Hotarari AGA O & E 19.12.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 19.12.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti

               Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 19.12.2019 

               

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 19.12.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00. 

 Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 19.12.2019 sunt anexate la prezentul raport curent.

 

 Director General

Cosmin Ghita

 

 

 

 

                                                                                                          Hotararea nr. 11/19.12.2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 Astazi, 19 decembrie 2019, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Iulian Robert TUDORACHE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4817 din data de 18 noiembrie 2019, in ziarul “Romania Libera” nr. 8510 din data de 18 noiembrie 2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

 Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  25 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.661.143 actiuni, reprezentand 91.75736 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91.75736 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe domnul Alexandru Prepelita iar Societatea desemneaza pe doamna Iuliana Cormos si doamna Saida Ismail drept secretar tehnic al AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand  91.75736 % din capitalul social si 91.75736 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.851.501 voturi reprezentand 99.34590 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.851.501  voturi “pentru”

-              1.809.529  voturi “impotriva”

-                          0  voturi “abtinere”

-                          0 voturi “neexprimate”

 

Au fost anulate un numar de 113 voturi.

 

2.    Respingerea distribuirii sumei de 512.573.546,7 lei din rezultatul reportat al societatii, sub forma de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,7 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 31.01.2020 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91.75736 % din capitalul social si 91.75736 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 251.802.091 voturi reprezentand 91.01462% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-            24.859.052 voturi “pentru”

-          251.802.091  voturi “impotriva”

-                           0  voturi “abtinere”

-                           0  voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3.    Aprobarea datei de 17.01.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 86 alin (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, resprectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91.75736 % din capitalul social si 91.75736  % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.851.614 voturi reprezentand 99.34594 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.851.614  voturi “pentru”

-              1.809.529 voturi “impotriva”

-                           0 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.    Aprobarea datei de 16.01.2020 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91.75736 % din capitalul social si 91.75736  % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.851.614 voturi reprezentand 99.34594 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

    Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.851.614  voturi “pentru”

-              1.809.529 voturi “impotriva”

-                           0 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.    Respingerea datei de 31.01.2020 ca data platii, respectiv, data calendaristica la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91.75736 %  din capitalul social si 91.75736 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 251.801.701 voturi reprezentand 91.01448 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-            24.859.442 voturi “pentru”

-          251.801.701 voturi “impotriva”

-                          0 voturi “abtinere”

-                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.75736 % din capitalul social si 91.75736  % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.851.614 voturi reprezentand 99.34594 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

    Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.851.614  voturi “pentru”

-              1.809.529 voturi “impotriva”

-                           0 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

Iulian-Robert TUDORACHE

 

 

 SECRETAR DE SEDINTA

 Alexandru Prepelita

 

 

                                                                                                           Hotararea nr. 12/19.12.2019

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 Astazi, 19 decembrie 2019, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Iulian Robert TUDORACHE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 Avand in vedere:

·         Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4817 din data de 18 noiembrie 2019, in ziarul “Romania Libera” nr. 8510 din data de 18 noiembrie 2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  25 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 277.190.776 actiuni, reprezentand 91.93302 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand  91.93302 %  din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe domnul Alexandru Prepelita iar Societatea desemneaza pe doamna Iuliana Cormos si doamna Saida Ismail drept secretar tehnic al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.190.776 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               277.190.776  voturi “pentru”

-                                 0 voturi “impotriva”

-                                 0 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2.     Aprobarea urmatoarelor propuneri:

 

(i)       cresterea limitei valorice de competenta delegate de catre actionarii societatii Consiliului de Administratie, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) nr. 2/04.01.2019, punctul 4, pentru majorarea capitalului social al societatii cu contravaloarea terenului de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Energiei nr. 23, de la valoarea initial aprobata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de 3.015.427.983 lei, la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;

 

(ii)     modificarea limitei valorii maxime a capitalului social autorizat propus de actionarii societatii, potrivit Hotararii AGEA nr. 2/04.01.2019, punctul 4, si pana la care Consiliul de Administratie este autorizat sa efectueze majorarea de capital detaliata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de la valoarea initiala de 3.015.427.983 lei, pana la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;

 

(iii)                            modificare alin. (7) al art. 8 al Actului Constitutiv al SNN, dupa cum urmeaza:

‘’(7) In conformitate cu dispozitiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de trei ani, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.016.518.660 lei, reprezentand:

- aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Industriei si Resurselor nr. 6899/12.10.2001 asupra terenului in suprafata de 34.170,15 mp din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda; valoarea terenului reprezentand aportul in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 prin actualizarea valorii terenului de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;

- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei.

Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a’’.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot,  prezentul punct este adoptat cu 277.110.653 voturi reprezentand 99.97109 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-                        277.110.653 voturi “pentru”

-                                           0 voturi “impotriva”

-                                  80.123 voturi “abtinere”

-                                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0voturi

 

 

3.    Aprobarea datei de 17.01.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot,  prezentul punct este adoptat cu 277.110.777 voturi reprezentand 99.97114 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          277.110.777 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                   79.999 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.                  Aprobarea datei de 16.01.2020 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.110.777 voturi reprezentand 99.97114 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       277.110.777  voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-               79.999 voturi “abtinere”

-                       0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.              Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 In prezenta actionarilor reprezentand 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.596.941 voturi reprezentand 98.70348 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       273.596.941  voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                        0 voturi “abtinere”

-          3.593.835 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Iulian-Robert TUDORACHE

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

 Alexandru Prepelita