Hotarari AGA E din data de 26 Februarie 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 26 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 26 februarie 2019 

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 26 februarie 2019, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 67,73354% din capitalul social si 67,73354% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea

 

H O T A R A R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 3 si 4 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 95,04415% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, nu se aproba participarea Companiei la majorarea capitalului social al Societatii pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport „Smart” - SA, filiala a Companiei, cu un aport in numerar in valoare maxima de 18.000.000 lei, conform Notei nr. 3843/23.01.2019.

 

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 18 martie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

 

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Marius-Danut CARASOL, sa semneze Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor. Domnul Marius-Danut CARASOL poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

Constantin SARAGEA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat