Hotarare CA - Aprobare vot in favoarea Fuziunii FISE - SEMU

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

            Bursa de Valori Londra (LSE)

            Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

 

Data raportului: 3 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.

Sediul social: Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999 / 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Aprobarea votului in favoarea fuziunii celor doua societati de servicii energetice din cadrul Grupului Electrica, respectiv Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv”  S.A. si  Servicii Energetice Muntenia S.A.

Societatea Energetica Electrica S.A. („Electrica”) informeaza asupra faptului ca, in sedinta din data de 3 iulie 2020, Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat, in calitate de actionar unic al societatilor Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A. si Servicii Energetice Muntenia S.A. („Societatile”), participarea reprezentantului Electrica la adunarile generale extraordinare ale actionarilor Societatilor si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire, in principal, la:

(i)                 aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtie intre Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A., in calitate de societate absorbanta, si Servicii Energetice Muntenia S.A., in calitate de societate absorbita, autentificat sub nr. 934 din data de 12 iunie 2020 („Proiectul de Fuziune”);

(ii)               aprobarea procesului de fuziune prin absorbtie prin care Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A. va absorbi Servicii Energetice Muntenia S.A. („Fuziunea”) in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) litera a) din Legea Societatilor nr. 31/1990, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune;

(iii)             aprobarea datei efective a Fuziunii astfel cum a fost stabilita in Proiectul de Fuziune;

Astfel, fuziunea va produce efecte incepand cu data efectiva, respectiv 30 noiembrie 2020 („Data Efectiva”). In situatia in care Data Efectiva conventionala a Fuziunii va fi anterioara datei pronuntarii hotararii judecatoresti privind constatarea legalitatii Fuziunii si / sau anterioara inregistrarii in registrul comertului a Fuziunii si a efectelor acesteia, Fuziunea dintre Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A. si Servicii Energetice Muntenia S.A. isi va produce efectele astfel cum sunt reglementate de lege la Data Efectiva, sub conditia rezolutorie a respingerii cererii de constatare a legalitatii Fuziunii de catre instanta.

(iv)             aprobarea implementarii Fuziunii, respectiv a transferului tuturor activelor si pasivelor apartinand Servicii Energetice Muntenia S.A catre Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv”  S.A., in schimbul emiterii catre Electrica de actiuni in capitalul social al Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A.

Fuziunea are la baza situatiile financiare auditate ale Societatilor la data de 31 decembrie 2019 („Data de Referinta”), dar ia in considerare si evenimentele semnificative aparute ulterior acestei date care au efect asupra implementarii Fuziunii, respectiv aportul la capitalul social al Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A. cu terenuri, reducerea capitalului social al Servicii Energetice Muntenia S.A., precum si operatiunea de dare in plata.

Proiectul de Fuziune a fost inregistrat la Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si trimis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Principalele elemente ale Proiectului de Fuziune sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.

De asemenea, Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat, in calitate de actionar unic al Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A., participarea reprezentantului Electrica la adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv” S.A. si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire, in principal, la:

(i)     aprobarea majorarii capitalului social al Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv”  S.A. in conformitate cu dispozitiile Proiectului de Fuziune si

(ii)   aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv”  S.A. pentru a reflecta aceste modificari.

De asemenea, in sedinta din data de 3 iulie 2020, Consiliul de Administratie al Electrica a avizat si inaintat spre aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor Electrica propunerile privind imputernicirea reprezentantului Electrica pentru a participa in adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii Servicii Energetice Muntenia S.A. si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea dizolvarii fara lichidare si a radierii din Registrul Comertului a societatii absorbite, dizolvarea societatii absorbite fiind consecinta directa a Fuziunii.

Avand in vedere cele de mai sus, Fuziunea se va concretiza dupa aprobarea dizolvarii societatii absorbite, in conformitate cu aprobarile corporative necesare.

Hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor Societatilor privind aprobarea Fuziunii vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, competenta de verificare a legalitatii hotararilor privind Fuziunea revenind instantei de judecata.

Director General                                                    

Georgeta Corina Popescu                                      


Anexa

Principalele elemente ale Proiectului de Fuziune

 

1.                  Informatii privind societatile participante la fuziune („Societatile”) la data Proiectului de Fuziune

 

1.1.        Informatii privind societatea absorbanta Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ”Electrica Serv”  S.A. („FISE”) la data Proiectului de Fuziune

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al FISE este de 41.898.450 RON, din care 27.810.080 RON reprezinta contributii in natura (bunuri imobile), integral subscris si varsat de actionar, divizat in 4.189.845 actiuni ordinare nominative si dematerializate, cu o valoarea nominala de 10 RON fiecare.

 

1.2.       Informatii privind societatea absorbita Servicii Energetice Muntenia S.A. („SEMU”) la data Proiectului de Fuziune

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al SEMU este de 12.000.000 RON, din care 9.602.070 RON reprezinta contributii in natura (bunuri imobile), capital social subscris si varsat integral de actionar, divizat in 1.200.000 actiuni ordinare nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare.

 

2.                  Schimbari in structura activului net si in capitalul social ale  Societatilor intre Data de Referinta si data Proiectui de Fuziune

 

(i)            Majorarea capitalului social al FISE in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FISE nr. 4/06.05.2020 cu suma de 4.644.800 RON, reprezentand aport in natura constand in 5 (cinci) terenuri, de la 37.253.650 RON la 41.898.450 RON, prin emiterea unui numar de 464.480 actiuni noi, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare totala de 4.644.800 RON, subscrise de Electrica.

(ii)          Reducerea capitalului social al SEMU in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SEMU nr. 11/18.12.2019 cu suma de 24.873.550 RON, de la 36.873.550 RON la 12.000.000 RON, prin reducerea numarului de actiuni de la 3.687.355 actiuni cu o valoare nominala de 10 RON fiecare la 1.200.000 actiuni cu o valoare nominala de 10 RON fiecare.

(iii)        Operatiunea de dare in plata si vanzare a unui imobil, intre SEMU, in calitate de vanzatoare, si Electrica, in calitate de cumparatoare si creditoare.

 

3.                  Evaluarea Societatilor implicate in fuziune

 

3.1.            Patrimoniul Societatilor conform situatiilor financiare la Data de Referinta este sumarizat in tabelul urmator:

 

 

RON

FISE

SEMU

Total active

372.223.199

125.904.315

Total datorii

58.440.954

27.735.631

Activ net

313.782.245

98.168.684

 

3.2.           Patrimoniul Societatilor in urma modificarilor intervenite in structura activului net si in capitalul social al Societatilor intre Data de Referinta si data Proiectului de Fuziune este sumarizat in tabelul urmator:

 

RON

FISE

SEMU

Total active

376.867.999

102.263.400

Total datorii

58.440.954

21.724.004

Activ net

318.427.045

80.539.396

 

4.                  Determinarea raportului de schimb al actiunilor

 

Raportul de schimb pentru actiunile care trebuie primite de catre Electrica, in calitate de actionar unic al SEMU, a fost stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Ordinul nr. 897/2015, prin urmatoarele etape: (i) valoarea contabila a actiunilor a fost stabilita impartind totalul capitalurilor proprii la numarul total de actiuni; (ii) raportul de schimb al actiunilor a fost stabilit impartind valoarea contabila a unei actiuni a SEMU la valoarea contabila a unei actiuni a FISE.; (iii) schimbul se face fara sulta. Ca atare, au rezultat urmatoarele valori:

 

 

FISE

SEMU

Total capitaluri proprii (a) – RON

318.427.045

80.539.396

Numar de actiuni (b)

4.189.845

1.200.000

Valoarea contabila a unei actiuni (c=a/b) – RON

76,000

67,116

Raportul de schimb  (d=c2*/c1*)

n/a

0,883

 

*c2 - Valoarea contabila a unei actiuni SEMU

**c1 - Valoarea contabila a unei actiuni FISE

 

5.                  Numarul de actiuni ce trebuie emise ca urmare a fuziunii

Numarul total de actiuni noi care urmeaza a fi emise de FISE in favoarea actionarului SEMU, Electrica, ca urmare a fuziunii, este de 1.059.733.

 

 6.                  Prima de fuziune

In urma fuziunii dintre FISE, in calitate de societate absorbanta, si SEMU, societate absorbita, va rezulta o prima de fuziune pozitiva in cuantum de 69.942.066 RON. In urma reconstituirii rezervelor conform Proiectului de Fuziune,  prima de fuziune este de 19.956.379 RON.

 

7.                  Structura capitalului social al FISE in urma implementarii fuziunii

7.1.  Dupa fuziune, FISE va avea un capital social de 52.495.780 RON (din care 27.810.080 RON contributii in natura reprezentand bunuri imobile) subscris si varsat integral de catre actionar, impartit in 5.249.578 de actiuni ordinare nominative, avand o valoare nominala de 10 RON/actiune.

 

Astfel, structura capitalului social al FISE in urma fuziunii va fi urmatoarea:

·           Electrica va detine un numar de 5.249.578 actiuni cu o valoare nominala totala de 52.495.780 RON, din care 27.810.080 RON reprezinta contributii in natura (bunuri imobile), care reprezinta, in total, un procent de 100% din capitalul social si din drepturile de vot in cadrul Societatii, respectiv 100% din profitul si pierderile Societatii.

7.2.  Dupa finalizarea fuziunii, in termen de noua luni, se va introduce un nou actionar in FISE, pentru a se asigura conformitatea cu prevederile art. 10 (3) din Legea Societatilor nr. 31/1990.

 

8.                  Alte dispozitii relevante

 

·         In urma fuziunii, sistemul de administrare al FISE ramane neschimbat si componenta consiliului de administratie al FISE va fi cea de la Data Efectiva.

·         In urma fuziunii, FISE isi va pastra forma juridica, sediul social, precum si obiectul principal si secundar de activitate (nu vor exista modificari la nivelul obiectului principal de activitate sau la nivelul obiectului secundar de activitate al FISE, nefiind necesara preluarea unor obiecte secundare de activitate ale SEMU), codul unic de inregistrare, in conditiile din Proiectul de Fuziune.

  • La Data Efectiva, FISE va prelua toate drepturile si obligatiile societatii absorbite SEMU care decurg din contractele individuale de munca incheiate de SEMU cu angajatii sai, in vigoare la Data Efectiva.