Hotarare AGOA 06.12.2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 6 decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 

·         Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 6 decembrie 2018  (AGOA);

·         Numirea Ernst &Young Assurance Services SRL in calitate de auditor financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A si aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar la 3 ani, respectiv perioada 2018-2020. Numirea noului auditor financiar s-a realizat ca urmare a expirarii contractului incheiat cu Deloitte Romania SRL, contract valabil pentru perioada 2015-2018;

·         Aprobarea dividendului brut suplimentar/actiune in valoare de 1,86 RON ca urmare a distribuirii sumei totale de 716.885.664 RON, sub forma de dividende  suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017. Dividendele brute suplimentare sunt repartizate din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare;

·         Stabilirea Datei Platii pentru 28 decembrie 2018

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

 

Anexat:  Hotararea nr. 13 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 6 decembrie 2018

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

-----------------------------------------------

 

HOTARAREA NR. 13/6 decembrie 2018

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

In data de 6 decembrie 2018, ora 14:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, Jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre presedintele de sedinta, Domnul Jude Aristotel Marius, in calitate de administrator al societatii, imputernicit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 59 din 4 decembrie 2018 sa exercite atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru sedinta AGOA din 6 decembrie 2018.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGOA, pe Domnul Susanu Nicu-Romeo.

 

In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:

 

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se numeste Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A..

 

Articol 2

Se stabileste durata minima a contractului de audit financiar la trei ani, pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2018, 2019 si 2020.

 

Articol 3

Se aproba distribuirea sumei totale de 716.885.664 lei, sub forma de dividende suplimentare, in temeiul prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societati.

 

Articol 4

Se aproba dividendul brut suplimentar pe actiune, in valoare de 1,86 lei/actiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societatii reprezentand surse proprii de finantare.

 

Articol 5

Se stabileste data de 21 decembrie 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Articol 6

Se stabileste data de 20 decembrie 2018, ca ex date, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

 

Articol 7

Se stabileste data de 28 decembrie 2018, ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.

 

Articol 8

Se imputerniceste presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 6 decembrie 2018, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

JUDE ARISTOTEL MARIUS

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

SUSANU NICU-ROMEO