Hotararea AGOA 18.06.2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 18759/ 18.06.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 17/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

18.06.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.06.2020 (prima convocare)

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.), convocata pentru data de 18.06.2020/ 19.06.2020 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.06.2020, incepand cu ora 1000, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 12/ 13.05.2020 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1716/ 17.05.2020 Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Jurnalul” din data de 15.05.2020 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 14/ 13.05.2020, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro, completat cu Raportul curent nr. 15/ 03.06.2020 prin care se aduce la cunostinta actionarilor indreptarea erorii materiale de la Punctul 2 al ordinii de zi din Convocatorul A.G.O.A., privind aprobarea tranzactiei cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFA”.

 

Art. 17. Alin. (1) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, sunt necesare:

a)      La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

b)    La a doua convocare, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 09.06.2020. Astfel, a fost prezent in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - in numele Statului Roman, care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 3 actionari detinatori ai unui numar de 1.286.544 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 14,8604% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.245.595,2 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.369.916 si corespunde unui numar de 6.369.916 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 73,5766% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.020.722,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, a fost emisa Hotararea nr. 4/ 2020 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

 

HOTARAREA NR. 4

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 18.06.2020

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 18.06.2020 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

 

HOTARARE

 

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Marinescu George - Adrian in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Aproba tranzactia cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFA”, ce se va concretiza prin incheierea unui Act Aditional la contractul de “Servicii de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de CONPET S.A., avand ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 7.627.649 lei.

Art. 3. Aproba data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 08.07.2020, ex date 07.07.2020.

Art. 4. Imputerniceste:

a) Presedintele sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.06.2020 (prima convocare)

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS