Hotarare AGOA 21.05.2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 21 mai 2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

 In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 21 mai 2019 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

 

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 4/21.05.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

HOTARAREA NR. 4 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 21 mai 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare,  convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 21 mai 2019, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 72.8512% din capitalul social si 72.8512% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 8574867 de voturi Pentru reprezentand 99.970620% din numarul total de voturi exprimate si cu 2520 de voturi Abtinere, reprezentand 0.029380% din numarul total de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale consolidate (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercitiul financiar al anului 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 si solicita conducerii administrative si executive a societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art.11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine consiliului de administratie si conducerii executive a societatii.

Art.2. Cu 1686027 de voturi Pentru reprezentand 19.656650% din numarul total de voturi exprimate si cu 6891360 de voturi Abtinere, reprezentand 80.343350% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfasurata in anul 2018.

Art.3. Cu 1686027 de voturi Pentru reprezentand 19.656650% din numarul total de voturi exprimate si cu 6891360 de voturi Abtinere, reprezentand 80.343350% din numarul total de voturi exprimate, ia act de continutul Raportului de Audit Financiar asupra situatiilor financiare anuale consolidate incheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2018 si de opinia exprimata in raportul sau de catre auditorul independent BDO AUDIT SRL.

Art.4. Cu 8577367 de voturi Pentru reprezentand 99.999770% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000230% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 7 iunie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.5. Cu 8577367 de voturi Pentru reprezentand 99.999770% din numarul total de voturi exprimate si cu 20 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000230% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel