Hotarari AGA O 25.10.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 25.10.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti

               Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.10.2019 

                Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 25.10.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00. 

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.10.2019 este anexata la prezentul raport curent.

 

Director General                                         

Cosmin Ghita                                                

 

                                                                                                                                                 Hotararea nr. 10/25.10.2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    Astazi, 25 octombrie 2019, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Remus Vulpescu, in calitate de mandatar al  Presedintelui Consiliului de Administratie.

 Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul  3978 din data de 23 septembrie 2019, in ziarul “Bursa” numarul 174 din data de 23 septembrie 2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 24.973.929 actiuni, reprezentand 8,28285% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 8,28285% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Calin Metes iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 8,28285% din capitalul social si 8,28285% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 24.953.356 voturi reprezentand 99,91762% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          24.953.356  voturi “pentru”

-                20.307 voturi “impotriva”

-                          0 voturi “abtinere”

-                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de  266 voturi.

2.      Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019.

In prezenta actionarilor reprezentand 8,28285% din capitalul social si 8,28285%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 24.881.305 voturi reprezentand 99,62912% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          24.881.305  voturi “pentru”

-                      124 voturi “impotriva”

-                 92.500 voturi “abtinere”

-                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0  voturi.

3.    Aprobarea “Strategiei pe termen lung de dezvoltare a depozitului intermediar de combustibil ars in stare uscata si autorizare in perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si Ministerul Mediului” revizuita (IR-35370-006, Rev. # 6).

 In prezenta actionarilor reprezentand 8,28285% din capitalul social si 8,28285% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu  24.973.929 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          24.973.929  voturi “pentru”

-                         0 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de  0 voturi.

 4.    Informare cu privire la formularea si transmiterea catre Ministerul Energiei (reprezentantul actionarului unic al Companiei Nationale a Uraniului S.A., Statul Roman) a unei oferte neangajante in vederea unei potentiale preluari, de catre S.N. Nuclearelectrica S.A., in calitate de cumparatoare, a liniei de procesare a octoxidului de uraniu de la Compania Nationala a Uraniului S.A. – Sucursala Feldioara 

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 5.    Informare privind masura dispusa de Curtea de Conturi la pct. II.11 din Decizia nr. 5/28.06.2018

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 6.    Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.05.2019 – 01.07.2019.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

7.    Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.05.2019 – 01.07.2019.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 8.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor  reprezentand 8,28285% din capitalul social si 8,28285% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu  24.973.929 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          24.973.929  voturi “pentru”

-                         0 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de  0 voturi.

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Remus Vulpescu, membru al Consiliului de Administratie

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

Calin Metes