Hotarari AGA O & E 24.04.2019

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

 

 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 25.04.2019

 

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

 

Sediul social:                                                                      Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:                                                         0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                            J12/4155/1993

CUI:                                                                                        5022670

Capital social subscris si varsat:                              4.815.093.171 lei

Piata reglementata de tranzactionare:                 Bursa de Valori Bucuresti

           

1.      Evenimente importante de raportat

 

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

 

In data de 24.04.2019 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania  S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 63,76% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 3.050.829.318 actiuni.

 

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

 

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2018, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.219.390.604 lei, astfel: alocarea sumei de 196.188.315 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 1.023.202.289 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 818.565.850 lei ca dividende.

S-a aprobat fixarea unui dividend brut/actiune de 0,17 lei.

3. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2018.

4.  A fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2019 (planul de afaceri pe 2019).

 

2019: Bugetul de venituri si cheltuieli:   

            

INDICATOR

Milioane lei

Venituri operationale

3.711

Cheltuieli operationale

-1.891

Provizioane (net)

-377

PROFIT BRUT

1.443

  

2019: Planul de investitii al Bancii Transilvania:   

  •          Sucursale + cladiri: 69 mil.lei
  •          Investitii IT si carduri: 146 mil.lei
  •          Securitate fizica: 12 mil.lei
  •          Diverse: 21 mil.lei
  •          Proiecte Speciale: 38 mil.lei

TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 286 mil.lei

 

5. S-a aprobat mentinerea nivelului actual al remuneratiei si a limitei maxime pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor pentru exercitiul 2019.

6. Aprobarea datei de 5 iunie 2019 ca data de inregistrare si a ex-date – 4 iunie 2019, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende.

7. Aprobarea datei de 14 iunie 2019 ca data a platii pentru plata dividendelor.

8. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

 1. Majorarea capitalului social cu suma de 400.824.754 lei prin emisiunea a 400.824.754 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior (daca va fi cazul). 

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2018 si din rezerve din profitul net al anilor precedenti, in suma de 400.824.754 lei, prin emiterea unui numar de 400.824.754 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA.

 

Surse pentru majorarea capitalului social  

Sume (lei)

Incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2018 si din rezerve din profitul net al anilor precedenti

400.824.754

 

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 2 august 2019, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x(400.824.754/4.815.093.171 lei).

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

 

2. Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

Maxim 35.000.000 actiuni (0,7268% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 4 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 3 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari. 

3. Aprobarea datei de 2 august 2019 ca data de inregistrare si a ex-date – 1 august 2019, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

4. Aprobarea datei de 5 august 2019 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

5. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA