Hotarare AGOA 22.04.2020

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 22 aprilie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

·         Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 22  aprilie 2020  (AGOA);

·     Aprobarea repartizarii profitului net realizat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A in anul 2019 si aprobarea dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2019 si, partial, din rezultatul reportat;

·         Dividendul total brut pe actiune este in valoare de 1,61 RON;

·         Stabilirea „Datei Platii” pentru 24 iulie 2020;

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

Anexat:

Hotararea nr. 6  a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 22 aprilie 2020.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

-----------------------------------------

 

HOTARAREA NR. 6/22 aprilie 2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A  intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 22 aprilie 2020, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se  ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2019.

 

Articol 2

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019.

 

Articol 3

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019.

 

Articol 4

Se aproba Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

 

Articol 5

Se aproba Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

 

Articol 6

Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2019, astfel:

 

I

Indicatori

AN 2019                          Valori      (lei)

 

0

1

2

 

A.

Rezultatul brut al exercitiului financiar

            1 224 268 884.00

 

B.

Impozit pe profit curent

  286 025 447.00

 

B.1

Impozit specific unor activitati

   46 796.00

 

C.

Venituri din impozitul pe profit amanat

  118 163 586.00

 

C.1

Impozit pe profit amanat

  9 953 605.00

 

D.

 Rezultatul net al exercitiului financiar [A-B-B1+C-C.1],  (Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit) din care:

 1 046 406 622.00

 

a)

rezerve legale

    .00

 

b)

alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22)

  12 247 662.00

 

c)

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (conf. art. 1, alin (1), c) din OG nr. 64/2001)

    .00

 

c1)

constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe (conf. art. 1, alin (1), c^1 din OG nr. 64/2001)

    .00

 

d)

alte repartizari prevazute prin legi speciale

    .00

 

E.

Profit net ramas de repartizat (D-a-b+c-c1-d)

 1 034 158 960.00

 

e)

participarea salariatilor la profit

  31 524 733.00

 

f)

dividende cuvenite actionarilor (aprox. 50,27% din profitul net de repartizat (E + e))

  535 737 136.00

 

                    -dividend pe actiune

    1.39

 

g)

profit destinat constituirii surselor proprii de finantare (E-f)

  498 421 824.00

 
 
 

TOTAL REPARTIZARI (b+f+g)

 1 046 406 622.00

 

 

Articol 7

Se aproba valoarea dividendului brut de 1,39 lei/actiune aferent profitului net realizat in anul 2019.

 

Articol 8

Se aproba repartizarea rezultatului reportat reprezentand valoarea amortizarii mijloacelor fixe si valoarea mijloacelor fixe si proiectelor de investitii abandonate in anul de raportare si care au avut ca sursa de finantare “cota de cheltuieli necesara dezvoltarii si modernizarii productiei de gaze naturale”, conform HG nr. 168/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

a)      suma de 84.792.928,00 lei, sub forma de  dividende;

b)     suma de  82.207.785,98 lei, pentru surse proprii de finantare.

 

Articol 9

Se aproba valoarea dividendului brut de 0,22 lei/actiune repartizat din rezultatul reportat.

 

Articol 10

Se aproba valoarea dividendului brut total pe actiune de 1,61 lei, din care 1,39 lei aferent rezultatului anului 2019 si 0,22 lei aferent rezultatului reportat.

 

Articol 11

Se stabileste data de 24 iulie 2020, ca data platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor.

 

Articol 12

Se aproba participarea salariatilor la profit, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, in suma de 31.524.733 lei.

 

Articol 13

Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2019.

 

Articol 14

Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie, pentru anul financiar 2019.

 

Articol 15

Se aproba limita maxima a sumei asigurate aferente politei de asigurare de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie, in valoare de 100.000.000 euro.

 

Articol 16

Se stabileste data de 3 iulie 2020, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Articol 17

Se stabileste data de 2 iulie 2020, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

 

Articol 18

Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de Sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 22 aprilie 2020, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

BOTOND BALAZS