Hotarari AGA O & E 20.05.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 20.05.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:               Bursa de Valori Bucuresti

                           Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 20.05.2019

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 20.05.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara din data de 20.05.2019 se afla anexate prezentului raport curent.

 

 

Director General

 

Cosmin Ghita

 

 

 

 

 

Hotararea nr. 6/20.05.2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

Astazi, 20 mai 2019, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

 

 • Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1738 din data de 19.04.2019, in ziarul “Romania Libera” nr. 8363 din data de 19.04.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
 • Si Convocatorul Completat AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul  1932 din data de 08.05.2019, in ziarul ,,Bursa” numarul 81 din data de 08.05.2019 si pe adresa de internet a societatii.
 • Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
 • Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  22 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.553.231 actiuni, reprezentand 91,72157% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,72157% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe  domnul Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe doamnele Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si  91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.553.231 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.553.231 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.553.231 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.553.231 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 1. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorilor cu care SNN a incheiat contract de mandat la nivelul celor aprobate administratorului executiv prin pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/10.04.2019

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.270.573 voturi reprezentand 91,21954% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-          252.270.573 voturi “pentru”

-            24.282.658 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.      Informare cu privire la analiza si decizia conducerii societatii in ceea ce priveste distribuirea si virarea, sub forma de dividend sau varsaminte la bugetul de stat, a 35% din sumele repartizate la alte rezerve, in conditiile art. I alin. (I) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, regasite in conturile de disponibilitati banesti existente in casa si conturi la banci precum si cele aferente investitiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 si care la aceeasi data nu sunt angajate, prin contracte de achizitie, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finantare.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

 1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.553.231 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.553.231 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

Romeo Susanu

 

Hotararea nr. 7/20.05.2019

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

 

Astazi, 20 mai 2019, ora 10:30 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie.

 

 

Avand in vedere:

 • Convocatorul pentru AGEA  publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1738 din data de 19.04.2019, in ziarul “Romania Libera” nr. 8363 din data de 19.04.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
 • Si Convocatorul Completat AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul  1932 din data de 08.05.2019, in ziarul ,,Bursa” numarul 81 din data de 08.05.2019 si pe adresa societatii.

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  22 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.553.231 actiuni, reprezentand 91,72157% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,72157% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe domnul Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe doamnele Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.553.231 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.553.231  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 1. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa la Convocator.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.153.231 voturi reprezentand 99,49377% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.153.231  voturi “pentru”

-              1.400.000 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

 

 

 1. Aprobarea achizitiei de servicii de consultanta (intr-o structura integrata, respectiv consultanta tehnica, pe probleme de mediu, financiara si juridica) pentru efectuarea analizei de tip “due diligence” in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.859.705 voturi reprezentand 92,15575% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          254.859.705 voturi “pentru”

-            21.693.526 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.553.231 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.553.231  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar, Dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

Romeo Susanu

 

 

 

 

 

Anexa la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA

 

 

 

MODIFICARILE  SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN

 

 

1. Se modifica denumirea ACTULUI CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: “ACTUL CONSTITUTIV  al   Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 20.05.2019

 

2. Alin. (5) al art. 21 “Directorul General si Directorii” se elimina.

 

- Alin. (6) al art. 21 se renumeroteaza si devine alin. (5)

- Alin. (7) al art. 21  se renumeroteaza si devine alin. (6)

- Alin. (8) al art. 21 se renumeroteaza si devine alin. (7);

- Alin. (9) al art. 21  se renumeroteaza si devine alin. (8).

 

 

3.  Se modifica Anexa la ACTUL CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A si va avea urmatorul continut:

 

“Anexa

 

Limitele de competenta ale Directorului general, Consiliului de Administratie si Adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii:

 

 

Contracte, credite si operatiuni

Competenta de aprobare

Tip de contract/operatiune

Valoare contract/operatiune

Directori (*)

 

Consiliul de

Administratie

Adunarea

Generala a Actionarilor

1

Initiere procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari.

Mai mica de 5.000.000 Euro

Aproba

Se informeaza

 

Mai mare sau egala cu 5.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

 

2

Deciziile de investitii

 

 

 

Mai mica de 3.000.000 Euro

Aproba

Se informeaza

 

Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de  50.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

Se informeaza

Mai mare sau egala cu   50.000.000. Euro

Avizeaza

Avizeaza

Aproba

3

Conventii de esalonare creante

Mai mica de 3.000.000 Euro

Aproba

Se informeaza

 

Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

 

4

Contractarea de credite, indiferent de

durata acestora

Mai mica de

  50.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

Se informeaza

Mai mare sau egala

cu   50.000.000 Euro

Avizeaza

Avizeaza

Aproba

5

Garantii pentru credite

Mai mica de

50.000.000 Euro

Avizeaza

Aproba

Se informeaza

Mai mare sau egala

cu   50.000.000 Euro

Avizeaza

Avizeaza

Aproba

(*) prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar, Dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

 

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

Romeo Susanu