Hotarari AGA O din data de 14 mai 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 14 mai 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

  

HOTARARILE nr. 14 si 15 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 14 mai 2019

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data de 14 mai 2019, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 67,33742% din capitalul social si 67,33742% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat emite urmatoarea

 

H O T A R A R EA nr. 14:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1.1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 92,22471% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Adrian MITROI in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 mai 2019.

 

1.2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 92,22471% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Alin Sorin MITRICA in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 mai 2019.

 

1.3. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 92,22471% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Constantin DUMITRU in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 mai 2019.

 

1.4. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 92,22471% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dna. Virginia Mihaela TOADER in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 mai 2019.

 

1.5. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 92,22471% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dna. Mihaela CONSTANTINOVICI in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 mai 2019.

 

1.6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 92,22471% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Mircea Gheorghe Dumitru COSEA in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”– SA incepand cu data de 30 mai 2019.

 

1.7. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 89,78929% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Florin-Radu CIOCANELEA in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA incepand cu data de 30 mai 2019.

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 92,22471% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de patru luni, incepand cu data de 30 mai 2019.

 

3. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 30 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

4. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Marius-Danut CARASOL, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius-Danut CARASOL poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

  

H O T A R A R EA nr. 15:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 4, 5, 8 si 9 dupa cum urmeaza:

 

1.            Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabilesc Programul de investitii pe exercitiul financiar 2019 si estimarile pentru anii 2020 si 2021, conform Notei nr. 14843/01.04.2019.

 

2.            Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA  pe anul 2019, precum si estimarile pentru anii 2020 si 2021, conform Notei nr. 17417/09.04.2019.

 

3.            Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobata prin Hotararea AGOA nr. 3/05.03.2018.

 

4.            Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 92,22471% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea formei contractului de mandat care va fi cea aprobata prin Hotararea AGOA nr 5/29.03.2018 si va cuprinde modificarea art. 5 stabilita prin hotararea AGOA nr. 12/28.09.2018 si se imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei in vederea semnarii contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

 

5.            Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 30 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

6.            Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Marius-Danut CARASOL, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius-Danut CARASOL poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

Marius Danut CARASOL

Director General Executiv

Presedinte Directorat

                                         Constantin SARAGEA

                                         Membru Directorat