Hotarare AGOA 15.05.2019 (a doua convocare)

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 15 mai 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 ·         Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 15 mai 2019 (AGOA)

 

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA, intrunita la a doua convocare, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

Anexat:  Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 15 mai 2019

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

--------------------------------------------

 

 

HOTARAREA NR. 4/15 mai 2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

In data de 15 mai 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la a doua convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre presedintele de sedinta, Domnul Jude Aristotel Marius, in calitate de administrator al societatii, imputernicit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 21 din 8 mai 2019 sa exercite atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru sedinta AGOA din 15 mai 2019.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGOA, pe Domnul Bobalca Cornel.

 

In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Nu se aproba indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari, rezultati din Planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA intocmit pentru perioada 2018-2022.

 

Articol 2

Nu se aproba componenta variabila anuala a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 12 indemnizatii fixe lunare.

 

Articol 3

Nu se aproba forma si continutul actului aditional la contractul de administratie incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al SNGN ROMGAZ SA, conform modelului anexat.

 

Articol 4

Nu se aproba urmatoarele:

 

1.   Indemnizatia fixa lunara pentru Directorul General si/sau a administratorilor executivi in limita a de 6 ori media pe ultimele douasprezece luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;

 

2.   Indemnizatia fixa lunara pentru Directorul Economic in limita a de 6 ori media pe ultimele douasprezece luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;

 

3.   Componenta variabila anuala a remuneratiei Directorului General si/sau a administratorilor executivi in limita a 2 indemnizatii fixe anuale brute stabilite pentru Directorul General si/sau administratori executivi;

 

4.    Componenta variabila anuala a remuneratiei Directorului Economic in limita a 1,3 indemnizatii fixe anuale brute stabilite pentru Directorul Economic.

 

Articol 5

Nu se imputerniceste reprezentantul Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru semnarea in numele si pe seama SNGN ROMGAZ SA, a actelor aditionale la contractele de administratie incheiate cu membrii Consiliului de Administratie, in forma si continutul prevazut la art. 3.

 

Articol 6

Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 15 mai 2019, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

JUDE ARISTOTEL MARIUS

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

BOBALCA CORNEL