Hotarare AGOA din 24.04.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 3845/24.04.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 24.04.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.I.F. Transilvania, convocata pentru datele de 24/25 aprilie 2019, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 24.04.2019, ora 10, in Municipiul Brasov,
B-dul Alexandru Vlahuta nr. 10
si, in cadrul unui cvorum de 47,42% din drepturile de vot, a adoptat urmatoarea hotarare:

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.I.F. “Transilvania” S.A. din 24 aprilie 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare “Transilvania” S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 1 din 24.04.2019, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 751/19.02.2019, in ziarul national Bursa si in ziarul local Transilvania Expres din 19.02.2019 si pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 47,42% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba situatiile financiare anuale, respectiv situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global si notele explicative ale situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de Auditorul financiar (statutar), care contin, in sinteza, urmatoarele date:

Venit net din exploatare

:

92.205.074

lei

Total cheltuieli operationale

:

28.200.219

lei

Profit brut

:

64.004.855

lei

Venit impozit pe profit

:

2.538.037

lei

Profit net de repartizat

:

66.542.892

lei

Art. 2 - Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2018 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0121 lei/actiune, conform propunerii Directoratului si a Consiliului de Supraveghere, astfel:

DESTINATIE

SUMA (LEI)

1. Rezerve legale

3.200.242,75

2. Dividende*

26.165.569,94

(0,0121 lei/actiune)

3. Alte rezerve - surse proprii de finantare constituite din profit

37.177.079,69

Total profit net realizat si repartizat

66.542.892,38

*Comisioanele aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari.

Art. 3 – Se aproba constituirea unui provizion in suma de 7 milioane lei din profit pentru plata unei remuneratii variabile salariatilor, membrilor Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu politica si procedura de remunerare aprobate in cadrul autorizarii societatii ca A.F.I.A.

Art. 4 – Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.

Art. 5 – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2019, care contin, in sinteza, urmatoarele prevederi:

-milioane lei –

Total Venituri

90,60

Total Cheltuieli

28,59

Profit inainte de impozitare

62,01

Art. 6 Ca urmare a neintrunirii voturilor necesare, se respinge alegerea unui membru in cadrul Consiliului de Supraveghere al societatii.

Art. 7 – Se aproba numirea Societatii Deloitte Audit S.R.L. Bucuresti in calitate de auditor financiar (statutar) al societatii pentru un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.05.2019 pana la 30.04.2022.

Art. 8 – Se aproba data de 03.10.2019 ca data de inregistrare (ex date 02.10.2019), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate si aprobarea datei de 24.10.2019 ca data platii.

Art. 9 – Se imputerniceste dl. Mihai FERCALA, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

Art. 10 - Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Art. 11 - (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 1/24.04.2019, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in A.G.O.A., precum si de Presedintele Directoratului, care a condus lucrarile adunarii generale.

(2) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 9 ale prezentei hotarari a fost urmatorul:

Ordinea

de zi

Total voturi exprimate

Pentru

Impotriva

Abtinere

Anulate

nr. actiuni cu drept de vot

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

art. 1

1.018.461.870

689.012.385

67,65

205.314.431

20,16

101.083.733

9,93

23.051.321

2,26

art. 2

1.018.461.870

811.469.667

79,68

121.929.975

11,97

83.382.983

8,19

1.679.245

0,16

art. 3

1.018.461.870

589.852.766

57,92

315.000.939

30,93

111.795.481

10,98

1.812.684

0,18

art. 4

1.018.461.870

687.991.209

67,55

119.610.059

11,74

209.182.596

20,54

1.678.006

0,16

art. 5

1.018.461.870

681.248.362

66,89

227.717.324

22,36

103.834.078

10,20

5.662.106

0,56

art. 6

Paul Dan-Viorel

1.021.492.452

354.682.942

34,72

382.525.766

37,45

211.787.768

20,73

72.495.976

7,10

Silaghi Ovidiu-Ioan

1.021.492.452

26.053.425

2,55

571.950.424

55,99

303.577.565

29,72

119.911.038

11,74

Giurescu Ion

1.021.492.452

429.447.694

42,04

316.787.912

31,01

165.854.966

16,24

109.401.880

10,71

art. 7

Deloitte Audit S.R.L. Bucuresti

1.020.169.799

711.848.372

69,78

131.375.589

12,88

123.077.676

12,06

53.868.162

5,28

KPMG Audit S.R.L. Bucuresti

1.020.169.799

62.909.366

6,17

555.980.397

54,50

265.659.909

26,04

135.620.127

13,29

JPA Audit&Consultanta S.R.L. Bucuresti

1.020.169.799

130.677.237

12,81

465.548.950

45,63

299.748.521

29,38

124.195.091

12,17

art. 8

1.018.461.870

663.933.022

65,19

121.083.702

11,89

228.589.406

22,44

4.855.740

0,48

art. 9

1.018.461.870

758.252.956

74,45

228.285.709

22,41

26.969.795

2,65

4.953.410

0,49

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin