Hotarari AGA O 28.05.2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 28.05.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:               Bursa de Valori Bucuresti

                           Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.05.2020

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 28.05.2020 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

 

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost aprobata prelungirea duratei mandatului domnului Teodor Minodor Chirica care se finalizeaza la 30.05.2020, in calitate de administrator provizoriu pentru o perioada 2 luni incepand cu data de 31.05.2020, in conformitate cu prevederile art. 641 alin (3) si (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la data acceptarii mandatului de catre un administrator numit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.

Precizam faptul ca domnul Teodor Minodor Chirica a fost ales in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al SNN in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.01.2020.

 

  Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.05.2020 se afla anexata prezentului raport curent.

 

Director General

Cosmin Ghita

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 6/28.05.2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 

Astazi, 28.05.2020, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Remus Vulpescu, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1520 din data de 27.04.2020, in ziarul “Adevarul” numarul 8319 din data de 27.04.2020 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  15 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.950.067 actiuni, reprezentand 91,52152 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,52152 %  din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dra Lavinia Rizea iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici al AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,52152% din capitalul social si 91,52152% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.710.608 voturi reprezentand 99,91322% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.710.608 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                 239.459 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2.      Prelungirea duratei mandatului dlui. Teodor Minodor Chirica care se finalizeaza la data de 30.05.2020, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 31.05.2020, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la la data acceptarii mandatului de catre un administrator numit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,52152% din capitalul social si 91,52152%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.442.253 voturi reprezentand 92,20590% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          254.442.253 voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                 239.459 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3.   Aprobarea mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie si a componentei variabile, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1/30.01.2020

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,52152% din capitalul social si 91,52152% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.914.079 voturi reprezentand 99,26219% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          273.914.079 voturi “pentru”

-              1.796.529 voturi “impotriva”

-                 239.459 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

4.   Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie al carui mandat a fost prelungit

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,52152% din capitalul social si 91,52152% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.710.608 voturi reprezentand 99,91322% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.710.608 voturi “pentru”

-                           0 voturi “impotriva”

-                 239.459 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.   Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actul aditional la contractul de mandat al administratorului provizoriu al carui mandat a fost prelungit.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,52152%  din capitalul social si 91,52152%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.710.608 voturi reprezentand 99,91322% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.710.608 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                 239.459 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6.   Informare referitoare la opinia cu rezerve exprimata de auditorul financiar independent Mazars Romania S.R.L. in rapoartele de audit asupra Situatiilor Financiare Individuale si Consolidate incheiate la 31 decembrie 2019, intocmita conform instructiunii Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, avand numarul de inregistrare  201574/10.04.2020 si inregistrata la SN Nuclearelectrica SA sub numarul 5087/13.04.2020.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

 

7.   Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.01.2020-31.03.2020.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

8.   Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.01.2020-31.03.2020.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

9.   Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,52152% din capitalul social si 91,52152%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.950.067 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.950.067 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar, dl Remus Vulpescu

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

Lavinia Rizea