Hotararea AGOA 30.09.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 37987/ 30.09.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 28/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

30.09.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 30.09.2019 (a doua convocare)

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocata pentru data de 27.09.2019/ 30.09.2019 si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 30.09.2019, incepand cu ora 1000, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 19/ 12.08.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 3478/ 21.08.2019 Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Romania Libera” din data de 21.08.2019 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 26/ 19.08.2019, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (1) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, sunt necesare:

a)      La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

b)      La a doua convocare, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

 

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 17.09.2019. Astfel, au fost prezenti in sala doi actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 80 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0009% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 264 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A. au transmis formular de vot prin corespondenta 4 actionari detinatori ai unui numar de 1.323.444 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 15,2866% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.367.365,2 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 1.329.524 si corespunde unui numar de 1.329.524 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 15,2875% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.367.629,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 5/ 2019 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

 

HOTARAREA NR. 5

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 30.09.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 30.09.2019 (a doua convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

 

HOTARARE

 

Art. 1. Aproba alegerea dnei. Barbuceanu Camelia – Mihaela in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2019.

Art. 3. Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2019 (perioada ianuarie - iunie 2019), intocmit in conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, insotit de Situatiile financiare la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019 in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 si cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara”, precum si de Raportul de revizuire a situatiilor financiare interimare intocmit de auditorul financiar BDO Audit SRL.

Art. 4. Aproba numirea firmei BDO Audit S.R.L. Bucuresti, in calitate de auditor financiar al societatii CONPET S.A., persoana juridica romana, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, titulara a autorizatiei nr. 18/ 02 august 2001, cu sediul in          Bucuresti, Sector 3, strada Invingatorilor, nr. 24, etaj 1, 2, 3 si 4, inregistrata la O.N.R.C. sub nr. J40/ 22485/ 07.12.1994, CUI 6546223, reprezentata de dl. Bulata Vasile, in calitate de Director audit si stabilirea duratei contractului de servicii de audit financiar pentru o perioada de 3 ani incepand cu data numirii acestuia de catre A.G.O.A., respectiv pentru anii 2019, 2020 si 2021.

Art. 5. Numeste pe dl. Buica Nicusor – Marian, cetatean roman, profesia economist, CNP           , identificat prin                , domiciliat in                    , in calitate de administrator al Societatii CONPET S.A., durata mandatului administratorului ales fiind de la data hotararii A.G.O.A. (30.09.2019) si pana la data incheierii mandatului actualului Consiliu de Administratie (21.08.2022, inclusiv).

Art. 6. Aproba contractul de mandat ce se va incheia cu noul membru al Consiliului de Administratie.

Art. 7. Aproba desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului.

Art. 8. Ia act de Nota de Informare nr. 31335/ 05.08.2019 catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor privind prescriptia dreptului actionarilor la dividendele aferente exercitiului financiar 2015, neridicate pana la data de 31.07.2019.

Art. 9. Aproba data de inregistrare 17.10.2019 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 16.10.2019.

Art. 10. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii administratorului, auditorului financiar si prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS