Hotararea A.G.O.A din 29.04.2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 14188/ 29.04.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 12/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

29.04.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 29.04.2020 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.), convocata pentru data de 29.04.2020/ 30.04.2020 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2020, incepand cu ora 1000, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 5/ 24.03.2020, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1175/ 26.03.2020 Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Jurnalul” din data de 27.03.2020 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 8/ 24.03.2020, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro, completat cu Raportul curent nr. 10/ 21.04.2020 prin care se aduce la cunostinta actionarilor indreptarea erorii materiale de la Pct. 3 a.) al ordinii de zi din Convocatorul A.G.O.A., privind participarea salariatilor la profit.

Art. 17. Alin. (1) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, sunt necesare:

a)      La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

b)      La a doua convocare, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 16.04.2020. Astfel, a fost prezent in sala un actionar persoana fizica, detinator al unui numar de 40 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0004 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 132 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 5 actionari detinatori ai unui numar de 7.011.779 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 80,9905% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 23.138.870,7 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot pentru prezenta A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 7.011.819 si corespunde unui numar de 7.011.819 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 80,9910% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 23.139.002,7 lei.lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, a fost emisa Hotararea nr. 2/ 2020 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 29.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 29.04.2020 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dnei. Barbuceanu Camelia - Mihaela in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Aproba situatiile financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 intocmite in baza reglementarilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 si a Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L.

Art. 3. Aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 si a unor sume din rezultatul reportat si din alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a)      repartizarea profitului net al anului 2019, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, in suma de 65.317.598 lei, pe urmatoarele destinatii:

- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%)

- participarea salariatilor la profit: 6.440.879 lei (9,86%)

- dividende cuvenite actionarilor: 57.757.444 lei (88,43%).

b)     repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare in suma de 4.399.439 lei, din care:

-          pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere actuariala din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 983.674 lei

-          rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile: 117.625 lei

-          dividende cuvenite actionarilor: 3.298.140 lei.

c)      stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de:

c1) 6,67135515 lei/ actiune din sumele repartizate din profitul anului 2019 - pct. a)

c2) 0,38095632 lei/ actiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b).                  

d)     stabilirea datei de 25.06.2020 ca data platii dividendelor catre actionari.

e)      plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.

Art. 4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii CONPET S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2019.

Art 5. Ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2019.

Art. 6. Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea de administrare in anul 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile din contractul de mandat.

Art. 7. Aproba gradul total de indeplinire (103,7 %) a indicatorilor cheie de performanta (ICP) financiari si nefinanciari pentru anul 2019, conform Raportului Consiliului de Administratie de monitorizare a incadrarii indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor pentru anul 2019 in limitele aprobate de A.G.O.A.

Art. 8. Aproba acordarea componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata in anul 2019, in conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Art. 9. Aproba data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 11.06.2020 (care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.), respectiv ex date 10.06.2020.

Art. 10. Imputerniceste:

a) Presedintele sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 29.04.2020 (prima convocare)

 

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing.  CHIS TIMUR – VASILE