Hotarari AGA E 30.03.2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 30.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.03.2020

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 30.03.2020 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

 

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 30.03.2020 este anexata la prezentul raport curent.

 

 

Cosmin Ghita

 

Director General

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 4/30.03.2020

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

 

Astazi, 30.03.2020, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Remus Vulpescu, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

 

 

Avand in vedere:

·         Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul       784 din data de  27.02.2020, in ziarul “Bursa” numarul 38 din data de 27.02.2020 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Completarea convocatorului pentru AGEA  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1063 din data de 18.03.2020, in ziarul ,Romania Libera” numarul 8587 din data de 18.03.2020 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.492.063 actiuni, reprezentand 91.36962% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91.36962% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dna Lavinia Rizea iar Societatea desemneaza pe dna Iuliana Cormos si dna Saida Ismail drept secretar tehnic al AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.492.063 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               275.492.063 voturi “pentru”

-                                 0 voturi “impotriva”

-                                 0 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

2.    Aprobarea vanzarii activului Bloc locuinte imobil LOT 2+LOT 1 (Camin nefamilisti) compus din constructie, terenul aferent, instalatia de racord la reteaua de termoficare, amenajari parcaje, teren sport, spatii verzi, situate in strada Salciei nr. 14, oras Cernavoda, jud. Constanta, apartinand Societatii Nationale Nuclearelectrica SA” in conditiile din Nota SNN nr. 3654/11.03.2020 privind avizarea vanzarii activului “Camin nefamilisti” si a documentelor necesare desfasurarii procesului de vanzare a activului “Camin nefamilisti” proprietatea Societatii Nationale “Nuclearelectrica”-SA, situat in  strada Salciei nr.14, oras Cernavoda, jud. Constanta, compus din constructie, terenul aferent, instalatia de racord la reteaua de termoficare, amenajari parcaje, teren sport, spatii verzi, cu numerele de Carte funciara 102024 si 102021 si numerele cadastrale 125/1 si 125/2 in vederea supunerii aprobarii vanzarii, Adunarii generale ordinare a actionarilor, aprobata de directorul general si avizata de Consiliul de Administratie al SNN prin Decizia nr. 46/11.03.2020.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.295.374 voturi reprezentand 99.56562% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               274.295.374 voturi “pentru”

-                   1.196.689 voturi “impotriva”

-                                0 voturi “abtinere”

-                                0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3.   Aprobarea declansarii procedurilor de cumparare a activelor aferente Sucursalei Feldioara apartinand Companiei Nationale a Uraniului SA (Companie), prin negociere directa cu Compania, in conformitate cu prevederile art. 241 din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.230.490 voturi reprezentand 91.19337% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-                        251.230.490 voturi “pentru”

-                           24.261.573 voturi “impotriva”

-                                           0 voturi “abtinere”

-                                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

 

4.   Imputernicirea conducerii Societatii Nationale Nuclearelectrica SA pentru derularea procedurilor necesare cumpararii activelor aferente Sucursalei Feldioara apartinand Companiei Nationale a Uraniului SA, inclusiv pentru discutii si negocieri cu reprezentantii Companiei Nationale a Uraniului S.A., in scopul pregatirii documentatiilor necesare si a ofertei de cumparare

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.230.490 voturi reprezentand 91.19337% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-                        251.230.490 voturi “pentru”

-                           24.261.573 voturi “impotriva”

-                                          0 voturi “abtinere”

-                                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

 

5.    Aprobarea declansarii initierii demersurilor in vederea transferului licentei de concesiune a activitatii de exploatare in perimetrul Tulghes - Grinties, judetul Neamt, incheiata intre Agentia Nationala de Resurse Minerale si Compania Nationala a Uraniului SA, in temeiul prevederilor HG nr. 277/2000 privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatilor de exploatare, incheiate intre Agentia Nationala de Resurse Minerale si Compania Nationala a Uraniului SA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.230.490 voturi reprezentand 91.19337% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-                        251.230.490 voturi “pentru”

-                          24.261.573 voturi “impotriva”

-                                          0 voturi “abtinere”

-                                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

 

6.    Aprobarea participarii SNN la constituirea Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica - HENRO si a contributiei initiale la patrimoniul acesteia, in conformitate cu nota prezentata actionarilor.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.492.063 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-                        275.492.063 voturi “pentru”

-                                          0 voturi “impotriva”

-                                          0 voturi “abtinere”

-                                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

 

7.    Mandatarea Directorului General al SNN sa indeplineasca toate formalitatiile necesare infiintarii asociatiei precum si sa semneze si toate documentele de infiintare necesare pentru Asociatia Producatorilor de Energie Electrica - HENRO, in numele si pe seama societatii.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962 % din capitalul social si 91.36962 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.492.063 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-                        275.492.063 voturi “pentru”

-                                          0 voturi “impotriva”

-                                          0 voturi “abtinere”

-                                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

8.    Aprobarea majorarii cu 1.500.000 RON, respectiv o valoare maxima totala de 5.500.000 RON, a cuantumului Contractului de Imprumut actionar, convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear SA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.223.708 voturi reprezentand 92.27987% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       254.223.708 voturi “pentru”

-         21.268.355 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

9.    Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a aproba orice modificari ale conditiilor asociate Contractului de Imprumut actionar (termene, structura categoriilor de cheltuieli etc), cu incadrarea in valoarea maxima aprobata de 5.500.000 RON.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.223.708 voturi reprezentand 92.27987% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       254.223.708 voturi “pentru”

-         21.268.355 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962 % din capitalul social si 91.36962 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu  275.492.063 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       275.492.063 voturi “pentru”

-                         0 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar, dl Remus Vulpescu

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

Lavinia Rizea