Hotarari AGA O & E - 25.04.2018

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006

Data: 25.04.2018

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

 

Sediul social:                                                                      Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr.8

Numar telefon/fax:                                                          0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:                             J12/4155/1993

CUI:                                                                                          5022670

Capital social subscris si varsat:                                4.341.439.404 lei

Piata reglementata de tranzactionare:                   Bursa de Valori Bucuresti

           

 

1.      Evenimente importante de raportat

 

a)     Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul

c)  Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A.

 

In data de 25.04.2018 au avut loc Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bancii Transilvania  S.A. Cluj-Napoca.

La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 59,72 % din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv 2.577.999.740 actiuni.

 

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

 

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2017, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 1.185.979.233 lei, astfel: alocarea sumei de 104.937.573 lei pentru rezerve legale si alte rezerve, a sumei de 1.081.041.660 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, suma din care se va distribui suma de 610.000.000 lei ca dividende.

S-a aprobat fixarea unui dividend brut/actiune de 0,1405063951 lei.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2017.

4.  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru 2018 (planul de afaceri pe 2018).

 

2018: Bugetul de venituri si cheltuieli:   

            

INDICATOR

Milioane lei

Venituri operationale

3.027,36

Cheltuieli operationale

-1.421,20

Provizioane (net)

-397,88

PROFIT BRUT

1.208,28

 

 

2018: Planul de investitii al Bancii Transilvania:   

·         Sucursale + cladiri: 66,2 mil.lei

·         Investitii IT si carduri: 173,5 mil.lei

·         Security: 27,2 mil.lei

·         Diverse: 17,6 mil.lei

·         Proiecte Speciale: 82,1 mil.lei

TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 366,6 mil.lei

 

5. Fixarea remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul 2018 la nivelul de 35.000 lei/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, respectiv 50.000 lei/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie precum si stabilirea unei limite maxime de 0,7% din capitalurile proprii pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.

6. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2018 – 2022, avand urmatoarea componenta: Horia Ciorcila, Costel Lionachescu, Costel Ceocea, Mirela Ileana Bordea, Vasile Puscas, Thomas Grasse, Ivo Gueorguiev.

7. Aprobarea datei de 5 iunie 2018 ca data de inregistrare si a ex-date – 4 iunie 2018, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende.

8. Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca data a platii pentru plata dividendelor.

9. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

 

1. Majorarea capitalului social cu suma de 471.041.660 lei prin emisiunea a 471.041.660 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare. 

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2017, in suma de 471.041.660 lei, prin emiterea unui numar de 471.041.660 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA.

 

Surse pentru majorarea capitalului social  

Sume (lei)

Incorporarea rezervelor constituite din profitul net 2017

471.041.660

 

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 3 august 2018, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x(471.041.660/4.341.439.404 lei).

Majorarea capitalului social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

2. Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

Maxim 35.000.000 actiuni (0,8062% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 4 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 3 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

3. Informarea actionarilor cu privire la achizitia unor participatii in capitalul social al Victoriabank S.A., Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A. precum si supunerea la vot a aprobarii de principiu a fuziunii prin absorbtie dintre Banca Transilvania S.A. (societate absorbanta) si Bancpost S.A. (societate absorbita).

4. Aprobarea datei de 3 august 2018 ca data de inregistrare si a ex-date – 2 august 2018, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

5. Aprobarea datei de 6 august 2018 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

6. Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Horia CIORCILA