Hotarari AGA O 27.04.2020

SNP OMV PETROM S.A.

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 27 aprilie 2020
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 
+40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

 

 

Eveniment important de raportat:

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2020.

 

Avand in vedere ca niciun actionar nu s-a prezentat fizic (personal / prin reprezentant) la Adunarea Generala Ordinara de astazi, 27 aprilie 2020, toate hotararile s-au luat exclusiv pe baza voturilor prin corespondenta.

 

 

 

 

 

Christina Verchere                                                                        Alina Popa

Director General Executiv                                                               Director Financiar

Presedintele Directoratului                                                              Membru al Directoratului

 


 

Hotararea nr. 1

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

27 aprilie 2020 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 27 aprilie 2020 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul OMV Petrom situat in str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”), Cladirea „Infinity”, Oval B, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

 

Avand in vedere:

 

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1083 din 19 martie 2020 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 19 martie 2020,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

 

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 5, 9 si 11, dupa cum urmeaza:

 

Punctul 1. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,78508% din capitalul social si 99,98249% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2019.

 

Punctul 2. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,78508% din capitalul social si 99,98249% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu IFRS, adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2019.

 

Punctul 3. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,78507% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba Raportul Anual care cuprinde de asemenea si Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.

 

Punctul 5. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al OMV Petrom aferent anului 2020.

 

Punctul 9. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 14 mai 2020 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, calculata in conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 13 mai 2020 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

Punctul 11. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dnei. Christina Verchere, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2020, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

 

 

Christina Verchere

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului


 

Hotararea nr. 2

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

27 aprilie 2020

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 27 aprilie 2020 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul OMV Petrom situat in str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”), Cladirea „Infinity”, Oval B, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

 

Avand in vedere:

 

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1083 din 19 martie 2020 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 19 martie 2020,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

 

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 4, 9, 10 si 11, dupa cum urmeaza:

 

Punctul 4. a) Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, inregistrat in anul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019, dupa cum urmeaza:

 

(i)      catre rezerve din facilitatea fiscala (profit reinvestit) o suma de 31.141.552,29 RON

 

(ii)     distribuirea de dividende in suma bruta de 0,0310 RON/actiune; plata dividendelor va fi efectuata in RON catre actionarii OMV Petrom inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare stabilita de aceasta AGOA (Data de Inregistrare propusa a fi aprobata de AGOA fiind 14 mai 2020), incepand cu Data Platii stabilita de aceasta AGOA (Data Platii propusa a fi aprobata de AGOA fiind 5 iunie 2020); valoarea neta a dividendelor si a impozitului aferent vor fi stabilite folosind urmatoarea metoda de calcul: dividendul brut aferent fiecarui actionar va fi determinat prin inmultirea numarului de actiuni detinute, la Data de Inregistrare, de catre actionarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei actiuni; suma rezultata va fi rotunjita prin lipsa la doua zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A., cu modificarile si completarile subsecvente; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicand rata de impozitare relevanta la valoarea bruta a dividendelor deja rotunjita prin lipsa la doua zecimale; suma dividendelor nete de plata va reprezenta diferenta dintre dividendul brut rotunjit la doua zecimale prin lipsa si suma aferenta impozitului rotunjita in plus/ in minus conform prevederilor legale.

Punctul 4. b) Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in linie cu cerintele legislatiei pietei de capital pentru plata dividendelor, ca plata de dividende sa se efectueaza de catre Depozitarul Central S.A. (i) prin participantii la sistemul acestuia de compensare-decontare si registru si, dupa caz, (ii) prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale S.A.

 

Punctul 9. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 14 mai 2020 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, calculata in conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 13 mai 2020 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

Punctul 10. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu Articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 5 iunie 2020 ca Data Platii pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2019, calculata in conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

Punctul 11. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dnei. Christina Verchere, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

 

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2020, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

 

 

Christina Verchere

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

Hotararea nr. 3

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

27 aprilie 2020 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 27 aprilie 2020 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul OMV Petrom situat in str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”), Cladirea „Infinity”, Oval B, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

 

Avand in vedere:

 

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1083 din 19 martie 2020 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 19 martie 2020,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

 

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 6, 7, 9 si 11, dupa cum urmeaza:

 

Punctul 6. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,74410% din capitalul social si 99,93686% din voturile exprimate, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.

 

Punctul 7. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,72857%  din capitalul social si 97,97408% din voturile exprimate, aproba pentru anul in curs:

-       o remuneratie anuala bruta corespunzand unei remuneratii nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;

-       o remuneratie bruta per sedinta, corespunzand unei remuneratii nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;

-       o remuneratie bruta per sedinta, corespunzand unei remuneratii nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare.

Punctul 9. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 14 mai 2020 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, calculata in conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 13 mai 2020 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

Punctul 11. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dnei. Christina Verchere, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2020, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

 

 

Christina Verchere

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului


 

Hotararea nr. 4

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

27 aprilie 2020

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 27 aprilie 2020 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul OMV Petrom situat in str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”), Cladirea „Infinity”, Oval B, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

 

Avand in vedere:

 

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1083 din 19 martie 2020 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 19 martie 2020,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

 

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 8, 9 si 11, dupa cum urmeaza:

 

Punctul 8. a) Cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 69,16194% din capitalul social si 77,01707% din voturile exprimate, aproba renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL (cu sediul in cladirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/5964/1999, avand codul unic de inregistrare 11909783, membru al Autoritatii pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr. de autorizatie FA77, reprezentata legal prin dl. Bogdan Ion) ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2020, durata contractului de prestari de servicii de audit fiind de un an.

 

Punctul 8. b) Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 69,11509% din capitalul social si 75,46878% din voturile exprimate, aproba o remuneratie in cuantum de 462.500 Euro ce va fi platita auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situatiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2020.

 

Punctul 9. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 14 mai 2020 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, calculata in conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 13 mai 2020 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

Punctul 11. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dnei. Christina Verchere, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2020, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

 

Christina Verchere

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului