Hotarari AGA O 27.07.2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 27.07.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:               Bursa de Valori Bucuresti

                           Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.07.2020

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 27.07.2020 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

 

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost aprobata numirea domnului Teodor Minodor Chirica in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SNN, in urma finalizarii procedurii de selectie a unui administrator, organizata in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, procedura derulata de Consiliul de Administratie al SNN asistat de un expert independent in resurse umane, conform Hotararii AGOA nr. 1/30.01.2020.

Perioada mandatului domnului Teodor Minodor Chirica va fi pana la data de 28.09.2022, data la care inceteaza mandatul administratorilor in functie.

 

  Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.07.2020 se afla anexata prezentului raport curent.

 

Director General

Cosmin Ghita

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 9/27.07.2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 

Astazi, 27.07.2020, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Remus Vulpescu, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie

.

 

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul  2095 din data de 24.06.2020 in ziarul “Romania Libera” numarul 8652 din data de 24.06.2020 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  15 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.280.050 actiuni, reprezentand 91,29930% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,29930% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe Iuliana Cormos si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930% din capitalul social si 91,29930% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.280.050 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.280.050  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

2.   Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2020, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930% din capitalul social si 91,29930% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.250.452 voturi reprezentand 99,98925% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.250.452 voturi “pentru”

-                         124 voturi “impotriva”

-                    29.474 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

3.   Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al S.N Nuclearelectrica S.A. (vot secret)

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930% din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 249.196.442 voturi reprezentand 90,52470% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          249.196.442  voturi “pentru”

-           23.588.411 voturi “impotriva”

-                           0 voturi “abtinere”

-           28.728.998 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3.1.  Respingerea alegerii dlui Calin-Radu Vilt ca membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA. (vot secret)

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 269.838.921 voturi reprezentand 98,02342% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-                            0 voturi “pentru”

-          269.838.921 voturi “impotriva”

-                 459.823 voturi “abtinere”

-              4.981.306 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 3.2. Alegerea dlui Teodor Minodor Chirica ca membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA. (vot secret)

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930  % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.691.515 voturi reprezentand 91,43108% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          251.691.515  voturi “pentru”

-            21.102.302 voturi “impotriva”

-                        124  voturi “abtinere”

-               2.486.109 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

4.   Stabilirea duratei mandatului administratorului ales pana la data de 28.09.2022 , data la care inceteaza mandatul administratorilor in functie.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.793.817 voturi reprezentand 99,09684 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          272.793.817 voturi “pentru”

-              2.486.109 voturi “impotriva”

-                         124  voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

5.   Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorului ales, egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.793.817 voturi reprezentand 99,09684% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          272.793.817 voturi “pentru”

-              2.486.109 voturi “impotriva”

-                        124 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6.   Aprobarea componentei variabile anuale in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare determinata pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari – asa cum acestia au fost negociati cu actualii administratori in functie ai societatii si aprobati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 3/10.04.2019.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.334.118 voturi reprezentand 98,92984% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          272.334.118 voturi “pentru”

-              2.486.109 voturi “impotriva”

-                  459.823 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

7.   Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul ales.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.793.817 voturi reprezentand 99,09684% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          272.793.817  voturi “pentru”

-              2.486.233 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

8.   Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales .

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.793.941 voturi reprezentand 99,09688% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          272.793.941  voturi “pentru”

-              2.486.109 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

9.   Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930% din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.280.050 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.280.050  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar, dl Remus Vulpescu

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

ROMEO SUSANU