Hotarare AGOA 25.06.2020

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 25 iunie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·      Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 25 iunie 2020  (AGOA);

·      Alegerea a 5 membri provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A, pentru un mandat de patru luni

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

 

Anexat:  Hotararea nr. 8 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 25 iunie 2020

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

--------------------------------------------

 

HOTARAREA NR. 8/25 iunie 2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A  intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 25 iunie 2020, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se desemneaza ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, domiciliata in Voluntari, jud. Ilfov, calificarea profesionala jurist.

 

Articol 2

Se desemneaza ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. domnul Jude Aristotel Marius, domiciliat in Medias, jud. Sibiu, calificarea profesionala jurist.

 

Articol 3

Se desemneaza ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. domnul Simescu Nicolae Bogdan, domiciliat in Medias, jud. Sibiu, calificarea profesionala inginer.

 

Articol 4

Se desemneaza ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. domnul Marin Marius-Dumitru, domiciliat in Deva, jud. Hunedoara, calificarea profesionala economist.

 

Articol 5

Se desemneaza ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.domnul Botond Balazs, domiciliat in Medias, jud. Sibiu, calificarea profesionala jurist.

 

Articol 6

Durata mandatului administratorilor provizorii, desemnati potrivit art. 1-5, este de 4 (patru) luni.

 

Articol 7

Indemnizatia fixa bruta lunara a administratorilor provizorii, desemnati potrivit art. 1, este egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

 

Articol 8

Se aproba forma si continutul contractului de administratie ce va fi incheiat cu administratorii provizorii, conform modelului anexat.

 

Articol 9

Se imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru semnarea, in numele si pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a contractelor de administratie, in forma si continutul prevazut la art. 8.

 

Articol 10

Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de Sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 25 iunie 2020, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

STAN OLTEANU MANUELA PETRONELA

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

SUSANU NICU-ROMEO

 

 

 

 

 

CONTRACT DE ADMINISTRATIE NR._____

Incheiat astazi ____________________________

 

Nota: 1. Se va incheia doar cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie;

        

I. Preambul

 

Avand in vedere:

• Hotararea Guvernului nr. 575/14 iunie 2001 privind infiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Medias;

• dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016;

• dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificari si completari, („Legea nr. 31/1990”);

• dispozitiile Legi nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificari si completari („Legea nr. 297/2004”);

• Hotararea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (“H.G. nr. 722/2016”);

• Actul constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Medias actualizat;

• dispozitiile art. 1913 – 1919, art. 1924, precum si ale art. 2009 si urmatoarele din Codul Civil;

• hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. ________ din data de _______________ de aprobare a contractului dintre societate si administratorii societatii

 

si faptul ca:

• prin Hotararea nr. ______din data de _______________, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii a numit pe __________________, in functia de membru al Consiliului de Administratie, iar aceasta a acceptat in mod expres numirea, urmand sa exercite, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, atributiile prevazute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societatii, („Actul Constitutiv”), si de O.U.G. nr. 109/2011;

• Legea nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare impun membrilor Consiliului de Administratie ca, pe durata mandatului lor, sa nu se gaseasca intr-un raport juridic de munca cu societatea;

• este necesar a fi stabilite drepturile si obligatiile partilor semnatare, in contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzator exercitarii functiei de membru al Consiliului de Administratie,

partile convin a incheia prezentul contract de mandat, denumit in continuare si contract de administratie, („Contract de Administratie”), ca urmare a acordului de vointa exprimat de partile semnatare. 

 

II. Partile contractante

 

Art. 1. Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, cu sediul social in Municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas nr. 4, Judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cont IBAN RO08RNCB0231019525330001, deschis la BCR Medias, reprezentata de ……………………………………………………………., in calitate de mandant, („Societatea”),

si

______________________________, cetatean roman, nascut la data de ……………………., in ………………………….., domiciliat in ……………………….., str. …………………….., nr……………………., et. ……, ap. ……… sect. ….., identificat cu C.I. seria ……., nr. …………….., C.N.P. ………………………………….., in calitate de administrator sau mandatar („Administrator/Mandatar”).

III. Definitii

 

Art. 2. In prezentul Contract de Administratie, termenii de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

a. Act constitutiv/statutul – Actul Constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Societatea, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, astfel cum este in vigoare la data prezentului Contract de Administratie sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotarare a Adunarii Generale (extraordinare) a Actionarilor Societatii;

b. Cadrul legal aplicabil – ansamblul normelor juridice romane cuprinse in O.U.G. nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 , Codul civil, Codul fiscal, precum si in alte acte normative incidente prezentului Contract de Administratie, aplicabile partilor;

c. Conflict de interese – orice situatii sau imprejurari determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil si Regulamentului de organizare si functionare al Societatii, („ROF”), in care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societatii, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor de afaceri sau indeplinirea la timp si cu obiectivitate a atributiilor care ii revin in exercitarea mandatului sau pentru Societate;

d. Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal – (i) orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare sau egala cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-si indeplini atributiile, personal sau prin reprezentare, cu exceptia cazurilor prevazute de lege (ii) arestarea preventiva, (iii) arestarea administratorului, (iv) anularea hotararii adunarii generale (ordinare) a actionarilor Societatii de desemnare a administratorului; s.a.;

e. Remuneratia cuvenita Administratorului – inseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor art. 153^18 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

f. Forta majora - semnifica orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii prezentului Contract de Administratie si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului de Administratie; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

g. Decizia de afaceri – semnifica orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea Societatii;

h. Eveniment fortuit – semnifica un eveniment care nu putea fi prevazut de administrator si nici impiedicat de catre acesta a se intampla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare si a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar Societatea;

i. Indicatori de performanta financiari si nefinanciari – indicatori de performanta negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, stabiliti prin act aditional la Contractul de Administratie.

 

IV. Obiectul contractului

 

Art. 3. Prin prezentul Contract de Administratie, Administratorul este imputernicit sa adopte, impreuna cu ceilalti administratori, toate masurile necesare administrarii Societatii, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii si cele ale prezentului Contract de Administratie, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 si de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie, Presedintelui Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 4. In scopul realizarii obiectului prezentului Contract de Administratie, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atributiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv si prin prezentul Contract de Administratie.

Art. 5. Locul indeplinirii mandatului este la sediul Societatii, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al Societatii. Locul indeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate si poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor Societatii, fie intr-o alta locatie stabilita de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului indeplinirii mandatului se comunica prin grija Societatii.

 

V. Durata Contractului de Administratie

 

Art. 6. Contractul de Administratie se incheie pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de _____________________ pana la data de ______________________ in conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011si poate fi prelungit conform legii, prin hotarare AGA, in conditiile indeplinirii in mod corespunzator a atributiilor/obligatiilor asumate prin prezentul Contract.

 

VI. Obligatiile Administratorului

Art. 7. Administratorul este obligat ca, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, sa exercite urmatoarele atributii principale:

7.1. sa stabileasca directiile principale de activitate si sa aprobe strategia de dezvoltare ale Societatii;

7.2. sa constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare;

7.3. sa stabileasca politicile contabile si sistemul de control financiar si aprobarea planificarii financiare, dupa caz;

7.4. sa delege, daca este cazul, conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, sa selecteze, sa numeasca si sa revoce directorii si directorul general si sa stabilesca remuneratia acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare;

7.5. sa evalueze trimestrial activitatea directorului general atat sub aspectul executiei Contractului de Mandat incheiat cu acesta.

7.6. sa aprobe Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;

7.7. sa stabileasca atributiile delegate in competenta conducerii executive a Societatii, respectiv in competenta directorului general si a celorlalti directori cu atributii de conducere, in vederea executarii operatiunilor Societatii;

7.8. sa aprobe incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general si directorilor, in limitele prevazute de Actul Constitutiv;

7.9. sa elaboreze un raport anual privind activitatea Societatii cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;

7.10. sa convoace adunarea generala a actionarilor, sa participe la sedintele adunarii generale ale actionarilor si sa implementeze hotararile adunarilor generale ale actionarilor, sa informeze toti actionarii cu privire la orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii;

7.11. sa prezinte anual, adunarii generale a actionarilor Societatii, in termenul prevazut de legislatia in domeniu, raportul cu privire la activitatea Societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, sa faca recomandari privind repartizarea profitului si sa avizeze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;

7.12. sa stabileasca nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si sa aprobe eliberarea/constituirea garantiilor, conform Actului Constitutiv;

7.13. sa acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere in vederea negocierii contractului colectiv de munca si sa aprobe forma finala a acestuia;

7.14. sa introduca, daca este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit legii,;

7.15. sa propuna adunarii generale a actionarilor Societatii majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, infiintarea/desfiintarea de noi unitati/subunitati, fuziunea, divizarea, precum si infiintarea de persoane juridice, cu sau fara personalitate juridica, prin asociere cu alte persoane din tara/strainatate;

7.16. sa exercite atributiile ce ii sunt delegate de adunarea generala a actionarilor Societatii conform Legii societatilor nr. 31/1990, precum si orice alte atributii prevazute de lege sau de Actul Constitutiv in sarcina sa;

7.17. sa prezinte semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;

7.18. sa aprobe, daca este cazul, nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru directorul general;

7.19. sa verifice functionarea sistemului de control intern si managerial

7.20. sa adopte, daca este cazul, in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etica, care se publica, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie, pe pagina proprie de internet a societatii si se revizuieste anual/ori de cate ori este necesar, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs;

7.21. sa monitorizeze si sa gestioneze potentialele conflicte de interese la nivelul Consiliului de Administratie si a conducerii executive.

Art. 8. Administratorul este, de asemenea, obligat:

8.1. sa nu fie legat de Societate printr-un contract de munca;

8.2. sa isi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenta si cu diligenta unui bun administrator in interesul exclusiv al Societatii, si sa nu isi asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al Societatii in legatura cu activitatea Societatii;

8.3. sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societatii;

8.4. sa pastreze confidentialitatea informatiilor si a secretelor de afaceri ale Societatii, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administratie, cu exceptia situatiilor in care o asemenea folosire este impusa de lege sau necesara in relatia cu autoritatile publice si/sau de participarea Administratorului in cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societatii;

8.5. sa evite conflictele de interese in raport cu Societatea;

8.6. sa nu incheie acte juridice cu Societatea, decat in conditiile stabilite de lege;

8.7. sa se asigure ca informatiile financiare produse de Societate sunt corecte si ca sistemele de control financiar si de management al riscului sunt eficace.

Art. 9. Administratorul se obliga ca, impreuna cu ceilalti administratori, sa duca la indeplinire hotararile AGA.

Art. 10. Administratorul, impreuna cu ceilalti administratori, are obligatia de a convoca adunarea generala a actionarilor pentru a aproba orice tranzactie daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societatii potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, precum si cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor mentionate.

 

Art. 11. Administratorul, impreuna cu ceilalti administratori, are obligatia de a informa actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de Societate cu:

a) persoanele prevazute la art. 10, daca valoarea tranzactiei este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societatii potrivit ultimelor situatii financiare auditate;

b) o alta societate ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.

 

Art. 12. Administratorul, impreuna cu ceilalti administratori, are obligatia de a prezenta adunarii generale a actionarilor, in cadrul rapoartelor semestriale si anuale, intr-un capitol special, actele juridice incheiate in conditiile art. 10 si art. 11, cu precizarea urmatoarelor elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata si orice alte informatii esentiale si semnificative in legatura cu actele juridice respective, precum si orice informatii necesare determinarii efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a Societatii.

 

Art. 13. Administratorul are obligatia de a nu folosi in interes propriu si de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informatie de natura confidentiala sau secreta cu privire la activitatea Societatii. In acest sens, administratorul se obliga sa respecte regulile de confidentialitate prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract de Administratie.

 

Art. 14. Administratorul nu va folosi Informatiile Confidentiale – potrivit definitiei acestei notiuni stabilita in Anexa 1 – direct sau indirect, in folos personal sau in folosul tertelor persoane, cu exceptia situatiilor in care o asemenea folosire este impusa de lege sau de participarea administratorului la un proces.

 

Art. 15. Administratorul se va conforma in totalitate obligatiilor de neconcurenta prevazute in Anexa 2 la prezentul Contract de Administratie. 

 

VII. Drepturile Administratorului

 

Art. 16. Administratorul beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat in cuantum de _______________lei, egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. …/…...

 

Art. 17. Plata remuneratiei se face o data pe luna, respectiv la data de ........... a lunii urmatoare celei pentru care se face plata, indiferent de numarul sedintelor din luna pentru care se face plata.

 

Art. 19. Administratorul beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, in acelasi cuantum corespunzator functiei de director general, precum, dar fara a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurna, transport si orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului si indiferent daca au fost ocazionate cu deplasarea in tara sau in strainatate, precum si de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii.

 

Art. 20. Administratorul trebuie sa fie asigurat pentru raspundere profesionala. Plata primelor aferente acestei asigurari, al carei cuantum se aproba de catre adunarea generala a ctionarilor, va fi facuta de societate si nu se deduce din remuneratia cuvenita administratorului.

 

VIII. Drepturile Societatii

 

Art. 21. Societatea are dreptul de a cere Administratorului sa-si exercite mandatul in interesul exclusiv al Societatii si sa ceara socoteala acestuia pentru modul in care il exercita.

 

IX. Obligatiile Societatii

 

Art. 22. Societatea se obliga sa achite toate drepturile banesti cuvenite administratorului prevazute in prezentul Contract de Administratie, inclusiv sa retina la sursa si sa vireze la termen impozitul pe venit si toate celelalte contributii obligatorii, fiscale sau de orice alta natura, care cad in sarcina administratorului, in numele si pe seama acestuia.

 

Art. 23. Societatea se obliga sa asigure administratorului deplina libertate in scopul indeplinirii mandatului/atributiilor/obligatiilor, cu respectarea limitelor prevazute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Administratie si cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevazut la art. 2, lit.b) din Contractul de Administratie.

 

X. Raspunderea partilor

 

Art. 24. Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage raspunderea partii aflate in culpa.

 

Art. 25. Partea care a determinat incetarea prezentului Contract de Administratie datorita neindeplinirii culpabile si/sau indeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor asumate, raspunde fata de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de incetarea Contractului de Administratie.

 

Art. 26. Administratorul raspunde pentru nerespectarea culpabila (i) a prevederilor prezentului Contract de Administratie, (ii) a prevederilor hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor Societatii si (iii) a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 27. Administratorul nu incalca obligatia de prudenta si de diligenta si nu va raspunde in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate, si daca nu intervine un eveniment fortuit, asa cum este acesta definit.

Art. 28. Societatea raspunde pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XI. Forta majora

 

Art. 29. Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, astfel cum aceasta este definita la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Administratie.

 

Art. 30. In caz de forta majora, partile vor depune eforturi comune in vederea diminuarii daunelor eventuale ce ar rezulta in urma intervenirii unei asemenea cauze.

 

Art. 31. Partile se obliga, de asemenea, sa se instiinteze reciproc, in scris, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la interventia vreunei cauze de forta majora si, in general, sa se informeze reciproc si in timp util asupra eventualelor impedimente de natura sa conduca la dificultati in realizarea obiectului prezentului Contract de Administratie.

 

XII. Modificarea Contractului de Administratie

 

Art. 32. Prezentul Contract de Administratie poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor semnatare, exprimat printr-un act aditional.

Art. 33. Prezentul Contract de Administratie se va adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia si care sunt aplicabile. 

 

XIII. Incetarea Contractului de Administratie

 

Art. 34. Prezentul Contract de Administratie inceteaza prin:

34.1. expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

34.2. revocarea cu efect imediat a administratorului, de catre adunarea generala a actionarilor Societatii, pentru neindeplinirea nejustificata a obligatiilor prevazute in Contractul de Administratie;

34.3. decesul administratorului;

34.4. insolvabilitatea sau falimentul Societatii;

34.5. acordul partilor semnatare;

34.6. renuntarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;

34.7. interventia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Administratie, care interzic administratorului sa mai ocupe aceasta functie;

34.8. incalcarea criteriilor de integritate stipulate in Contract, inclusiv evitarea si nedenuntarea conflictului de interese si/sau nerespectarea Codului de etica al Societatii.

 

Art. 35. Mandatul administratorului poate fi revocat: (i) in cazul in care impotriva acestuia s-a pus in miscare o actiunea penala in legatura cu savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, a unei infractiuni de coruptie, delapidare, a unei infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, a unei infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, (ii) in cazul savarsirii unei infractiuni prevazute de Legea 31/1990 si Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare sau (iii) in cazul existentei unei hotarari penale definitive cu privire la savarsirea unei infractiuni intentionate, conform legii penale. In aceste cazuri, revocarea mandatului de catre adunarea generala a actionarilor Societatii nu va fi considerata revocare fara justa cauza.

 

Art. 36. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit Contractului de Administratie.

In cazul revocarii administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensatie pentru perioada neexecutata din Contractul de Administratie, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizatii lunare fixe.

In situatia in care revocarea intervine in ultimul an de contract, se va plati o compensatie corespunzatoare numarului de luni ramase pana la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizatii lunare fixe.

Plata acestei compensatii se face in termen de 30 zile lucratoare de la data incetarii prezentului Contract de Administratie.

 

Aceasta forma de compensare a administratorului este unica dezdaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea in mod nejustificat.

In cazul revocarii pentru motive intemeiate/justificate a administratorului, Societatea nu datoreaza acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuata din mandat.

 

XIV. Litigii

 

Art. 37. Orice litigiu ivit intre parti cu privire la incheierea, executarea, modificarea, incetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Administratie, care nu poate fi solutionat pe cale amiabila, va fi supus instantelor judecatoresti romane competente.

XV. Obligatia de confidentialitate intre parti

Art. 38. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea conform prevederilor legale si statutare in vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informatiilor si documentelor primite de la cealalta parte in executarea prezentului Contract de Administratie.

 

Art. 39. Partile pot dezvalui informatii sau documente aferente derularii prezentului Contract de Administratie numai persoanelor implicate in executarea acestuia, care, la randul lor, vor fi tinute de obligatia de a nu utiliza in niciun alt scop decat cel legat de executarea contractului, obligatie adusa la cunostinta acestora din urma de catre partea semnatara a prezentului Contract de Administratie.

Art. 40. Nu se considera obligatie de pastrare a confidentialitatii, dezvaluirea de informatii in unul din urmatoarele cazuri:

40.1. daca informatiile erau cunoscute partii inainte de a fi obtinute de la cealalta parte si poate dovedi acest lucru;

40.2. daca dezvaluirea informatiilor s-a facut dupa primirea acordului scris al celeilalte parti;

40.3. daca informatia era de notoriete la data dezvaluirii ei;

40.4. daca partea a dezvaluit respectivele informatii pentru a se conforma unor dispozitii

legale, sau a nunei instante.

 

XVI. Dispozitii finale

 

Art. 41. Administratorul declara ca a luat la cunostinta prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

 

Art. 42. Administratorul declara ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate, prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 si Legea nr. 31/1990, sau concurenta, prevazute de Anexa 2 la Contract.

 

Art. 43. Anexele 1-2 fac parte integranta din prezentul Contract de Administratie.

 

Art. 44. Prezentul Contract de Administratie este guvernat de si interpretat in conformitate cu prevederile legii romane. Pentru orice aspect nementionat expres in cuprinsul sau, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Codului civil roman. De asemenea, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Administratie nu este un contract de munca si nu este guvernat de legislatia muncii.

 

Art. 45. Acest Contract de Administratie reprezinta intreaga intelegere dintre parti si inlatura orice alte intelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite intre parti cu privire la obiectul acestui contract.

 

Art. 46. Daca anumite clauze ale prezentului Contract de Administratie devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. In asemenea situatii, partile convin sa renegocieze cu buna-credinta orice clauza devenita ineficienta din punct de vedere juridic, adaugand clauza astfel renegociata prevederilor prezentului Contract de Administratie, prin incheierea unui act aditional.

 

Art. 47. Toate modificarile pe care partile si le adreseaza reciproc in baza prezentului Contract de Administratie se efectueaza in scris si se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. In functie de situatia concreta, partile vor opta cu buna-credinta si in mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele mentionate in cadrul tezei intai al prezentului articol, astfel incat notificarea sa isi atinga scopul si sa contribuie la indeplinirea obligatiilor contractuale ce revin partilor.

 

Art. 48. Daca, oricand pe parcursul duratei acestui Contract de Administratie, una dintre parti nu insista in mod expres pentru a impune o anumita prevedere a Contractului, nu inseamna ca acea parte a renuntat la astfel de prevederi sau ca a renuntat la dreptul de a impune aceste prevederi.

 

Drept pentru care am incheiat astazi ____________, la _____________, in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Contract de Administratie, partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii prezentului Contract, cate un exemplar.

 

 

 

Societatea Nationala de Gaze Naturale                               Administrator

„ROMGAZ” – S.A.

 Prin: …………………………….. mandatat,                        Domnul/Doamna

prin Hotararea AGOA nr. ……………                                  ……………………...

 

Anexa 1

 

 

REGULI DE CONFIDENTIALITATE

1. Definitia

 

Termenul de „Informatii Confidentiale” inseamna si include orice informatii cu privire la activitatea economica a Societatii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administratie si (iv) reglementarilor interne ale Societatii.

Fara a se limita la cele de mai sus, informatiile confidentiale includ:

a) termenii contractuali si orice informatii cu privire la partenerii de afaceri, clientii, agentii, salariatii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societatii, precum si conditiile in baza carora Societatea desfasoara activitati economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b) programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;

c) informatii de orice fel compilate de catre Societate, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii legate de produse si servicii, reclama si marketing, precum si de catre clienti, furnizori si/sau parteneri de afaceri, existenti sau potentiali;

d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei si principii esentiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau in alt fel cunoscute Societatii (cu exceptia oricarui algoritm, procedura sau tehnica care tine de domeniul public), indiferent daca acesti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fara a se limita la tehnici pentru:

• identificarea posibililor clienti;

• comunicarea efectiva cu clientii existenti sau potentiali;

• reducerea costurilor de functionare sau cresterea eficientei sistemului.

e) faptul ca Societatea foloseste, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice baza de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoana, alta decat Societatea (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public), indiferent daca asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;

f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de catre Societate, sau orice informatii cu privire la sau care ar putea in mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;

g) informatii cu privire la planurile de viitor ale Societatii, inclusiv, fara insa a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piata sau servicii, orice informatii care ar putea fi incluse in mod obisnuit in situatiile financiare ale Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societatii, cu exceptia acelor informatii a caror dezvaluire este autorizata conform reglementarilor interne ale Societatii;

h) informatii care vor fi dezvaluite exclusiv in conditiile prevazute la punctul 5;

i) orice alte informatii dobandite de Administrator in cursul exercitarii mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilitati ale Societatii, si care ar ajuta un competitor sau un potential competitor al Societatii, pentru a concura cu succes impotriva Societatii;

j) orice informatie primita de Societate de la terte persoane care, la randul lor, au o obligatie de confidentialitate despre a carei existenta instiinteaza Societatea;

k) orice informatii derivate din toate cele de mai sus si

l) orice copii ale tuturor informatiilor mentionate mai sus, cu exceptia situatiilor in care aceste copii sunt solicitate de o instanta judecatoreasca sau de o alta autoritate publica, in conditiile prevazute de lege.

 

2. Folosirea si dezvaluirea Informatiilor Confidentiale

 

Administratorul recunoaste ca a dobandit si/sau va dobandi Informatii Confidentiale in cursul sau in legatura cu exercitarea mandatului in cadrul Societatii, precum si ca folosirea, in scopul concurarii Societatii, a acestor Informatii Confidentiale, de catre sine ori de catre alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societatii de a continua activitatea sa economica.

Prin urmare, Administratorul accepta ca, direct sau indirect, in orice moment, pe durata Contractului de Administratie incheiat cu Societatea sau oricand ulterior incetarii acestuia, si indiferent cand si din ce motiv acest contract va inceta, nu va folosi sau determina folosirea oricaror Informatii Confidentiale in legatura cu orice activitati sau afaceri, cu exceptia activitatilor economice ale Societatii, si nu va dezvalui sau determina dezvaluirea oricaror Informatii Confidentiale catre orice persoana fizica, societate, asociatie, grup sau orice alta entitate, cu exceptia cazului in care aceasta dezvaluire a fost autorizata in mod specific in scris de catre Societate, sau cu exceptia cazului in care este ceruta de orice lege aplicabila, ori dispusa prin hotararea unei instante judecatoresti sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publica care prin lege este abilitata sa primeasca astfel de informatii.

Suplimentar, Administratorul se obliga sa notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instante judecatoresti sau arbitrale, ori al unei alte autoritati publice, de natura celor precizate in alineatul anterior, astfel incat Societatea sa poata adopta, in conditiile legii, masuri de protectie sau o alta solutie adecvata, si va furniza in continuare orice asistenta pe care Societatea o poate solicita in mod rezonabil pentru a garanta asemenea masuri sau solutii.

In cazul in care masurile de protectie mentionate in alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea sectiune din Informatia Confidentiala care este ceruta in mod legal de autoritatea publica in cauza si va depune toate eforturile rezonabile si intemeiate legal, pentru a obtine tratamentul confidential al oricaror Informatii Confidentiale astfel dezvaluite.

3. Folosirea si dezvaluirea informatiilor cu privire la terte persoane

 

Administratorul intelege ca Societatea primeste uneori informatii de la terte persoane, pe care Societatea trebuie sa le trateze cu confidentialitate si sa le foloseasca doar in scopuri limitate, („Informatii cu privire la terte persoane”).

Administratorul accepta ca, direct sau indirect, in orice moment, pe durata Contractului de Administratie incheiat cu Societatea, sau oricand dupa incetarea acestuia, si indiferent cand si din ce motiv acest Contract va inceta, nu va folosi sau determina folosirea oricaror Informatii cu privire la terte persoane, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este permis printr-un acord scris incheiat intre Societate si respectiva terta persoana, cu exceptia cazului in care este ceruta de orice lege aplicabila sau prin hotararea unei instante judecatoresti sau arbitrale competente sau de orice alta autoritate publica care prin lege este abilitata sa primeasca astfel de informatii.

Aditional, Administratorul se obliga sa notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instante judecatoresti sau arbitrale, ori al unei alte autoritati publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel incat Societatea sa poata adopta, in conditiile legii, masuri de protectie sau o alta solutie adecvata. In cazul in care masurile de protectie nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea sectiune din Informatie cu privire la terte persoane, dupa cum este cerut in mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

 

Nicio prevedere din prezentul Contract de Administratie nu va implica Societatea si nu va afecta in niciun fel drepturile sale de a-si proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevazute de lege.

 

5. Dezvaluirea de informatii de catre Societate

 

Pe durata executarii Contractului de Administratie si la data incetarii prezentului Contract de Administratie, Administratorul va dezvalui si va preda prompt Societatii, in masura in care o asemenea dezvaluire s-ar aprecia in mod rezonabil ca fiind in interesul Societatii, in scris, sau in orice forma si mod, cerute in mod rezonabil de Societate, urmatoarele informatii, („Informatii care vor fi dezvaluite”):

(i) toti si orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitatile economice ale Societatii sau la activitatea Administratorului in cadrul Societatii, ideile si principiile esentiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul Societatii, indiferent daca asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate intr-un program de computer;

(ii) toate si orice strategii de stabilire de marketing, ideile si principiile esentiale care stau la baza acestor strategii si orice informatii care ar putea, in mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul Societatii;

(iii) informatii cu privire la toate si orice produse si servicii, ideile si principiile esentiale care stau la baza acestor produse si servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul Societatii si

(iv) orice alte idei sau informatii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul Societatii, in cazul in care aceste idei sau informatii ar putea fi apreciate, in mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

 

6. Caracterul confidential al Informatiilor care vor fi dezvaluite

 

Partile convin ca Informatiile care vor fi dezvaluite, conform pct. 5, sunt, la randul lor, subsumate sferei Informatiilor Confidentiale, potrivit definitiei de la pct. 1 din prezenta Anexa, iar Administratorul se obliga sa foloseasca si sa pastreze toate Informatiile care vor fi dezvaluite in conditiile pct. 5 in acelasi fel ca si Informatiile Confidentiale, respectand, totodata, prevederile pct. 3 din prezenta Anexa cu privire la confidentialitatea Informatiilor referitoare la terte persoane.

Prin exceptie de la prevederile prezentului punct, Informatiile dezvaluite conform pct.5 nu vor fi considerate Informatii Confidentiale, in sensul prezentului Contract de Administratie, in masura in care acestea nu au legatura cu activitatea economica a societatii si au o aplicabilitate generala , putand fi folosite in orice industrie.

 

7. Intinderea in timp a respectarii obligatiilor de confidentialitate

 

Obligatiile de confidentialitate ce revin Administratorului in baza prezentei Anexe, parte integranta din Contractul de Administratie, raman aplicabile si dupa incetarea prezentului Contract de Administratie si vor produce efecte pe o perioada nelimitata de timp.

 

 

Societatea Nationala de Gaze Naturale                               Administrator

„ROMGAZ” – S.A.

 Prin: …………………………….. mandatat,                        Domnul/Doamna

prin Hotararea AGOA nr. ……………                                  ……………………...

Anexa 2

 

OBLIGATII DE NECONCURENTA

1. Neconcurenta

 

Pe perioada exercitarii mandatului sau in Societate, Administratorul, in mod direct sau indirect, fie in nume propriu ori in calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate, este de acord si se obliga:

a) sa nu se angajeze in orice activitate sau afacere care este in concurenta cu sau similara cu activitatea prinicipala a Societatii.

b) sa nu asiste in orice mod, orice persoana ale carei activitati sunt in concurenta cu sau care prejudiciaza in orice alt mod activitatile comerciale ale Societatii.

 

Obligatia de neconcurenta produce efecte pe teritoriul Romaniei, precum si in tarile in care societatea activeaza sau are intentia sa activeze.

2. Abtinerea de la solicitarea de servicii

 

Pe perioada exercitarii mandatului sau in Societate, Administratorul, in mod direct sau indirect, cu sau fara comision, fie in nume propriu sau in calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate, nu va:

a) determina sau incerca sa determine orice salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al Societatii sa inceteze relatia sa cu Societatea;

b) utiliza, retine in calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau retinerea oricarui salariat, angajarea/incheierea unei relatii contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumparator sau antreprenor independent al Societatii.

 

3. Incalcarea obligatiilor de neconcurenta

 

Oricare incalcare a obligatiilor cuprinse in prezenta Anexa de catre Administrator indreptateste Societatea sa solicite acestuia despagubiri pentru daunele provocate Societatii.

 

 

 

Societatea Nationala de Gaze Naturale                               Administrator

„ROMGAZ” – S.A.                                                              Domnul/Doamna

Prin: …………………………….. mandatat,                         ……………………...            

 prin Hotararea AGOA nr. ……………