Hotarari AGA E 23.05.2018

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

 

 

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Data: 23.05.2018

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

 

Sediul social:                                                                      Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:                                                          0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                             J12/4155/1993

CUI:                                                                                          5022670

Capital social subscris si varsat:                                4.341.439.404 lei

Piata reglementata de tranzactionare:                   Bursa de Valori Bucuresti

           

1.      Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul

c)  Procedura falimentului – nu este cazul

d)  Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

 

In data de 23.05.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor Bancii Transilvania  S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 59,72 % din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 2.577.884.626 actiuni.

 

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

 

1. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni subordonate cu o rata a dobanzii fixa sau variabila, dupa caz, cu o scadenta de zece ani, pentru o suma de maxim 350 milioane euro, cu respectarea prevederilor legale si reglementarilor privind capitalul de nivel II, stabilit in conformitate cu cadrul legislativ din Romania in vigoare in urma adoptarii in legislatia interna a prevederilor CRD IV.

2. Aprobarea desfasurarii unei oferte publice avand ca obiect Obligatiunile, oferta care va fi adresata unui numar de pana la 150 de persoane. 

3. Aprobarea intreprinderii de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in scopul admiterii Obligatiunilor la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, ulterior desfasurarii Ofertei.

4. Aprobarea desemnarii BT Capital Partners S.A., o persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Constantin Brancusi, nr. 74-76, Brancusi Business Center, Parter, Judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/3156/1994, EUID: J12/3156/1994, cod unic de inregistrare 6838953, in calitate de Intermediar al Ofertei.

5. Aprobarea imputernicirii Consiliul de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz:

a)         sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv, fara a se limita la, negocierea, stabilirea si aprobarea valorii de emisiune a Obligatiunilor, pretului de emisiune in conformitate cu conditiile pietei, precum si alti termeni si conditii finale ale Obligatiunilor, a conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, acordarea oricarui tip de garantii reale, asigurarea redactarii si publicarii, daca e cazul, a oricarui prospect de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Oferta si Admiterea, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, in masura in care sunt conforme cu hotararile AGEA aferente;

b)         sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau Oferta  si/sau Admiterea sau orice alte aranjamente,  prospecte de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Ofertei  si/sau Admiterii (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si

c)         sa semneze orice documente, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor AGEA.

6. Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca data de inregistrare si a ex-date – 14 iunie 2018, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA