Hotarari AGA O & E - 23 aprilie 2020

M MedLife S.A.

Nr. 82/23.04.2020

RAPORT CURENT

 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 23.04.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.

 

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.

din data de 23 aprilie 2020

 

Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.  

Mihail Marcu

Director General

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 /23.04.2020

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5  RON (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1120/23.03.2020 si in ziarul Bursa, editia din 23.03.2020, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 78 din data de 23.03.2020,

Legal si statutar intrunita in data de 23.04.2020, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii situat in Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, etaj 3, sala CEX, prin prezenta personala, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 20 actionari care detin un numar de 16.548.655 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,1687% din totalul drepturilor de vot, respectiv 74,7283% din capitalul social al Societatii,

 

HOTARASTE

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Alegerea dlui. Sandulescu Vlad in calitate de secretar de sedinta al Adunarii.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Situatiile financiare anuale individuale ale Societatii la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Situatiile financiare anuale consolidate la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2020.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2020. 

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 exemplare originale, astazi 23.04.2020.

 

Presedinte Adunare                                                                      Secretar Adunare

Mihail Marcu                                                                                   Sandulescu Vlad

 

_______________                                                                      _________________

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 1 / 23.04.2020

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5  RON (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1120/23.03.2020 si in ziarul "Bursa", editia din 23.03.2020, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 78 din data de 23.03.2020;

 

Legal si statutar intrunita in data de 23.04.2020, ora 11.00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii situat in Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, etaj 3, sala CEX, prin prezenta personala, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 20 actionari care detin un numar de 16.548.655 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,1687% din totalul drepturilor de vot, respectiv 74,7283% din capitalul social al Societatii,

 

 

HOTARASTE

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Alegerea dlui. Sandulescu Vlad in calitate de secretar de sedinta al Adunarii.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a:

 • negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, in calitate de Agent si Imprumutator, precum si cu alte entitati care vor participa la finantare impreuna cu Banca Comerciala Romana S.A., termenii si conditiile majorarii limitei de credit acordate in baza Contractului de facilitate de Credit Sindicalizat incheiat la data de 24 Septembrie 2019, intre Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A., Policlinica De Diagnostic Rapid S.A., Clinica Polisano S.R.L., Dent Estet Clinic S.A., Genesys Medical Clinic S.R.L., Centrul Medical Sama S.A., Valdi Medica S.R.L., in calitate de Imprumutati, pana la un prag maximal de 110 Milioane Euro, prelungirea duratei de rambursare ale facilitatilor existente, rearanjarea termenelor si conditiilor aferente, modificarea garantiilor (contractul astfel modificat fiind denumit „Contractul de Credit”);
 • negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, precum si cu alte entitati care vor participa la finantare impreuna cu Banca Comerciala Romana S.A., termenii si conditiile amendamentelor la contractele de ipoteca prin care se garanteaza obligatiile de rambursare a finantarii acordate prin Contractul de Credit, incheiate in scopul confirmarii garantarii obligatiilor asa cum vor fi acestea majorate.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 2 de mai sus.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

 

 

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 exemplare originale, astazi 23.04.2020.

 

Presedinte Adunare                                                                      Secretar Adunare

Mihail Marcu                                                                                   Sandulescu Vlad

 

_______________                                                                      _________________

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

MED LIFE S.A.

Nr. 2 / 23.04.2020

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Med Life S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.536.270,5  RON (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1120/23.03.2020 si in ziarul "Bursa", editia din 23.03.2020, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 78 din data de 23.03.2020;

 

Legal si statutar intrunita in data de 23.04.2020, ora 11.00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii situat in Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 7A, Sector 1, cladirea Enel, etaj 3, sala CEX, prin prezenta personala, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 20 actionari care detin un numar de 16.548.655 actiuni cu drept de vot, reprezentand 75,1687% din totalul drepturilor de vot, respectiv 74,7283% din capitalul social al Societatii,

 

HOTARASTE

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Alegerea dlui. Sandulescu Vlad in calitate de secretar de sedinta al Adunarii.

 

 1. Cu un numar total de 16.548.655 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 16.548.655 voturi valabil exprimate, reprezentand 74,7283% din capitalul social al Societatii si 75,1687% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 15.690.890 voturi "pentru" reprezentand 94,8167% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 857.765 voturi "impotriva" reprezentand 5,1833% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"

se aproba

Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar maxim de 1.770.000 actiuni proprii, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune cuprins intre 10 RON si 50 RON, valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite neputand depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii. Un numar de maximum 1.770.000 actiuni proprii astfel dobandite va fi oferit fostilor sau actualilor membri ai conducerii sau fostilor sau actualilor angajati ai unora dintre filialele Societatii.

 

 1. Cu un numar total de 16.548.655 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 16.548.655 voturi valabil exprimate, reprezentand 74,7283% din capitalul social al Societatii si 75,1687% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 15.690.890 voturi "pentru" reprezentand 94,8167% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 857.765 voturi "impotriva" reprezentand 5,1833% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"

se aproba

Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 2 de mai sus. Consiliul de Administratie este imputernicit sa decida inclusiv schimbarea scopului rascumpararii de actiuni, cu exceptia situatiei in care noul scop ar impune aprobarea adunarii generale a actionarilor.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Data de 12.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabila.

 

 1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 4 exemplare originale, astazi 23.04.2020.

 

Presedinte Adunare                                                                      Secretar Adunare

Mihail Marcu                                                                                   Sandulescu Vlad

 

_______________                                                                      _________________