Hotarare AGOA 26.09.2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 26 septembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

 In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 26 septembrie 2019 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atasam prezentului raport curent:

§  Hotararea nr. 10/26.09.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.

 

HOTARAREA NR. 10 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias,  din data de 26 septembrie 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare,  convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 26 septembrie 2019, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 75.7603% din capitalul social si 75.7603% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu 1745127 de voturi Pentru reprezentand 19.564420% din numarul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Impotriva reprezentand 3.177050% din numarul total de voturi exprimate si cu 6891384 de voturi Abtinere, reprezentand 77.258530% din numarul total de voturi exprimate, ia act de Raportul cu privire la gradul de indeplinire a Programului de investitii pentru anul in curs.

Solicita conducerii administrative si executive a Societatii transmiterea catre actionari, prin AGA, in cursul lunii decembrie 2019, a unui raport detaliat privind realizarea investitiilor, precum si a sumelor angajate si a celor aflate in procedura de achizitie in derulare la data raportului, in vederea indeplinirii programului de investitii aprobat pe anul in curs.

De asemenea, in situatia in care se constata ca angajamentele investitionale aferente anului 2019 nu au fost realizate pana la data raportului, Ministerul Economiei solicita conducerii administrative si executive a Societatii ca, in cadrul aceleiasi AGA, sa fie supusa aprobarii distribuirea diferentei de dividende, potrivit prevederilor hotararii AGA nr. 5/06.06.2019.

Art.2. Cu 8919857 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 14 octombrie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.3. Cu 8919857 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Lapusan Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel