Hotarare AGOA 25.04.2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 25 aprilie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

 

·         Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 25  aprilie 2019  (AGOA);

·       Aprobarea repartizarii profitului net realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. in anul 2018 si aprobarea dividendului total repartizat din profitul net realizat in anul 2018, din rezultatul reportat si din repartizarea unei sume conform prevederilor art. 43 din O.U.G. nr. 114/2018;

·         Dividendul total brut pe actiune este in valoare de 4,17 RON;

·         Stabilirea „Datei Platii” pentru 24 iunie 2019;

 

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

Anexat:

Hotararea nr. 3  a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 25 aprilie 2019.

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

--------------------------------------------------

 

HOTARAREA NR. 3/25 aprilie 2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A  intrunita in sedinta, la prima convocare,  in data de 25 aprilie 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, adopta urmatoarea:

 

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se  ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2018.

 

Articol 2

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018.

 

Articol 3

Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018.

 

Articol 4

Se aproba Situatiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

 

Articol 5

Se aproba Situatiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

 

Articol 6

Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, astfel:

 

I

Indicatori

AN 2018                          Valori      (lei)

 

0

1

2

 

A.

Rezultatul brut al exercitiului financiar

 1 578 855 999.00

 

B.

Impozit pe profit curent

  271 380 085.00

 

C.

Impozit pe profit amanat(venit)

  53 070 795.00

 

D.

 Rezultatul net al exercitiului financiar [A.-B.+C.],  (Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit)  din care:

 1 360 546 709.00

 

a)

rezerve legale

    .00

 

b)

alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (Legea nr.227/2015-art.22)

  42 477 415.72

 

c)

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti (conf art.1, alin(1), c) din OG nr. 64/2001)

    .00

 

c1)

constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe (conf art.1, alin(1), c^1 din OG nr.64/2001)

    .00

 

d)

alte repartizari prevazute prin legi speciale

    .00

 

E.

Profit net ramas de repartizat(D-b+c)

 1 318 069 293.28

 

e)

participarea salariatilor la profit

  28 717 514.58

 

f)

dividende cuvenite actionarilor( aprox. 90,15 % din profitul net de repartizat (E + e))

 1 214 080 560.00

 

                    -dividend pe actiune

    3.15

 

g)

profit destinat constituirii surselor proprii de finantare(E-f)

  103 988 733.28

 
 

*

TOTAL REPARTIZARI (b+f+g)

 1 360 546 709.00

 

 

Articol 7

Se aproba valoarea dividendului de 3,15 lei/actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2018.

 

Articol 8

Se aproba participarea salariatilor la profit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, in suma de 28.717.514, 58 lei.

 

Articol 9

Se aproba acoperirea pierderii reportate generate de modificarea politicilor contabile in suma de 433.574.893,4 lei din rezultatul reportat compus din 409.482.213 lei (reprezentand valoarea amortizata a mijloacelor fixe si a mijloacelor fixe si proiectelor de investitii abandonate in anul de reportare si care au avut ca sursa de finantare „cota de cheltuieli necesara dezvoltarii si modernizarii productiei de gaze naturale” conform HG nr. 168/1998, cu modificarile si completarile ulterioare) si suma de 57.202.290 lei (reprezentand profit reportat din corectarea erorilor din anii precedenti). Diferenta de 33.109.609,6 lei din rezultatul reportat se repartizeaza, similar cu repartizarea profitului net, astfel:

 

a.       suma de 30.833.792 lei se repartizeaza sub forma de dividende;

b.       suma de 2.275.817,6 lei se repartizeaza pentru surse proprii de finantare.

 

Articol 10

Se aproba valoarea dividendului de 0,08 lei/actiune repartizat din rezultatul reportat.

 

Articol 11

Se aproba repartizarea sumei de 362.297.056 lei conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.

 

Articol 12

Se aproba valoarea dividendului suplimentar de 0,94 lei/actiune repartizat conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.

 

Articol 13

Se aproba valoarea dividendului total pe actiune de 4,17 lei, din care 3,15 lei aferent rezultatului anului 2018, 0,08 lei aferent rezultatului reportat si 0,94 lei conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.

 

Articol 14

Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2018.

 

Articol 15

Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul financiar 2018.

 

Articol 16

Se stabileste data de 31 mai 2019, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Articol 17

Se stabileste data de 30 mai 2019, ca „ex date”, care reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

 

Articol 18

Se stabileste data de 24 iunie 2019, ca data platii, pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor.

 

Articol 19

Se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.GN. Romgaz S.A., in litigiile cu administratorii, directorii/fostii directori, inclusiv directorii executivi si in litigiile cu Sindicatul Liber Romgaz.

 

Articol 20

Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 25 aprilie 2019, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NISTORAN DORIN-LIVIU

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

SUSANU NICU-ROMEO