Hotarari AGA O & E 04.01.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 04.01.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 04.01.2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 04.01.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

 

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 04.01.2019 sunt anexate la prezentul raport curent.

 

Cosmin Ghita

 

Director General 

 

 

 

Hotararea nr. 1/04.01.2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 

Astazi, 04 ianuarie 2019, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dna. Elena Popescu, membru al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul       nr. 4593 din data de 04.12.2018, in ziarul “Bursa” nr. 221 din data de 04.12.2018 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  13 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 273.507.275 actiuni, reprezentand 90,71135% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 90,71135% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe domnul Susanu Romeo iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d- na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71135% din capitalul social si 90,71135% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.507.275 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          273.507.275 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de  0 voturi.

 

2.  Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie aferent perioadei de 9 luni incheiata la data de 30.09.2018.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

3.  Aprobarea Raportului de analiza cu privire la masura dispusa de Curtea de Conturi la pct. II.11 din Decizia nr. 5/28.06.2018.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 248.777.567 voturi reprezentand 90,95032% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          248.777.567 voturi “pentru”

-              3.485.087 voturi “impotriva”

-            21.268.621 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.   Aprobarea datei de 23.01.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.531.009 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          273.531.009 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5. Aprobarea datei de 22.01.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.531.009 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          273.531.009 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 6.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.531.009 voturi reprezentand 99,99990% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          273.531.009  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar dna. Elena Popescu, Membru al Consiliului de Administratie

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

Romeo Susanu

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 2 /04.01.2019

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

 

Astazi, 04.01.2019, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dna. Elena Popescu, membru al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

·         Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul       nr. 4593 din data de 04.12.2018, in ziarul “Bursa” nr. 221 din data de 04.12.2018 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  14 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 273.531.275 actiuni, reprezentand 90,71931% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 90,71931% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe domnul Susanu Romeo  iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d- na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.262.920 voturi reprezentand 92,22453% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          252.262.920  voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2.      Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, dupa cum urmeaza:

Se modifica art. 8 in sensul adaugarii aliniatului (7) care va avea urmatorul continut:

 

(7) In conformitate cu dispozitiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de trei ani, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.015.427.983 lei reprezentand:

- aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei,  urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Industriei si Resurselor  nr.6899/12.10.2001 asupra terenului in suprafata de 34.170,15 mp din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda; valoarea terenului reprezentand aportul in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 prin actualizarea valorii terenului de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;

- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei.

Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.262.654 voturi reprezentand 92,22443% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          252.262.654  voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

3.      Aprobarea desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.262.654  voturi reprezentand 92,22443% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          252.262.654  voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.          Aprobarea delegarii de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administrratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.015.427.983 lei, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 220 1 din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 24/2017, in urmatoarele conditii:

·         Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba delegarea, pentru o perioada de trei ani, catre Consiliul de Administratie a competentelor privind majorarea capitalului social al SNN pana la o valoare maxima de 3.015.427.980 lei reprezentand:

u  aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei,urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Industriei si Resurselor  6899/12.10.2001 asupra terenului in suprafata de 34.170,15 mp din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda; valoarea terenului reprezentand aportul in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 prin actualizarea valorii terenului de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;

u     aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei.

Capitalul  social  autorizat  propus  in  valoare  de 3.015.427.980lei  are  la  baza urmatoarele:

(i)                   Valoarea mentionata in documentatia de stabilire si evaluare a terenului din Strada Energiei, nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta fiind  de 915.487.730 lei (valoare inainte de denominarea monedei nationale), echivalentul a 91.548.77 lei (RON).

(ii)                  Fara a avea un raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, valoarea indexata a acestui teren cu indicele de inflatie pe perioada 31 octombrie 2001- 30 septembrie 2018  este de circa 238.786,66 lei RON (valoare estimata de SNN). Un evaluator independent va efectua o evaluare a acestui teren in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;

(iii)               Faptul ca valoarea terenului mentionat la pct.(i) de mai sus va fi actualizata cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului; indicele de inflatie folosit va fi ultimul disponibil la data intocmirii rapoartelor de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului;

(iv)               Faptul ca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta si vor subscrie toate actiunile in cadrul ofertei publice care va fi derulata de SNN ca urmare a majorarii de capital social.

(v)                 O anumita marja de rezerva care ar putea rezulta datorita rezultatelor evaluarii ca urmare a aplicarii unor indici de inflatie mai mari datorita raportarii ca data de evaluare, ultimul indice al preturilor de consum de la data intocmirii rapoartelor de catre expertii independent (marja de rezerva cca 11% din valorile estimate curente).

 

·             Potrivit art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, valoarea terenului, actualizata cu indicele de inflatie pana la data evaluarii, se include, potrivit legii, in patrimoniul societatilor comerciale, iar capitalul social se majoreaza conform dispozitiilor art. 113 lit. f) si art. 210 din Legea nr. 31/1990;

·             Consiliul de Administratie va demara procedura de majorare a capitalului social dupa desemnarea de catre Registrul Comertului a unui expert care sa stabileasca valoarea terenului din strada Energiei, nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta si dupa finalizarea raportului de catre expertul desemnat, in baza prevederilor art. 215 din Legea nr. 31/1990 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991

·             Consiliul de Administratie va decide majorarea capitalului social cu aportul in natura al statului roman reprezentat de valoarea terenului si aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, pe baza raportului pentru acest teren intocmit de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;

·             Consiliul de Administratie va stabili data de inregistrare, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange drepturile aferente majorarii de capital conform Deciziei Consiliului de Administratie de majorare a capitalului cu aport in natura ca urmare a mandatarii;

·             Consiliul de Administratie va stabili « Ex-date », data calendaristica anterioara datei de inregistrare in conformitate cu cicul de decontare T+2 de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

·             Consiliul de Administratie va intreprinde urmatoarele actiuni in vederea initierii, derularii si finalizarii majorarii de capital social:

-Selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta ca urmare a majorarii de capital social, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006;

- Aprobarea Prospectului de majorare de capital social cu aport in natura dupa finalizarea acestora de catre intermediar si coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobarii Prospectului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

- Coordonarea procesului de notificare a pietei de capital si a actionarilor cu privire la disponibilitatea Prospectului de oferta si a derularii efective a perioadei de oferta;

- Aprobarea situatiei subscrierilor si anularea actiunilor nesubscrise, respectiv returnarea sumelor rezultate ca surplus al exercitarii dreptului de preferinta de catre actionari in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de subscriere, in urma notificarii situatiei finale a subscrierilor de catre intermediar la ASF si primirea adresei ASF privind initierea masurilor de inregistrare a capitalului social majorat la institutiile abilitate : Oficiul National al Registrului Comertului si Depozitarul Central, aprobare validata prin Decizie a Consiliului de Administratie.

- Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare inregistrarii la ORC a capitalului social majorat si a modificarii Actului Constitutiv al SNN ca urmare a modificarii capitalului social, pe baza Actului Aditional si a Actului Constitutiv Consolidat;

- Coordonarea procesului de obtinere a Certificatului de inregistrare valori mobiliare eliberat de ASF pe baza Certificatului Constatator eliberat de ORC ;

- Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare la Depozitarul Central pentru inregistrarea majorarii de capital social, conform Codului Depozitarului Central

·                           Vor fi emise actiuni noi, nominative, dematerializate in schimbul aportului in natura si aportului in numerar, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala, fara prima de emisiune;

·                             Potrivit prevederilor art. 173 alin. (7) din Regulamentul nr. 5/2018, decizia Consiliului de Administratie de majorare a capitalului social va preciza inclusiv numarul drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi, pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea;

 

·                             Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi aprobate de Consiliul de Administratie si vor fi comunicate actionarilor prin raport curent ;

·                             Valoarea exacta a aportului in natura va fi determinata in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;

·                             Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospectul aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Deciziei Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare;

·                             Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare;

·                             Ulterior perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta, Depozitarul Central va emite drepturi de alocare. Numarul total de drepturi de alocare emise este egal cu numarul maxim de actiuni noi subscrise in exercitarea dreptului de preferinta. 

·                             Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.262.654  voturi reprezentand 92,22443% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          252.262.654  voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.       Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, aprobarea perioadei de subscriere, modalitatile de  plata,  data  platii,  locul  in  care  se  realizeaza  operatiunile,  constatarea  si  validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.262.654 voturi reprezentand 92,22443% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          252.262.654  voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

6.    Aprobarea datei de 23.01.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.262.654 voturi reprezentand 92,22443% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          252.262.654  voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

7. Aprobarea datei de 22.01.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la  care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.262.654 voturi reprezentand 92,22443% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          252.262.654  voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 90,71931% din capitalul social si 90,71931% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.262.530 voturi reprezentand 92,22438% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          252.262.530 voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                        390 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar dna. Elena Popescu, Membru al Consiliului de Administratie

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu