Hotararea AGOA nr. 6/14.09.2018

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 35922/14.09.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 32/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

14.09.2018

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 14.09.2018 (prima convocare)

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocata pentru data de 14.09.2018/ 17.09.2018 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 14.09.2018, incepand cu ora 1000 la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 19/ 10.08.2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 3142/ 14.08.2018, Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Romania Libera” din data de 14.08.2018 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 28/ 10.08.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 05.09.2018. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si 2 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 161 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0018% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 531,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 3 actionari detinatori ai unui numar de 1.287.848 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 14,8755% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.249.898,4 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor si propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, a fost emisa Hotararea nr. 6/ 2018 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

 

HOTARAREA NR. 6

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 14.09.2018

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 14.09.2018 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 2. Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2018 (perioada ianuarie - iunie 2018), intocmit in conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 si art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, insotit de Situatiile financiare interimare la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30.06.2018, intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara”.

Art. 3. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2018.

Art. 4. Nu aproba Programul de investitii pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 - 2020,  rectificat.

Art. 5. Constata implinirea prescriptiei dreptului material la actiune in vederea realizarii platii de dividende aferente exercitiului financiar 2014, al actionarilor, neridicate pana la data de 31.07.2018 si aproba inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al Societatii.

Art. 6. Aproba data de inregistrare 04.10.2018 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 03.10.2018.

Art. 7. Aproba imputernicirea:

a) Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

 

 

Director General

Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.