Hotararea AGOA 19.11.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 44977/ 19.11.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 30/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

19.11.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 19.11.2019 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocata pentru data de 19.11.2019/ 20.11.2019 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 19.11.2019, incepand cu ora 1000, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 23/ 11.10.2019, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4340/ 15.10.2019 si in ziarul “Romania Libera” din 15.10.2019, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 29/ 11.10.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (1) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, sunt necesare:

a)   La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

b)   La a doua convocare, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Eeconomie, Energiei si Mediului de Afaceri- in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator al unui numar de 120 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,00138% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 396 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A. au transmis formular de vot prin corespondenta 4 actionari detinatori ai unui numar de 1.323.444 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 15,2866% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.367.365,2 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.406.936 si corespunde unui numar de 6.406.936 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 74,0042% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.142.888,8 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului M.E.E.M.A, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 6/ 2019 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

 

HOTARAREA NR. 6

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 19.11.2019

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 19.11.2019 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

 

HOTARARE

 

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Radulescu Claudiu - Daniel in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Ia act de Informarea nr. 39071/ 07.10.2019 cu privire la prelungirea pana la data de 31.03.2020 a termenului pentru ducerea la indeplinire a masurilor ramase de indeplinit din Decizia 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova.

Art. 3. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie nr. 39754/ 11.10.2019 privind numarul de avarii tehnice inregistrate pe anul 2017, si hotaraste dupa cum urmeaza:

a) aproba gradul de indeplinire al indicatorului de performanta ”scaderea numarului de avarii tehnice” al administratorilor recalculat pentru anul 2017 si pe cale de consecinta aproba gradul total de indeplinire al indicatorilor de performanta ai administratorilor societatii, recalculat pentru anul 2017;

b) aproba recalcularea subcomponentei variabile a indemnizatiei administratorilor pentru anul 2017 in functie de gradul total de indeplinire al indicatorilor de performanta ai administratorilor societatii, recalculat pentru anul 2017 si luarea masurilor necesare de catre conducerea executiva pentru recuperarea diferentelor de la administratorii respectivi.

Art. 4. Aproba data de 10.12.2019 propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare, cu ex date 09.12.2019.

Art. 5. Imputerniceste:

a) Presedintele sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS