Hotararea AGA E din 29.06.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 4275 / 29.06.2020

 

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 29.06.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.06.2020

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.I.F. Transilvania, convocata pentru datele de 29/30 iunie 2020, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29 iunie 2020, ora 10, in Municipiul Brasov, str. N. Iorga nr. 2, Sala de sedinte situata la parterul Cladirii Cristiana si, in cadrul unui cvorum de 40,49% din drepturile de vot, a adoptat urmatoarea hotarare:

 

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

S.I.F. “Transilvania” S.A. din 29 iunie 2020

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare “Transilvania” S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 1 din 29.06.2020, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi completata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 1972/15.06.2020, in ziarul national Ziarul Financiar si in ziarul local Transilvania Expres din data de 15.06.2020 si pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 40,49% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dl. Gavril Ola si d-na Mihaela Susan, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta; 

Art. 2. Se aproba modificarea art. 2 alin. (1) al Actului constitutiv, conform propunerii Directoratului, astfel:

“S.I.F. TRANSILVANIA este persoana juridica romana organizata sub forma de societate pe actuni (S.A.). Societatea este incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de Investitii Alternative destinat investitorilor de retail, autoadministrat.”

Art. 3. Se aproba modificarea si completarea Actului constitutiv al Societatii la propunerea grupului de actionari mentionati la pct. I.2 din convocator privind unele clauze ale Actului constitutiv referitoare la functionarea societatii, astfel:

(i) art. 2 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane aplicabile.”

(ii) art. 8 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor legale in vigoare. Orice majorare a capitalului social poate fi delegata in competenta directoratului numai in limita maxima aprobata de A.G.E.A. si numai pentru o durata maxima de 1 an. Aceasta delegare poate fi reinnoita de A.G.E.A. pentru o noua perioada de maximum 1 an.”

(iii) art. 8 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Capitalul social va putea fi diminuat conform prevederilor legale in vigoare.”

(iv) art. 8 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Directoratul este in drept sa decida majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare si a altor rezerve, constitutite in conditiile actelor constitutive, ale dispozitiilor legale si ale hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, in masura in care apreciaza ca necesara si oportuna o astfel de decizie, numai cu avizul Consiliului de Supraveghere.”

(v) art. 9 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Calitatea de actionar al societatii si numarul de actiuni detinute se atesta printr-un extras de cont emis si certificat prin semnare si stampilare de catre Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre participantii definiti conform prevederilor legale in vigoare, care furnizeaza servicii de custodie.”

(vi) art. 9 alin. (9) se renumeroteaza si devine art. 9 alin. (7) si va avea urmatorul continut:

“S.I.F. TRANSILVANIA S.A. isi poate rascumpara propriile actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale in cazul rascumpararii de actiuni de catre o societate admisa la tranzactionare pe o piata reglementata.”

(vii) art. 10 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Dreptul la dividende si alte drepturi derivate din calitatea de actionar, vor putea fi exercitate de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor la data stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.”

(viii) art. 14 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Fiecare actionar este indreptatit sa participe si sa voteze la oricare dintre adunarile generale ale actionarilor societatii, personal, prin reprezentare, ori sa-si exprime votul prin corespondenta sau in sistem electronic conform prevederilor legale si reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. emise in aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondenta, mijloace electronice, de asa maniera incat sa asigure posibilitatea exercitarii dreptului de vot, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Votul prin corespondenta se va efectua pe cheltuiala actionarului si nu pe cheltuiala societatii. Sunt interzise orice forme de influentare a votului actionarilor, precum si orice forma de recompensare a prezentei actionarilor la sedintele Adunarilor Generale.”

(ix) art. 14 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Atributiunile pe care le pot exercita adunarile generale ordinare si extraordinare sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele reglementate de legislatia pietei de capital.”

(x) art. 14 alin. (7) se modifica si va avea urmatorul continut:

“In vederea asigurarii posibilitatii efective si reale a tuturor actionarilor de a lua cunostinta de continutul documentelor si propunerilor pentru fiecare adunare generala a actionarilor, Directoratul societatii va lua toate masurile necesare reglementate in Legea nr. 24/2017 si cele prevazute in reglementarile C.N.V.M./A.S.F. emise in aplicarea acesteia.”

(xi) art. 14 alin. (10) se modifica si va avea urmatorul continut:

“In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale va fi deschisa de catre Presedintele Directoratului sau de Vicepresedintele Directoratului. Daca Presedintele Directoratului sau Vicepresedintele sunt indisponibili, sedinta va fi deschisa de Presedintele Consiliului de Supraveghere sau in lipsa acestuia de Vicepresedintele Consiliului de Supraveghere.

Persoana aratata la paragraful anterior conduce si inchide sedinta, vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie discutate, supune la vot propunerile de hotarari si semneaza procesul verbal al Adunarii. Actionarii, dupa deschiderea sedintei si constatarea indeplinirii formalitatilor legale de cvorum si publicitate, pot alege, dintre actionarii prezenti un Presedinte de Sedinta care va conduce lucrarile sedintei si va inchide sedinta, vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie discutate, supune la vot propunerile de hotarari si semneaza procesul verbal al Adunarii. Presedintele sedintei poate fi orice actionar, indiferent daca detine sau nu o functie in cadrul societatii.”

(xiii) art. 15 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Membrii Consiliului de Supraveghere isi aleg din randul lor un Presedinte in prima sedinta de Consiliu organizata dupa aprobarea membrilor de catre A.S.F., cu votul majoritatii membrilor. Revocarea presedintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Supraveghere.”

(xiv) art. 15 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Supraveghere are puteri depline in supravegherea si controlul activitatii Directoratului conform legii. Fata de membrii Consiliului de Supraveghere nu opereaza confidentialitatea cu privire la orice informatii legate de societate, fara ingradire justificata de confidentialitatea datelor.”

(xv) art. 15 alin. (5) lit. (iv) se modifica si va avea urmatorul continut:

“se asigura ca exista un cadru adecvat de verificare a modului in care se aplica legislatia specifica privind raportarea catre A.S.F. si de verificare a informatiilor transmise catre A.S.F., privind anumite actiuni intreprinse de societate;”

(xvi) art. 16 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Drepturile si obligatiile membrilor Consiliului de Supraveghere si ale societatii referitoare la activitatea acestora se stabilesc in conditiile si in limitele legii printr-un contract de administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, odata cu alegerea Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat. Contractul de administrare va fi semnat in numele A.G.O.A. de catre Presedintele Directoratului sau de catre o persoana desemnata in acest sens de Adunarea Generala a Actionarilor in care sunt alesi membrii Consiliului de Supraveghere.”

(xvii) art. 17 alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Supraveghere se va intruni cel putin o data la 3 luni, in sedinta ordinara, la convocarea presedintelui sau de vicepresedinte, in caz de imposibilitate a presedintelui. Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat in sedinta extraordinara si la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai sau la cererea Directoratului, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare. In cererea de convocare formulata de cel putin doi membri ai consiliului vor fi inscrise data, ora si locatia desfasurarii sedintei. Termenul in care trebuie sa fie convocata si sa se desfasoare sedinta extraordinara este de maxim trei zile. Ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii de convocare. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri, pana la termenul indicat in cererea de convocare, astfel incat sedinta sa fie convocata si sa se desfasoare pana la implinirea acestui termen. Daca Presedintele nu da curs cererii de convocare a sedintei extraordinare formulata de cel putin doi membrii ai consiliului, sedinta se considera legal convocata prin cererea de convocare formulata de membrii consiliului si se va tine la data, ora si in locatia propuse la cerere. Prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Supraveghere pot fi reglementate si termene mai scurte de convocare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Supraveghere, justificate de urgenta situatiilor aparute.”

(xviii) art. 17 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Membrii Consiliului de supraveghere isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la sedintele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabila numai pentru o anumita sedinta a Consiliului de Supraveghere. Procura este valabila si produce efecte cu conditia sa fie transmisa societatii si celorlalti membrii ai consiliului, prin grija secretariatului consiliului, cu minim 2 zile inainte de data sedintei.”

(xix) art. 17 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Sedintele Consiliului de Supraveghere se vor tine la sediul societatii sau in oricare alt loc indicat in convocator si vor fi prezidate si conduse de catre Presedinte, ori, in caz de indisponibilitate a acestuia, de catre Vicepresedinte sau un alt membru al consiliului desemnat de membrii Consiliului de Supraveghere participanti la sedinta.”

(xx) art. 17 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Deciziile Consiliului de Supraveghere sunt valabile daca vor fi luate in prezenta majoritatii simple a membrilor cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. In caz de paritate, este hotarator votul presedintelui.”

(xxi) art. 17 alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, in sistem teleconferinta sau e-mail. Procesul-verbal intocmit dupa o astfel de sedinta va fi semnat de catre toti membrii Consiliului de Supraveghere.”

(xxii) art. 17 alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Risc si a Comitetului de Remunerare si Nominalizare este obligatorie.”

(xxiii)  art. 19 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Supraveghere numeste un directorat format din 3 membri. Dupa cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre acestia va fi numit Presedinte executiv, si avand si functia de Director General, iar unul Vicepresedinte executiv, inlocuitor al presedintelui si avand functia de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioada de maxim 4 ani, putand fi reinnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.”

(xxiv) art. 25 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului si personalul societatii au dreptul sa primeasca o remuneratie variabila sub forma de actiuni S.I.F. Transilvania S.A., in cadrul programelor de Stock Option Plan (S.O.P) aprobate anual de actionarii societatii, cu respectarea prevederilor privind remuneratia variabila in cadrul AFIA.”

(xxv) art. 26 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Personalul societatii va fi angajat in baza reglementarilor interne si a prevederilor legale, incheindu-se contracte individuale de munca pe baza de negociere cu respectarea prevederilor contractului colectiv de munca. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual de munca, prin regulamentul de organizare si functionare al societatii si prin contractul colectiv de munca, aprobate de Directorat.”

(xxvi) art. 26 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Contractele individuale de munca se vor semna de catre Directorul General si de un membru al Directoratului.”

(xxvii)  art. 28 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Societatea va incheia un contract de depozitare cu un depozitar persoana juridica autorizata si supravegheata de A.S.F., care efectueaza operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea. Conditiile de inlocuire a depozitarului si clauzele referitoare la asigurarea protectiei actionarilor in astfel de situatii sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si vor fi cuprinse in contractul de depozitare.”

(xxviii) art. 28 alin (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Calculul valorii activului net al societatii se va efectua in conditiile legislatiei in vigoare, a reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea legii si a procedurilor interne aplicabile, cu obligatia de a se asigura ca activele nete ale societatii sunt corect calculate.”

Art. 3.1. Se aproba modificarea art. 15 alin. (1) al Actului constitutiv, conform propunerii grupului de actionari mentionati la punctul II din convocator, astfel:

 “Societatea este administrata in sistem dualist de catre un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioada de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri persoane fizice, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legislatia in vigoare pentru ocuparea acestei functii.”

Art. 4. Se aproba modificarea si completarea Actului constitutiv al Societatii la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul I.2 din convocator, privind pragul de detinere pentru actiunile emise de societate, astfel:

(i) art. 9 alin. (7) si alin. (8) se elimina incepand cu data de 24 iulie 2020, data abrogarii art. 2861 din Legea nr. 297/2004 conform prevederilor Legii nr. 243/2019.

Art. 5. Se respinge modificarea si completarea Actului constitutiv al Societatii la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul I.2 din convocator privind modificarea alin. (3) al art. 10 din Actul constitutiv, referitoare la remunerarea actionarilor cu minim 40% din profit.

Art. 6. Se aproba modificarea si completarea Actului constitutiv al Societatii la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul II din convocator privind unele clauze ale Actului constitutiv referitoare la remuneratia Consiliului de Supraveghere, astfel:

(i) art. 16 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru vicepresedinte si 3,0 salarii medii brute pe societate pentru presedinte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul a 10% din remuneratia lunara a acestuia, indiferent de numarul comitetelor din care acestia fac parte. Daca membrii Consiliului de Supraveghere nu participa la lucrarile sedintelor consiliului, nici prin prezenta fizica si nici prin reprezentant, pentru o perioada mai mare de trei luni, nu mai au dreptul la indemnizatia lunara pentru o perioada egala cu perioada in care nu au participat la lucrarile sedintelor consiliului. Indemnizatia variabila, aferenta anului precedent, va fi diminuata cu cota parte aferenta perioadei in care nu primesc indemnizatia fixa.”

Art. 7 Se aproba modificarea art. 19 alin. (8) al Actului constitutiv al Societatii, la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul I.2 din convocator, privind unele clauze ale Actului constitutiv referitoare la unele drepturi ale Directoratului, astfel:

Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, Membrii Directoratului sunt indreptatii la plata de daune interese stabilite in baza contractului de mandat incheiat de acestia cu societatea. Daunele interese care vor fi platite Presedintelui Executiv/ Director General, ca urmare a revocarii fara just motiv sunt echivalente cu maxim 12 indemnizatii fixe lunare, iar daunele interese care vor fi platite Vicepresedintelui Executiv/ Director General Adjunct si Membrului Directoratului/ Director, ca urmare a revocarii fara just motiv, sunt echivalente cu maxim 6 indemnizatii fixe lunare.”

Art. 7.1. Se aproba modificarea art. 19 alin. (7) al Actului constitutiv al Societatii, la propunerea grupului de actionari mentionati la punctul I.2 din convocator, privind unele clauze ale Actului constitutiv referitoare la unele drepturi ale Directoratului, astfel:

 “Limitele remuneratiei lunare pentru Presedintelui Directoratului se stabilesc intre sapte si noua salarii medii brute pe societate, limitele remuneratiei lunare pentru Vicepresedintelui Directoratului se stabilesc intre patru si sase salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remuneratiei lunare se stabilesc intre trei si cinci salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.”

Art. 8. Se aproba  data de 16.07.2020 ca data de inregistrare (ex date 15.07.2020), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Art. 9. Se aproba imputernicirea d-lui Marius Adrian Moldovan, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, redactarea si semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificarile aprobate prin aceasta Hotarare A.G.E.A., la actualizarea actului constitutiv se va da textelor o noua numerotare si efectuarea formalitatilor de  publicitate si inregistrare a acesteia.

Art.  10.  Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Art. 11. Prezenta hotarare face parte integranta din Procesul-verbal nr. 1/29.06.2020, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in A.G.E.A., precum si de Presedintele Directoratului, care a condus lucrarile adunarii generale.

(2) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

 

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1-9 ale prezentei hotarari a fost urmatorul:

 

Ordinea

de zi

Total voturi detinute

Pentru

Impotriva

Abtineri

Anulate

 

nr. actiuni cu drept de vot

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

art. 1

875.547.034

870.009.779

99,37

5.191.526

0,59

223.697

0,03

122.032

0,01

art. 2

Varianta 1 Varianta 2

 

875.543.866

875.543.866

 

9.671.468

864.828.915

 

1,10

98,78

 

865.653.733

4.059.754

 

98,87

0,46

 

218.665

6.655.197

 

0,02

0,76

 

0

0

 

0,00

0,00

art. 3

875.547.034

839.407.268

95,87

27.460.669

3,14

8.679.097

0,99

0

0,00

art. 3.1

Varianta 1 Varianta 2

 

875.547.766

875.547.766

 

134.819.060

717.986.735

 

15,40

82,00

 

733.903.690

157.087.515

 

83,82

17,94

 

6.825.016

473.516

 

0,78

0,05

 

0

0

 

0,00

0,00

art. 4

875.547.034

768.062.519

87,72

105.156.918

12,01

227.597

0,03

2.100.000

0,24

art. 5

875.547.034

141.014.442

16,11

734.228.395

83,86

304.197

0,03

0

0,00

art. 6

Varianta 1 Varianta 2

 

875.547.766

875.547.766

 

134.822.960

711.885.054

 

15,40

81,31

 

734.154.641

157.087.515

 

83,85

17,94

 

6.570.165

6.575.197

 

0,75

0,75

 

0

0

 

0,00

0,00

art. 7

875.547.034

729.065.773

83,27

137.801.664

15,74

8.679.597

0,99

0

0,00

art. 7.1

Varianta 1 Varianta 2

 

875.547.766

875.547.766

 

716.497.783

130.211.363

 

81,83

14,87

 

152.361.150

738.647.570

 

17,40

84,36

 

6.688.833

6.688.833

 

0,76

0,76

 

0

0

 

0,00

0,00

art. 8

875.547.034

862.584.051

98,52

12.739.286

1,46

223.697

0,03

0

0,00

art. 9

875.547.034

874.451.239

99,87

750.066

0,09

223.697

0,03

122.032

0,01

 

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

Radu Claudiu Rosca

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct