Hotarari AGA O & E 12.06.2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 12.06.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:               Bursa de Valori Bucuresti

                           Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 12.06.2020

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 12.06.2020 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

 

In cadrul Adunarii Ordinare a Actionarilor a fost aprobata Strategia de Investitii a SNN pentru perioada 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025 elaborata in conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) nr. 893/16.04.2020, strategie care contine proiecte investitionale care urmeaza a fi derulate in perioada 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025, modernizarile activelor actuale aflate in functiune, precum si termene de realizare asumate, costul estimativ pentru fiecare investitie si sursele de finantare indicate. Valoarea estimata a proiectelor de investitii, aferente perioadei 2020-2025, conform strategiei si etapelor de realizare este de 2,29 miliarde de lei.

De asemenea, in cadrul AGOA, a fost aprobata numirea firmei Mazars Romania S.R.L in calitate de auditor financiar al SNN pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020, 2021 si 2022.

 

In cadrul AGEA, au fost aprobate punctele introduse pe ordinea de zi de catre actionarul majoritar, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si anume:

2. Abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014) precum si a Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2018).

3.Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa initieze procedurile/demersurile/actiunile privind incetarea negocierilor cu CGN, precum si incetarea efectelor juridice (prin acordul partilor, denuntare etc) a urmatoarelor documente: “Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (MoU), si respectiv a (ii) Acordului Investitorilor in forma preliminara.”

4. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a initia demersurile necesare pentru analiza si cristalizarea optiunilor strategice privind constructia de noi capacitati de productie de energie electrica din surse nucleare  

 

 

In ceea ce priveste actiunile viitoare, respective demersurile de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4, in conformitate cu obligatiile aferente statutului de companie listata si ale Actului Constitutiv, SNN va informa si va supune votului actionarilor sai orice astfel de demers, in deplina transparenta a modului de gestionare a responsabilitatilor ce revin organelor statutare ale SNN.

 

  Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 12.06.2020 se afla anexata prezentului raport curent.

 

 

 

Director General

 

Cosmin Ghita

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 7/12.06.2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 

Astazi, 12.06.2020, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Remus Vulpescu, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie

 

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1681 din data de 12.05.2020, in ziarul “Romania Libera”  numarul 8623 din data de 12.05.2020 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Completarea convocatorului pentru AGOA  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1852 din data de 29.05.2020, in ziarul “Romania Libera”  numarul 8636 din data de 29.05.2020 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  15 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.800.018 actiuni, reprezentand 91,47176% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,47176 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe domnul George - Adrian Marinescu iar Societatea desemneaza pe Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47176% din capitalul social si 91,47176%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.559 voturi reprezentand 99,91318% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.560.559  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                 239.459 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

2.   Aprobarea Strategiei de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. aferenta perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47176% din capitalul social si 91,47176% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.435 voturi reprezentand 99,91313% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.560.435  voturi “pentru”

-                 239.583 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

3.   Aprobarea numirii firmei Mazars Romania S.R.L. in calitate de auditor financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020, 2021 si 2022 (vot secret).

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47176%  din capitalul social si 91,47176%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.538.185 voturi reprezentand 99,90506% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.538.185  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                 261.833 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

4.   Aprobarea datei de 03.07.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47176% din capitalul social si 91,47176% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.559 voturi reprezentand 99,91318% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.560.559  voturi “pentru”

-                 239.459 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

5.   Aprobarea datei de 02.07.2020 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47176%  din capitalul social si 91,47176%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.559 voturi reprezentand 99,91318%  din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.560.559  voturi “pentru”

-                 239.459 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6.   Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47176% din capitalul social si 91,47176%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.799.894 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.799.894  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                        124 voturi “abtinere”

-                            0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar, dl Remus Vulpescu

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

George – Adrian Marinescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 8/12.06.2020

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

Astazi, 12.06.2020, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de dl. Remus Vulpescu, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie

Avand in vedere

·         Convocatorul pentru AGEA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1681 din data de 12.05.2020, in ziarul “Romania Libera”  numarul 8623 din data de 12.05.2020 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Completarea convocatorului pentru AGEA  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1852 din data de 29.05.2020, in ziarul “Romania Libera”  numarul 8636 din data de 29.05.2020 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  16 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.800.318 actiuni, reprezentand 91,47186 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,47186 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe domnul George – Adrian Marinescu iar Societatea desemneaza pe Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47186 %  din capitalul social si 91,47186 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.559 voturi reprezentand 99,91307% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               275.560.559  voturi “pentru”

-                                 0 voturi “impotriva”

-                      239.459 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 300 voturi.

 

2.   Abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014) precum si a Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2018)

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47186 %   din capitalul social si 91,47186 %   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.705 voturi reprezentand 99,91312% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-             275.560.705  voturi “pentru”

-                             30 voturi “impotriva”

-                    239.583 voturi “abtinere”

-                              0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3.         Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa initieze procedurile/demersurile/actiunile privind incetarea negocierilor cu CGN, precum si incetarea efectelor juridice (prin acordul partilor, denuntare etc) a urmatoarelor documente: “Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (MoU), si respectiv a (ii) Acordului Investitorilor in forma preliminara.”

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47186 %  din capitalul social si 91,47186 %   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.705 voturi reprezentand 99,91312% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          275.560.705  voturi “pentru”

-                          30 voturi “impotriva”

-                 239.583 voturi “abtinere”

-          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.         Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a initia demersurile necesare pentru analiza si cristalizarea optiunilor strategice privind constructia de noi capacitati de productie de energie electrica din surse nucleare.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47186 %  din capitalul social si 91,47186 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.292.380 voturi reprezentand 92,20163% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          254.292.380  voturi “pentru”

-            21.268.355 voturi “impotriva”

-                 239.583 voturi “abtinere”

-          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.   Informare cu privire la stadiul Analizei de tip due-dilligence (tehnic, mediu, financiar, juridic) in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

6.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47186 % din capitalul social si 91,47186 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.800.194 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-             275.800.194  voturi “pentru”

-                               0 voturi “impotriva”

-                           124 voturi “abtinere”

-                               0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar, dl Remus Vulpescu

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

George – Adrian Marinescu