Hotarari AGA O 27.04.2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 27.04.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2020

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 27.04.2020 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

 

In conformitate cu punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA, a fost aprobata propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019 pe destinatii, valorea totala a dividendelor brute in valoare de 498.421.396 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,65306302 lei, data platii dividendelor, respectiv data de 25 iunie 2020 si modalitatile de plata. SNN urmeaza sa emita un comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2019 spre informarea actionarilor cu 30 de zile anterior datei de plata.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat de asemenea situatiile financiare individuale si consolidate aferente anului 2019, precum si raportul anual al administratorilor.

 

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2020 este anexata la prezentul raport curent.

 

Director General

Cosmin Ghita

 

 

 


 

 

 

Hotararea nr. 5/27.04.2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 

Astazi, 27.04.2020, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Remus Vulpescu, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie

 

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul  1175 din data de 26.03.2020, in ziarul “Adevarul” numarul 8306 din data de 26.03.2020 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  20 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.419.684 actiuni, reprezentand 91,67727 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,67727% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dra. Lavinia Rizea iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici al AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.180.225 voturi reprezentand 99,91337% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.180.225 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                 239.459 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2.    Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2019 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.291.196 voturi reprezentand 99,22998% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.291.196 voturi “pentru”

-              1.796.529 voturi “impotriva”

-                 331.959 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3.    Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2019 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.291.196 voturi reprezentand 99,22998% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.291.196 voturi “pentru”

-              1.796.529 voturi “impotriva”

-                 331.959 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.    Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 15 din Regulamentul 5/2018.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.087.725 voturi reprezentand 99,87991 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.087.725 voturi “pentru”

-                           0 voturi “impotriva”

-                 331.959 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.    Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului IV 2019.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.087.725 voturi reprezentand 99,87991% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.087.725 voturi “pentru”

-                           0 voturi “impotriva”

-                 331.959 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6.    Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 498.421.396 lei a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 1,65306302 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 25.06.2020 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor,

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.180.225 voturi reprezentand 99,91337% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.180.225 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                 239.459 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

7.    Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.291.196 voturi reprezentand 99,22998% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.291.196 voturi “pentru”

-              1.796.529 voturi “impotriva”

-                 331.959 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

8.    Informare cu privire la Raportul de Responsabilitate Social Corporatista al SN Nuclearelectrica SA pentru anul 2019.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

9.    Aprobarea datei de 16.06.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.419.684 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.419.684 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

10.    Aprobarea datei de 15.06.2020 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.419.684 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.419.684 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

11.    Aprobarea datei de 25.06.2020 ca data platii, respectiv data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art.  2 alin 2  lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.419.684 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.419.684 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

12.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.419.684 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.419.684 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar, dl Remus Vulpescu

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

Lavinia Rizea