilor                                                255.021.461,04 lei

-    Profit destinat constituirii surselor proprii de finantare          240.653.646,96 lei

2.     Participarea salariatilor la profit conform prevederilor art. 141 din Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul SNTGN Transgaz SA, in vigoare, in suma de 14.278.572 lei.

Cu 489224 de voturi Pentru reprezentand 6.216060% din numarul total de voturi exprimate, cu 7052610 de voturi Impotriva reprezentand 89.610220% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, nu aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018, dupa cum urmeaza:

1. repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:

   - dividende cuvenite actionarilor                                                446.107.597 lei

   - profit destinat constituirii surselor proprii de finantare             49.567.511 lei

Aprobarea este conditionata de realizarea programului de investitii pe anul in curs. In situatia in care SNTGN TRANSGAZ S.A. nu realizeaza programul de investitii aferent anului 2019 pana la finele acestui an, societatea are obligatia de a convoca Adunarea Generala a Actionarilor in vederea redistribuirii si virarii ca dividende, pana la finele anului 2019, a profitului repartizat si neutilizat pentru investitii, pana la concurenta sumei ce reprezinta 90% din profitul anului 2018.

Totodata, solicita conducerii administrative si executive a Societatii transmiterea catre actionari, pana la data de 30.09.2019, a unui raport cu privire la gradul de indeplinire a programului de investitii.

Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 25.06.2019.       

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (41), precum si art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, conducerea operatorului economic are urmatoarele obligatii:

a) instiintarea Ministerului Economiei – D.P.A.P.S., in termen de 3 zile de la data aprobarii repartitiei profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, in vederea inregistrarii acestei creante in contabilitatea D.P.A.P.S.;

b) virarea catre actionari a dividendelor cuvenite, in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale;

c) in cazul nerespectarii termenului prevazut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datoreaza dobanda penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SNTGN TRANSGAZ S.A. va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 43 din Ordonanta de urgenta nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentand 99.999750% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 25 iunie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.5. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentand 99.999750% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 24 iunie 2019 ca ex date, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.6. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentand 99.999750% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 16 iulie 2019 ca data a platii.

Art.7. Cu 7870299 de voturi Pentru reprezentand 99.999750% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000250% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel