Hotarari AGA O 19.04.2019

SNP OMV PETROM S.A.

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 19 aprilie 2019
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 
+40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 19 aprilie 2019

 

 

Christina Verchere                                                                      Alina Popa

Director General Executiv                                                             Director Financiar

Presedintele Directoratului                                                            Membru al Directoratului

 

 

Hotararea nr. 1

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

19 aprilie 2019

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 19 aprilie 2019 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferinte “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

 

Avand in vedere: 

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1185 din 15 martie 2019 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 15 martie 2019,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”), 

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 5, 9 si 11, dupa cum urmeaza: 

Punctul 1. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,20047% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2018.

Punctul 2. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,20047% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu IFRS, adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2018. 

Punctul 3. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,20047% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba Raportul Anual care cuprinde de asemenea si Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2018.

Punctul 5. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21523% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al OMV Petrom aferent anului 2019.

 

Punctul 9. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21523% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 23 mai 2019 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, calculata in conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 22 mai 2019 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. 

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21516% din capitalul social si 99,99991% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dnei. Christina Verchere, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Prezenta hotarare este semnata astazi, 19 aprilie 2019, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

 

Christina Verchere

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

  

Hotararea nr. 2

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

19 aprilie 2019

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 19 aprilie 2019 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferinte “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

 

Avand in vedere: 

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1185 din 15 martie 2019 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 15 martie 2019,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 4, 9, 10 si 11, dupa cum urmeaza: 

Punctul 4. a) In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21523% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, inregistrat in anul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018, dupa cum urmeaza: 

(i)      catre rezerve din facilitatea fiscala (profit reinvestit) o suma de 35.843.034,44 RON 

(ii)     distribuirea de dividende in suma bruta de 0,0270 RON/actiune; plata dividendelor va fi efectuata in RON catre actionarii OMV Petrom inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare stabilita de aceasta AGOA (Data de Inregistrare propusa a fi aprobata de AGOA fiind 23 mai 2019), incepand cu Data Platii stabilita de aceasta AGOA (Data Platii propusa a fi aprobata de AGOA fiind 13 iunie 2019; valoarea neta a dividendelor si a impozitului aferent vor fi stabilite folosind urmatoarea metoda de calcul: dividendul brut aferent fiecarui actionar va fi determinat prin inmultirea numarului de actiuni detinute, la Data de Inregistrare, de catre actionarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei actiuni; suma rezultata va fi rotunjita prin lipsa la doua zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A., cu modificarile si completarile subsecvente; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicand rata de impozitare relevanta la valoarea bruta a dividendelor deja rotunjita prin lipsa la doua zecimale; suma dividendelor nete de plata va reprezenta diferenta dintre dividendul brut rotunjit la doua zecimale prin lipsa si suma aferenta impozitului rotunjita in plus/ in minus conform prevederilor legale. 

Punctul 4. b) In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21476% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba, in linie cu cerintele legislatiei pietei de capital pentru plata dividendelor, ca plata de dividende sa se efectueaza de catre Depozitarul Central S.A. (i) prin participantii la sistemul acestuia de compensare-decontare si registru si, dupa caz, (ii) prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale S.A. 

Punctul 9. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21523% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 23 mai 2019 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, calculata in conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 22 mai 2019 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. 

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21523% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu Articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 13 iunie 2019 ca Data Platii pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2018, calculata in conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21516% din capitalul social si 99,99991% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dnei. Christina Verchere, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

 

Prezenta hotarare este semnata astazi, 19 aprilie 2019, in Bucuresti, in 3 exemplare originale. 

 

Christina Verchere

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

Hotararea nr. 3

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom S.A. din

19 aprilie 2019

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 19 aprilie 2019 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferinte “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

 

Avand in vedere: 

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1185 din 15 martie 2019 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 15 martie 2019,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 6, 7, 9 si 11, dupa cum urmeaza: 

Punctul 6. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,14612% din capitalul social si 99,93712% din voturile exprimate, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2018. 

Punctul 7. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,61212% din capitalul social si 99,99992% din voturile exprimate, aproba pentru anul in curs:

-       o remuneratie anuala bruta corespunzand unei remuneratii nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;

-       o remuneratie bruta per sedinta, corespunzand unei remuneratii nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;

-       o remuneratie bruta per sedinta, corespunzand unei remuneratii nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare.

Punctul 9. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21523% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 23 mai 2019 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, calculata in conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 22 mai 2019 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21516% din capitalul social si 99,99991% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dnei. Christina Verchere, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 19 aprilie 2019, in Bucuresti, in 3 exemplare originale. 

 

Christina Verchere

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului 

Hotararea nr. 4

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

OMV Petrom S.A. din

19 aprilie 2019

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 19 aprilie 2019 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferinte “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

 

Avand in vedere: 

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1185 din 15 martie 2019 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 15 martie 2019,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”), 

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 8, 9 si 11, dupa cum urmeaza:

Punctul 8. a) In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 66,57629% din capitalul social si 76,33563% din voturile exprimate, aproba renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL (datele de identificare) ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2019, durata contractului de prestari de servicii de audit fiind de un an. 

Punctul 8. b) In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 66,57625% din capitalul social si 76,33562% din voturile exprimate, aproba o remuneratie in cuantum de 491.420 Euro ce va fi platita auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situatiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2019. 

Punctul 9. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21523% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 23 mai 2019 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, calculata in conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 22 mai 2019 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. 

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 87,56346% din capitalul social si 87,56377% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 87,21516% din capitalul social si 99,99991% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dnei. Christina Verchere, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. 

Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

 

Prezenta hotarare este semnata astazi, 19 aprilie 2019, in Bucuresti, in 3 exemplare originale. 

 

Christina Verchere

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului