Hotarare AGOA 26.09.2019 (a doua convocare)

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 26 septembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 

·         Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 26 septembrie 2019  (AGOA);

 

 

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA, intrunita la a doua convocare, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

 

Anexat:  Hotararea nr. 7 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 26 septembrie 2019

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

------------------------------------------------

 

HOTARAREA NR. 7/26 septembrie 2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

In data de 26 septembrie 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la a doua convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre presedintele de sedinta, Domnul Parpala Caius-Mihai, in calitate de administrator al Societatii, imputernicit sa prezideze sedinta AGOA, din data de 26 septembrie 2019, potrivit imputernicirii acordate de Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, Presedintele Consiliului de Administratie; imputernicire inregistrata la ROMGAZ cu nr. 32058/24.09.2019.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGOA, pe Domnul Stoicovici Ioan.

 

In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:

 

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se ia act de Raportul semestrial privind activitatea economico–financiara a Grupului Romgaz, la data de 30 iunie 2019 (perioada 01.01.2019-30.06.2019).

 

Articol 2

Se aproba, de principiu, achizitionarea, de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a 20% din actiunile emise de compania GASTRADE S.A..

 

Articol 3

Se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru achizitia de actiuni, in cadrul proiectului GASTRADE S.A. – L.N.G. ALEXANDROUPOLIS I.N.G.S..

 

 

Prezenta hotarare a fost semnata in data de 26 septembrie 2019, in 4 (patru) exemplare originale.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

PARPALA CAIUS-MIHAI

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

STOICOVICI IOAN