Hotarare AGOA 15.06.2020

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 15 iunie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

 Eveniment important de raportat:

  

·      Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 15 iunie 2020  (AGOA);

·      Aprobarea Strategiei de Dezvoltare/Investitii a S.N.G.N. ROMGAZ S.A pentru perioada 2020 - 2025

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

Anexat:  Hotararea nr. 7 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 15 iunie 2020

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

 

------------------------------------------

 

 

HOTARAREA NR. 7/15 iunie 2020

 

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A  intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 15 iunie 2020, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se  aproba Strategia de Dezvoltare/Investitii a S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru perioada 2020-2025, in forma anexata.

Articol 2

Se aproba majorarea plafonului contractului de facilitate de credit nr. 201812070225/2018 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A., pentru emiterea de scrisori de garantie bancara pana la limita de 100 milioane USD.

               

Articol 3

Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

 Prezenta hotarare a fost semnata in data de 15 iunie 2020, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

SUSANU NICU-ROMEO