Hotarare AGOA 17.12.2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 17 decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

 In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 17 decembrie 2018 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

 

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 8/17.12.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

HOTARAREA NR. 8 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 17 decembrie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare,  convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 17 decembrie 2018, prima convocare, la care au fost prezenti actionari. reprezentand 74.9094% din capitalul social si 74.9094% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 1930835 de voturi Pentru reprezentand 21.892250% din numarul total de voturi exprimate si cu 6888884 de voturi Abtinere, reprezentand 78.107750% din numarul total de voturi exprimate, iau act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari), si respectiv 100.000 Euro/achizitie (pentru servicii), efectuate de SNTGN Transgaz SA in trimestrul al III-lea al anului 2018.

Conducerea administrativa si executiva poarta intreaga responsabilitate pentru selectia si incheierea contractelor, in conditii de eficienta economica, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate.

Art.2. Cu 7885877 de voturi Pentru reprezentand 89.411880% din numarul total de voturi exprimate, cu 932398 de voturi Impotriva reprezentand 10.571740% din numarul total de voturi exprimate si cu 1444 de voturi Abtinere, reprezentand 0.016370% din numarul total de voturi exprimate, aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.

Art.3. Cu 8819675 de voturi Pentru reprezentand 99.999500% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000500% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 10 ianuarie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.4 Cu 8819675 de voturi Pentru reprezentand 99.999500% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000500% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Minea Nicolae, in calitate de Presedinte de sedinta sau pe loctiitorul acestuia, domnul Lapusan Remus Gabriel, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

 

Presedinte de sedinta

Minea Nicolae