Hotarari AGA E din data de 21 Decembrie 2018

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

            Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 21 Decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

HOTARAREA NR. 16 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 21 Decembrie 2018

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 21 decembrie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 72,35730% din capitalul social si 72,35730% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea

 

H O T A R A R E: 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4  si 5 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba Planul de dezvoltare a retelei electrice de transport pentru perioada 2018 – 2027, conform Notei nr. 44705/29.10.2018.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 89,30291% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba majorarea de principiu a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu aportul in natura reprezentat de valoarea unui numar de 17 terenuri pentru care Compania a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate si inaintarea catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a propunerii de desemnare a JPA Audit si Consultanta SRL in calitatea de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea in conditiile legii a aportului in natura care face obiectul majorarii de capital social, conform Notei nr. 42693/14.11.2018.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba completarea obiectului de activitate al Companiei cu activitatile codificate conform CAEN: 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie si 4222 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv prin adaugarea in art. 6 lit.B a urmatoarelor formulari: Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie – (cercetare-dezvoltare in inginerie si tehnologie) - cod CAEN 7219” si „Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (linii de telecomunicatii si linii de distributie a energiei electrice la mare distanta si urbane) - cod CAEN 4222”, conform Notei nr. 49125/14.11.2018.

 

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 14 ianuarie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Adrian Constantin RUSU, sa semneze Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale, inclusiv forma actualizata a Actului constitutiv. Domnul Adrian Constantin RUSU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

 

Adrian – Constantin RUSU

 

 

Adrian – Mircea TEODORESCU

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat