Hotarare AGOA 16.05.2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

 

Data raportului: 16 mai 2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 16 mai 2019 a avut loc, la a doua convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

 

Atasam prezentului raport curent:

§ Hotararea nr. 3/16.05.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 16 mai 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare,  convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 16 mai 2019, a doua convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 72.8406% din capitalul social si 72.8406% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 8292729 de voturi Pentru reprezentand 96.695370% din numarul total de voturi exprimate si cu 283410 de voturi Abtinere, reprezentand 3.304630% din numarul total de voturi exprimate, aproba revizuirea unor indicatori de performanta financiari in forma inaintata de catre Consiliul de Administratie si avizata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.16/09.04.2019, urmand ca varianta consolidata a tintelor indicatorilor cheie de performanta sa constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art.2. Cu 8258697 de voturi Pentru reprezentand 96.298540% din numarul total de voturi exprimate, cu 34032 de voturi Impotriva reprezentand 0.396820% din numarul total de voturi exprimate si cu 283410 de voturi Abtinere, reprezentand 3.304630% din numarul total de voturi exprimate, aproba forma actului aditional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA, in forma publicata pe pagina de internet a societatii si imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in AGA, in persoana doamnei Anca Ruxandra NEACSU pentru a semna, in numele companiei, actele aditionale la contractele de mandat ce cuprind modificarile aprobate la punctul 1 al ordinii de zi a prezentei sedinte.

Art.3. Cu 8576119 de voturi Pentru reprezentand 99.999770% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000230% din numarul total de voturi exprimate, aproba evaluarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ce constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari au fost indepliniti in proportie de 100%.

Art.4. Cu 8292729 de voturi Pentru reprezentand 96.695370% din numarul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Impotriva reprezentand 3.304400% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000230% din numarul total de voturi exprimate, aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020 - 2021.

Intreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico – financiari, pentru intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020 – 2021, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, pentru aplicarea prevederilor bugetului astfel aprobat in limitele stabilite de lege, apartine conducerii administrative si executive a SNTGN Transgaz SA.

Art.5. Cu 8576119 de voturi Pentru reprezentand 99.999770% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000230% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 3 iunie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.6. Cu 8576119 de voturi Pentru reprezentand 99.999770% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000230% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel