Hotarare AGOA 26.06.2019 si alegere membrii CA

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

                         

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 26 iunie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·        Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 26 iunie 2019 (AGOA);

·      Schimbare in conducerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea procedurii votului cumulativ in cadrul sedintei AGOA din data de 26 iunie 2019.

 

Cerinta cvorumului pentru sedinta AGOA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

In urma exercitarii votului cumulativ in sedinta AGOA, urmatoarele persoane au fost alese ca membri ai Consiliului de Administratie:

 

Ø  Domnul Havrilet Niculae

Ø  Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela

Ø  Domnul Ciobanu Romeo-Cristian

Ø  Domnul Parpala Caius-Mihai

Ø  Domnul Harabor Tudorel

Ø  Domnul Cimpeanu Nicolae

Ø  Domnul Jansen Petrus Antonius Maria

 

Mandatul membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N. Romgaz S.A. va avea o durata:

 

·      de 4 (patru) luni, pentru administratorii provizorii numiti conform articolului 1 din Hotararea AGOA nr. 6/26.06.2019, respectiv, domnul Havrilet Niculae, doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, domnul Parpala Caius-Mihai, domnul Harabor Tudorel si domnul Cimpeanu Nicolae;

·        egala cu perioada ramasa din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotararea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie reconfirmati in functie, respectiv, domnul Ciobanu Romeo-Cristian si domnul Jansen Petrus Antonius Maria.

 

Sunt considerati revocati urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: doamna Ungur Ramona, domnul Nistoran Dorin – Liviu, domnul Grigorescu Remus,  domnul Volintiru Constantin Adrian si domnul Jude Aristotel Marius.

 

Anexat:

Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 26 iunie 2019.

                                                                      

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

-----------------------------------------------------

 

 HOTARAREA NR. 6/26 iunie 2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A  intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 26 iunie 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

(1) AGOA aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ:

 

·         Havrilet Niculae, cetatean roman, [...] - 331.640.254 voturi cumulate;

 

·         Stan-Olteanu Manuela-Petronela, cetatean roman, [...] -  308.071.341 voturi cumulate;

 

·         Ciobanu Romeo-Cristian, cetatean roman, [...] - 306.652.328 voturi cumulate;

 

·         Parpala Caius-Mihai, cetatean roman, [...] - 300.682.841 voturi cumulate;

 

·         Harabor Tudorel, cetatean roman, [...] - 300.121.341 voturi cumulate;

 

·         Cimpeanu Nicolae, cetatean roman, [...] - 300.071.401 voturi cumulate;

 

·         Jansen Petrus Antonius Maria, cetatean olandez, [...] - 128.734.854 voturi cumulate;

 

(2)  Sunt considerati revocati urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: Ungur Ramona, Nistoran Dorin-Liviu, Grigorescu Remus, Volintiru Constantin Adrian si Jude Aristotel Marius. Acestia nu au fost reconfirmati, ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ, mandatul lor incetand, pe cale de consecinta, la data prezentei AGOA, conform prevederilor art. 167, alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF.

 

Articol 2

Se stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

 

a)     de 4 (patru) luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii provizorii numiti conform articolului 1 de mai sus;

 

b)     egala cu perioada ramasa din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotararea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie reconfirmati in functie, in conformitate cu prevederile art. 32, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016. 

 

Articol 3

Se stabileste indemnizatia fixa bruta lunara a administratorilor alesi prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu prevederile art. 3 din Hotararea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018.

 

Articol 4  

Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii alesi prin metoda votului cumulativ, in forma anexata. Pentru administratorii reconfirmati raman valabile prevederile contractului de mandat incheiat la data numirii, impreuna cu actele aditionale (daca este cazul).

 

Articol 5

Se mandateaza reprezentantul actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..  

 

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 26 iunie 2019, in 4 (patru) exemplare originale.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

UNGUR RAMONA

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

BOBALCA CORNEL