Hotarare AGOA 17.05.2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 17 mai 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

  

Eveniment important de raportat:

 

·         Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 17 mai 2019  (AGOA);

·         Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli individual pentru anul 2019 al S.N.G.N. Romgaz S.A.

  

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

 

Anexat:  Hotararea nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 17 mai 2019

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

------------------------------------------------

HOTARAREA NR. 5/17 mai 2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

In data de 17 mai 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre presedintele de sedinta, Domnul Jude Aristotel Marius, in calitate de administrator al societatii, imputernicit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 23 din 16 mai 2019 sa exercite atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru sedinta AGOA din 17 mai 2019.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGOA, pe Domnul Bobalca Cornel.

 

In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E

Articol 1

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli individual pentru anul 2019 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

 

Articol 2

Se ia act de Bugetul de Venituri si Cheltuieli consolidat pentru anul 2019 al Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

 

Articol 3

Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 17 mai 2019, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

JUDE ARISTOTEL MARIUS

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

BOBALCA CORNEL