Hotarari AGA O & E 10.04.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 10.04.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti

               Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019 

               Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 10.04.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00. 

Cu referire la punctele 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii SNN au aprobat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10 aprilie 2019, Acordul Investitorilor in forma preliminara cu privire la Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda ce urmeaza sa fie incheiat intre China General Nuclear Power Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA.

Astfel, Acordul Investitorilor in forma preliminara prevede infiintarea societatii de proiect (JVCo) avand drept scop limitat sa fie singura platforma tehnica si operationala pentru dezvoltarea ulterioara a Proiectului, dupa aprobarea si incheierea Acordului Investitorilor.  Noua companie de proiect (JVCo) va avea, la infiintare, un capital social de 90.000 lei, urmand ca prin majorare de capital sa se ajunga la echivalentul maxim de 4.080.000 EUR, cu mentinerea cotelor de participare in actionariat de 51% CGN si 49% SNN, conditionat de aprobarea si incheierea Acordului Investitorilor, respectiv a documentului final al tranzactiei asa cum este prevazut in Strategia Revizuita.

 JVCo – societate pe actiuni, va fi infiintata in temeiul Legii 31/1990 privind societatile si va avea o durata initiala de 2 ani.  Data limita pentru infiintarea JVCo este de 60 de zile lucratoare de la data semnarii Acordului Investitorilor  in forma preliminara.

Acordul partilor asupra Acordului Investitorilor in forma preliminara si, implicit, aprobarea acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor au reprezentat o etapa importanta din procesul de selectie lansat in anul 2014, in conformitate cu Strategia revizuita de continuare a Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.

Mai multe informatii despre Acordul Investitorilor in forma preliminara sunt disponibile la urmatorul link : http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2019/03/00_NOTA-AGEA-aprobare-Acord-al-Investitorilor-in-forma-preliminara_final.pdf

De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa semneze Acordul Investitorilor in forma preliminara in numele si pe seama societatii , dar si mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa initieze si sa deruleze demersurile necesare finalizarii Actului Constitutiv al societatii de proiect, in conditiile prevazute in Acordul Investitorilor, mandatul astfel acordat Consiliului de Administratie SNN putand fi transmisibil conducerii executive, urmand ca forma finala a Actului Constitutiv al societatii de proiect sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN.

 Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 10.04.2019 sunt anexate la prezentul raport curent.

 

Director General

Cosmin Ghita

 

 

 

 Hotararea nr. 3/10.04.2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

Astazi, 10 aprilie 2019, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1073 din data de 08.03.2019, in ziarul ,,Bursa” numarul 44 din data de 08.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Convocatorul completat pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul  1397 din data de 28.03.2019, in ziarul Romania Libera  numarul 8347 din data de 28.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  20 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.317.829 actiuni, reprezentand 91,64349% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,64349% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

 Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe domnul Catalin Niculita iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d- na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.317.829 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.317.829 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2.1  Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, in forma propusa in Anexele 3.1 si 3.2 la Actul Aditional.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 249.752.196 voturi reprezentand 90,38584% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          249.752.196  voturi “pentru”

-            26.560.366 voturi “impotriva”

-                     5.267 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 2.2 Respingerea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 274.742.069 voturi reprezentand 99,42973% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-              1.570.493 voturi “pentru”

-          274.742.069 voturi “impotriva”

-                     5.267 voturi “abtinere”

-                            0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3. Aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.459.831voturi reprezentand 91,36574% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          252.459.831 voturi “pentru”

-            23.857.785 voturi “impotriva”

-                        213 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.1 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii, in forma propusa de Ministerul Energiei.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 249.756.984 voturi reprezentand 90,38757% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          249.756.984  voturi “pentru”

-            26.560.366 voturi “impotriva”

-                        479 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.2  Respingerea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 274.746.946 voturi reprezentand 99,43149% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-             1.570.280 voturi “pentru”

-          274.746.946  voturi “impotriva”

-                        603 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.1 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contactul de mandat al administratorilor executivi in forma propusa in Anexa 3.1 si 3.2.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.341.010 voturi reprezentand 90,96084% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          251.341.010 voturi “pentru”

-            24.971.818 voturi “impotriva”

-                     5.001 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.2 Respingerea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contactul de mandat al administratorilor executivi.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 273.153.397 voturi reprezentand 98,85479% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-              3.159.094 voturi “pentru”

-          273.153.397 voturi “impotriva”

-                     5.338 voturi “abtinere”

-                            0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0  voturi.

 

6.1  Aprobarea  formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii in forma propusa de Ministerul Energiei.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.340.531 voturi reprezentand 90,96066% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          251.340.531  voturi “pentru”

-            24.971.818 voturi “impotriva”

-                     5.480 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6.2 Respingerea formei actului aditional ce urmeaza a fi incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 273.153.397 voturi reprezentand 98,85479% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-              3.158.828 voturi “pentru”

-          273.153.397 voturi “impotriva”

-                     5.604 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societatii.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.460.589 voturi reprezentand 91,72792% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          253.460.589 voturi “pentru”

-            22.857.116 voturi “impotriva”

-                        124 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 8.1 Aprobarea limitelor generale ale  remuneratiei administratorului executiv:

 

-          Indemnizatia fixa, lunara, intre 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii;

 

-          Componenta variabila anuala, intre 24- 36 ori,  media castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.344.774 voturi reprezentand 90,60030% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          250.344.774  voturi “pentru”

-            25.972.576 voturi “impotriva”

-                        479 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

8.2 Respingerea limitelor generale ale componentei lunare a remuneratiei Directorilor Societatii intre de 2 ori si 3 ori indemnizatia fixa bruta lunara.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 272.152.763 voturi reprezentand 98,49265% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-              4.164.853 voturi “pentru”

-          272.152.763 voturi “impotriva”

-                        213 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

  1. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

  1. Aprobarea datei de 26.04.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.317.829 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.317.829 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea datei de 25.04.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.317.829 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.317.829 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.317.705 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.317.705  voturi “pentru”

-                        124 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Dima,  membru al Consiliului de Administratie

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

Catalin Niculita

 

 

 

 Hotararea nr. 4 /10.04.2019

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

 

Astazi, 10 aprilie 2019, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

·         Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul       1073 din data de 08.03.2019, in ziarul ,,Bursa” numarul 44 din data de 08.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Convocatorul completat pentru AGEA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul  1397 din data de 28.03.2019 , in ziarul Romania Libera  numarul 8347 din data de 28.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  16 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.303.010 actiuni, reprezentand 91,63858% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,63858% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

2.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe domnul Catalin Niculita iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d- na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.303.010 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.303.010  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2. Aprobarea Acordului Investitorilor in forma preliminara cu privire la Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda incheiat intre China General Nuclear Power Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.331.192 voturi reprezentand 90,96216% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          251.331.192  voturi “pentru”

-            24.971.818 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3.  Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa semneze Acordul Investitorilor in forma preliminara de la pct. 2, in numele si pe seama societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.034.531 voturi reprezentand 92,30248% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          255.034.531  voturi “pentru”

-            21.268.479 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.   Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa initieze si sa deruleze demersurile necesare finalizarii actului constitutiv al societatii de proiect, in conditiile prevazute in Acordul Investitorilor in forma preliminara de la pct. 2 al AGEA, mandatul astfel acordat Consiliului de Administratie SNN putand fi transmisibil conducerii executive, urmand ca forma finala a Actului Constitutiv al societatii de proiect sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.034.531 voturi reprezentand 92,30248% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          255.034.531  voturi “pentru”

-            21.268.479 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

5.1 Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii in forma propusa de Ministerul Energiei.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.713.580 voturi reprezentand 99,06283% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          273.713.580 voturi “pentru”

-              2.589.430 voturi “impotriva”

-                     0 voturi “abtinere”

-                     0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.2.  Respingerea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 275.296.861 voturi reprezentand 99,63585% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-              1.000.758 voturi “pentru”

-          275.296.861  voturi “impotriva”

-                     5.391 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea datei de 26.04.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.303.010 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.303.010 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

7.      Aprobarea datei de 25.04.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.303.010 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.303.010 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

 

  1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.302.886 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.302.886  voturi “pentru”

-                        124 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Dima,  membru al Consiliului de Administratie

 

SECRETAR DE SEDINTA

Catalin Niculita

 

 Anexa la punctul 5.1  de pe ordinea de zi AGEA

 Se modifica denumirea Actului Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., astfel:

 

FORMA ACTUALA

Denumire Act Constitutiv

 

FORMA MODIFICATA

Denumire Act Constitutiv

“ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 04.01.2019”;

ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 10.04.2019”;

 

 

2. Se modifica Art. 13 alin. (2)Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:”dupa cum urmeaza:

 

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Art. 13. Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

Art. 13. Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

a)discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;

b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;

c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;

d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;

f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;

g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;

h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;

i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;

j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societatii;

k) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;

l) hotaraste in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa fie de competenta adunarii generale a actionarilor;

m) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.

 

(2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

a)discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;

b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;

c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;

d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;

f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;

g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;

h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;

i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;

j) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

k) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;

l) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.”

 

 

1.                  Se modifica Art. 20 alin. (3)Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:”, dupa cum urmeaza:

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie

alin.3. Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii

Art. 20 Atributiile Consiliului de Administratie

alin.3. Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii

a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;

b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;

c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;

d) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;

e) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;

f) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;

g) verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;

h) verifica si aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;

i) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minina a contractului de audit;

j) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;

k)  aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;

l) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;

m) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;

n) aproba programele de activitate (productie, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc);

o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;

p) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;

q) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare individual sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate care actioneaza in mod concertat si nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;

r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

 

a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;

b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;

c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;

d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;

e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;

f) avizeaza situatiile financiare ale Societatii;

g) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;

h) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minina a contractului de audit;

i) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;

j)  aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;

k) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;

l) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;

m) aproba programele de activitate (productie, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc);

n) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;

o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;

p) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;

q) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare individual sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate care actioneaza in mod concertat si nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;

r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

s) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor societatii de proiect infiintata in baza Acordului Investitorilor in forma preliminara cu privire la Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda incheiat intre China General Nuclear Power Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA”

 

2.      Se modifica Art. 21, astfel:

FORMA ACTUALA

FORMA MODIFICATA

Art. 21. Directorul General si Directorii

Art. 21. Directorul General si Directorii

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;

b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;

c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;

d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;

e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;

f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;

g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;

h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;

k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;

l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;

m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);

n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;

o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului

constitutiv;

p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;

r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;

Pagina 22 din 28

s) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a Societatii si Regulamentul Intern;

t) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;

u) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

v) stabileste tactica si strategia de marketing;

w) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

x) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

 

(1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fiadministrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;

b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;

c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;

d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;

e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;

f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;

g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;

h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;

k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;

l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;

m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);

n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;

o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului

constitutiv;

p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana

 

sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;

r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;

Pagina 22 din 28

s) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;

t) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

u) stabileste tactica si strategia de marketing;

v) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

w) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Dima,  membru al Consiliului de Administratie

 

SECRETAR DE SEDINTA

Catalin Niculita