Hotarare CA - Aprobare vot in favoarea fuziunii societatilor de distributie

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

            Bursa de Valori Londra (LSE)

            Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

 

Data raportului: 3 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.

Sediul social: Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999 / 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Aprobarea votului in favoarea fuziunii celor trei societati de distributie din cadrul Grupului Electrica, respectiv Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.

Societatea Energetica Electrica S.A. („Electrica”) informeaza asupra faptului ca, in sedinta din data de 3 iulie 2020, Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat, in calitate de actionar majoritar al societatilor Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. („Societatile”), participarea reprezentantului Electrica la adunarile generale extraordinare ale actionarilor Societatilor si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire, in principal, la:

(i)                 aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtie intre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., in calitate de societate absorbanta, si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., in calitate de societati absorbite, autentificat sub nr. 1404 din data de 26 iunie 2020 („Proiectul de Fuziune”);

(ii)               aprobarea procesului de fuziune prin absorbtie prin care Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. va absorbi Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. („Fuziunea”) in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) litera a) din Legea Societatilor nr. 31/1990, potrivit prevederilor Proiectului de Fuziune;

(iii)             aprobarea datei efective a Fuziunii astfel cum a fost stabilita in Proiectul de Fuziune;

Astfel, Fuziunea va produce efecte incepand cu data efectiva („Data Efectiva”), respectiv:

a.       31 decembrie 2020, in cazul in care instanta competenta aproba procedura de Fuziune in exercitiul financiar 2020 (pana la data de 31 decembrie 2020);

b.      data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea, in cazul in care instanta competenta aproba procedura de Fuziune in exercitiul financiar 2021 (incepand cu 1 ianuarie 2021).

(iv)             aprobarea implementarii Fuziunii, respectiv a transferului tuturor activelor si pasivelor apartinand Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., in schimbul emiterii catre Electrica de actiuni in capitalul social al Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A..

Fuziunea are la baza situatiile financiare auditate ale Societatilor la data de 31 decembrie 2019, dar ia in considerare si evenimentele semnificative aparute ulterior acestei date care au efect asupra implementarii Fuziunii, respectiv majorarea capitalului social al fiecareia dintre Societati.

Proiectul de Fuziune a fost inregistrat la Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si trimis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. Principalele elemente ale Proiectului de Fuziune sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.

De asemenea, Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat, in calitate de actionar majoritar al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A, participarea reprezentantului Electrica la adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire, in principal, la:

(i)                 aprobarea modificarii denumirii societatii din Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A in Distributie Energie Electrica Romania S.A.,

(ii)               aprobarea majorarii capitalului social al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. in conformitate cu dispozitiile Proiectului de Fuziune; si

(iii)             aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. pentru a reflecta aceste modificari.

De asemenea, in sedinta din data de 3 iulie 2020, Consiliul de Administratie al Electrica a avizat si inaintat spre aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor Electrica propunerile privind imputernicirea reprezentantului Electrica pentru a participa in adunarile generale extraordinare ale actionarilor Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea dizolvarii fara lichidare si a radierii din Registrul Comertului a societatilor absorbite, dizolvarea societatilor absorbite fiind consecinta directa a Fuziunii.

Avand in vedere cele de mai sus, Fuziunea se va concretiza dupa aprobarea dizolvarii societatilor absorbite, in conformitate cu aprobarile corporative necesare.

Hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor Societatilor privind aprobarea Fuziunii vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, competenta de verificare a legalitatii hotararilor privind Fuziunea revenind instantei de judecata.

 

Director General

Georgeta Corina Popescu

 


 

Anexa

Principalele elemente ale Proiectului de Fuziune

 

1.        Calculul raportului (ratei) de schimb

1.1.   Informatii privind Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. („SDTN) inainte de realizarea Fuziunii

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al SDTN este de 412.612.070 RON. Capitalul social este integral subscris si varsat, divizat in 41.261.207 de actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 RON.

Aportul net si valoarea contabila ale unei actiuni a SDTN inainte de realizarea Fuziunii sunt urmatoarele:

1.1.1.      Aportul net al SDTN la 31 decembrie 2019 (AN–SDTN) are urmatoarea valoare:

Total active = 2.855.313.112 RON

Total datorii = 1.519.474.469 RON

AN–SDTN = 1.335.838.643 RON

In perioada dintre 31 decembrie 2019 si data Proiectului de Fuziune, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SDTN nr. 4 din data de 18 iunie 2020 s-a hotarat majorarea capitalului social al SDTN cu 40.704.010 RON (respectiv de la 371.908.060 RON la 412.612.070 RON).

Aportul net al SDTN este egal cu activul net stabilit conform situatiilor financiare auditate ale societatii la 31 decembrie 2019, ajustat ca urmare a majorarii capitalului social al SDTN, conform celor de mai sus.

1.1.2.      Valoarea contabila a unei actiuni a SDTN la 31 decembrie 2019 (VC–SDTN):

VC–SDTN = AN–SDTN / Nr. total de actiuni SDTN = 1.335.838.643 RON / 41.261.207 actiuni = 32,375171259532 RON / actiune (rotunjit)

Numarul total de actiuni al SDTN avut in vedere este rezultat dupa majorarea capitalului social descrisa in sectiunea 1.1.1 de mai sus.

1.2.   Informatii privind societatea absorbita Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. („SDTS”) inainte de realizarea Fuziunii

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al societatii absorbite SDTS este de 476.379.330 RON, integral subscris si varsat, divizat in 47.637.933 de actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 RON.

Aportul net si valoarea contabila ale unei actiuni a societatii absorbite SDTS inainte de realizarea Fuziunii sunt urmatoarele:

1.2.1.      Aportul net al societatii absorbite SDTS la 31 decembrie 2019 (AN–SDTS):

Total active = 3.097.763.424 RON

Total datorii = 1.509.117.226 RON

AN–SDTS = 1.588.646.198 RON

In perioada dintre 31 decembrie 2019 si data Proiectului de Fuziune, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SDTS nr. 5 din data de 18 iunie 2020 completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SDTS nr. 6 din data de 23 iunie 2020 s-a hotarat majorarea capitalului social al SDTS cu 29.212.830 RON (respectiv de la 447.166.500 RON la 476.379.330 RON).

Aportul net al SDTS este egal cu activul net stabilit conform situatiilor financiare auditate ale societatii la 31 decembrie 2019, ajustat ca urmare a majorarii capitalului social al SDTS, conform celor de mai sus.

1.2.2.      Valoarea contabila a unei actiuni a societatii absorbite SDTS la 31 decembrie 2019 (VC–SDTS):

VC–SDTS= AN–SDTS / Nr. total de actiuni = 1.588.646.198 RON / 47.637.933 actiuni = 33,3483444380343 RON/ actiune (rotunjit)

Numarul total de actiuni al SDTS avut in vedere este rezultat dupa majorarea capitalului social descrisa in sectiunea 1.2.1 de mai sus.

1.3.   Informatii privind societatea absorbita Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. („SDMN”) inainte de realizarea Fuziunii

La data Proiectului de Fuziune, capitalul social al societatii absorbite SDMN este de 373.870.890 RON. Capitalul social este divizat in 37.387.089 de actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 RON.

Aportul net si valoarea contabila ale unei actiuni a societatii absorbite SDMN inainte de realizarea Fuziunii sunt urmatoarele:

1.3.1.      Aportul net al societatii absorbite SDMN la 31 decembrie 2019 (AN–SDMN):

Total active = 2.974.423.910 RON

Total datorii = 1.349.532.925 RON

AN–SDMN = 1.624.890.985 RON

In perioada dintre 31 decembrie 2019 si data Proiectului de Fuziune, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SDMN nr. 4 din 18 iunie 2020 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SDMN nr. 5 din 18 iunie 2020, autentificata sub nr. 975/18.06.2020 de notar public Violeta Simona Popescu, completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SDMN nr. 6 din 24 iunie 2020, autentificata sub nr. 1039/24.06.2020 de notar public Violeta Simona Popescu, s-a hotarat majorarea capitalului social al SDMN cu 17.964.020 RON (respectiv de la 355.906.870 RON la 373.870.890 RON).

Aportul net al SDMN este egal cu activul net stabilit conform situatiilor financiare auditate ale societatii la 31 decembrie 2019, ajustat ca urmare a majorarii capitalului social al SDMN, conform celor de mai sus.

1.3.2.      Valoarea contabila a unei actiuni a societatii absorbite SDMN la 31 decembrie 2019 (VC–SDMN):

VC–SDMN = AN–SDMN / Nr. total de actiuni = 1.624.890.985 RON / 37.387.089 actiuni = 43,4612864617515 RON / actiune (rotunjit)

Numarul total de actiuni al SDMN avut in vedere este rezultat dupa majorarea capitalului social descrisa in sectiunea 1.3.1 de mai sus.

1.4.   Raportul (rata) de schimb

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor, valoarea contabila a unei actiuni (calculata conform metodei prezentate la punctele 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2 de mai sus pentru fiecare societate participanta) va fi luata in considerare pentru calculul raportului de schimb al actiunilor.

Astfel:

(i)     raportul (rata) de schimb al actiunilor aferent actiunilor SDTS (RS-SDTS) = VC–SDTS / VC–SDTN = 33,3483444380343 RON / 32,375171259532 RON = 1,0300592441875 (rotunjit)

(ii)   raportul (rata) de schimb al actiunilor aferent actiunilor SDMN (RS- SDMN) = VC– SDMN / VC–SDTN = 43,4612864617515 RON / 32,375171259532 RON = 1,34242645740308 (rotunjit).

1.5.   Numarul de actiuni ce urmeaza a fi emise de SDTN

Numarul de actiuni ce urmeaza a fi emise de societatea absorbanta SDTN in vederea distribuirii acestora catre actionarii societatilor absorbite SDTS si SDMN:

(i)     SDTS: Numarul total de actiuni al SDTS x Raportul (rata) de schimb (RS-SDTS) = 47.637.933 x 1,0300592441875= 49.069.893 (rotunjit), actiuni alocate dupa cum urmeaza:

           Electrica – 49.069.882 actiuni;

           SDTN – 11 actiuni;

(ii)   SDMN: Numarul total de actiuni al SDMN x Raportul (rata) de schimb (RS- SDMN ) = 37.387.089 x 1,34242645740308 = 50.189.417 (rotunjit), actiuni alocate dupa cum urmeaza:

           Electrica – 50.189.401 actiuni;

           SDTS – 16 actiuni.

Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile legale, o societate trebuie sa emita un numar indivizibil (intreg) de actiuni, numarul de actiuni pe care SDTN le va emite ca urmare a Fuziunii a fost rotunjit pana la cea mai apropiata valoare intreaga.

SDTN si SDTS, in calitate de actionari, nu vor primi insa actiuni, intrucat acestea ar fi oricum anulate in urma absorbtiei, deoarece SDTN ar ajunge in situatia de a-si detine propriile actiuni (conform prevederilor Legii Societatilor nr. 31/1990 art. 250). Astfel actiunile de emis catre actionarii SDTN si SDTS si anulate in urma Fuziunii sunt:

         SDTN – 11 actiuni;

         SDTS – 16 actiuni.

De asemenea, actiunile detinute de SDMN in SDTN anterior Datei Efective se anuleaza (i.e. 11 actiuni ulterior majorarilor de capital, valoare nominala 10 RON/actiune).

2.        Structura capitalului social al societatii absorbante SDTN ulterior realizarii Fuziunii

Ca urmare a Fuziunii, SDTN va avea un capital social de 1.405.204.790 RON, integral subscris si varsat in RON. Capitalul social va fi impartit in 140.520.479 actiuni (dintre care 99.259.283 actiuni nou-emise), cu o valoare nominala de 10 RON fiecare.

Astfel, structura capitalului social al SDTN in urma Fuziunii va fi urmatoarea:

·           Electrica va detine un numar de 140.520.479 de actiuni cu o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare totala de 1.405.204.790 RON, reprezentand 100% din capitalul social al SDTN.

Dupa finalizarea Fuziunii, in termen de noua luni de la Data Efectiva, se va introduce un nou actionar in SDTN, pentru a se asigura conformitatea cu prevederile art. 10 (3) din Legea Societatilor nr. 31/1990.

3.        Alte dispozitii relevante

3.1.   Ca urmare a Fuziunii, SDTN isi va pastra forma juridica, codul unic de inregistrare si administratorii.

3.2.   Ca urmare a Fuziunii, SDTN isi va schimba denumirea din Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. in Distributie Energie Electrica Romania S.A..

3.3.   La Data Efectiva a Fuziunii, toti angajatii societatilor absorbite SDTS si SDMN, precum si toate drepturile si obligatiile acestora vor fi transferate catre SDTN, aceasta din urma devenind astfel angajator al tuturor angajatilor respectivi, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.